Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

MYKOLO ATLAIDAI

Šiandien buvo saulėta ir labai graži diena. Vėjelis pasislėpė medžių šakose ir nedrįso šokdinti gelsvėjančių medžių lapų. Parapijiečių ir svečių nuotaika buvo pakili. Rinkomės į titulinius šv. arkangelo Mykolo atlaidus Ariogalos bažnyčioje.

 
Mūsų parapijos klebonas, kun. Gintautas Jankauskas į atlaidus pasikvietė Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) vikarą kun. Vidmantą Balčaitį. Tai buvęs Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klierikas. Tuo metu kun. G. Jankauskas buvo Raseinių parapijos klebonu, o V. Balčaitis pasirinko kunigystės kelią ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Prieš tai jis baigė fizikos studijas Vilniaus universitete.
 
 
Svečias kunigas V. Balčaitis aukojo Sumos šv. Mišias ir pasakė ypatingai gražų pamokslą. Jis pabrėžė, kad visuomenė kritikuoja  kiek kitokį žmogų. „Panašiai šiandien elgiasi politikai: jie giria tik savo partiją, o kitas partijas –kritikuoja. Jėzus atkreipė dėmesį, kad mes visada būtume žmogiški. Kitam žmogui paduoti stiklinę vandens – paprastas žmoniškumas.” Svečias kunigas kvietė pamąstyti, ar kasdienybėje mūsų elgesys, darbai ir žodžiai atitinka kataliko elgesį? Ar visada mūsų gyvenimas ir darbai kalba tą patį? Juk iš smulkmenų ir susideda gyvenimas. Jis sakė: „Mes pykstame, kad žmonės neina į bažnyčią, bet tai nekeičia mano gyvenimo. Tai ko tada pykti?” Kvietė mus pagalvoti, ar aš grįžtu iš bažnyčios kiek geresnė?
 
 
Kun. V. Balčaitis savo pamoksle pažymėjo, kad šv. arkangelo Mykolo atlaidai sutampa su keliaujančiųjų, ir vairuotojų diena. Jis patarė laikytis mums saugaus greičio, būti atidiems, tada ir Dievas padės. Pamokslas buvo prasmingas ir pamokantis.
 
Po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Toliau vyko procesija bažnyčios viduje.
 
Šv. Mišioms pasibaigus Carito pirmininkė Dalia Petkevičienė ir parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė  padėkojo svečiui kun. V. Balčaičiui ir nuo visų parapijiečių įteikė jam gėlių. Taip pat gėlių įteikė ir mūsų parapijos klebonui kun. G. Jankauskui.
 
 
Mūsų parapijos klebonas labai gražiai padėkojo svečiui kunigui sakydamas: „Tegul Jums Viešpats teikia stiprybę ir palaimą.”
 
Svečias kunigas užbaigė taip:
„Mylėkite ir būkite mylimi! Drąsos nebijokite!”
 
PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 28
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija