Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Parapijos šviesuolis

Miela ir graži Ariogalos žemė. Tai dulkelė Lietuvos, tai mažutis žemės lopinėlis, prigludęs prie gražuolės Dubysos, tačiau išauginęs šaliai ne vieną dešimtį talentingų ir šviesių žmonių. Tiesa, vieni iš jų jau nuėję  į amžinuosius Viešpaties namus, kiti darbuojasi atsikuriančios Lietuvos labui. Talentingieji ir gabieji įgyja aukštąjį išsilavinimą, plėtoja sudėtingą akademinę veiklą, apie juos dažnai su meile kalbame ir prisimename. Vienas iš jų – garbingas žmogus, praktikuojantis katalikas, mokytojas Vytautas Šulskis.
 
Vytautas Šulskis gimė 1927 m. Gižiemių kaime, Pernaravos valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Baigęs Pernaravos pradinę, įstojo į Ariogalos gimnazijos 4 klasę. 1949 m., baigęs gimnaziją, įstojo į VPI (dabar universitetas), kurį baigė 1957 m. Dirbo Žaiginio, Šimkaičių, Šatės, Girkalnio mokyklose. 1995 m. išleido „Apie žmones. Linksmi ir rimti pasakojimai“, 2002 m. išleido poezijos knygelę „Requim“, o 2004 m. „Dubysos šaltinis“. Jie žymi autoriaus asmeninius išgyvenimus. Dabar renkama knyga apie Ariogalą  „Mažoji Ariogalos enciklopedija“.
 
Krašto istorijai, geografijai pažinti reikia knygų, iš kurių būtų galima apie tai sužinoti. Šis veikalas – įžanga į didelės apimties knygą, kurioje būtų plačiau aprašomi istoriniai, geografiniai, etnografiniai dalykai, žmonių likimai istorijos vingiuose.
 
Ariogala – sena gyvenvietė. Apie ją rašyta įvairiuose periodiniuose leidiniuose, knygose. Šviesios atminties P. Biržys (Pupų dėdė), sumanęs aprašyti visas Lietuvos apskritis, dėl pakitusių istorinių sąlygų (okupacijos), negalėjo to sumanymo įvykdyti. Ariogala jo aprašyta „Kėdainių apskrity“.
 
Mūsų rajone pasirodė išsamios knygos apie Raseinius, Betygalą, Viduklę, Lyduvėnus, Šiluvą. Čia reikia paminėti mūsų Ariogalos mokyklos istorikų B. Jackevičienės, D. Ušinskienės darbus, t.y. „Ariogalos miesto istorinė, ekonominė charakteristika“ ir kt.
 
Dabar skaitytojui teikiama „Mažoji Ariogalos enciklopedija“. Mažoji todėl, kad didžiajai išleisti neturime lėšų. Todėl dalis surinktos medžiagos į ją netilpo. Tikėtina, kad šviesūs ariogališkiai susiburs rašyti apie tai, ko nėra šioje knygoje. Liko daug žymių žmonių nepaminėtų, būtina surinkti pasakojimus apie tremtinius, aprašyti jų likimus, apie čia dirbusius mokytojus, gydytojus, vaistininkus, kurie buvo artimiausi ligonių patarėjai ir gelbėtojai, apie žmonių sielų gydytojus – kunigus, atlikusius šventą pareigą. Neaprašyti iškilieji įvairių įstaigų tarnautojai, talentingi liaudies meistrai, tyliai kūrę įvairiais metų laikais. Tai platus veiklos laukas, reikalaujantis gilesnio tyrimo.
 
„Mažoje Ariogalos enciklopedijoje“ aprašomos bažnyčios, mokyklos, žymesni rašytojai, iškilesni meno, mokslo, visuomenės veikėjai,: prof. S. Šalkauskas, rašytojas J. Savickis, istorikas E. Trumpa, prof. D. Rudzinskas ir kiti.
 

Ištrauka iš „Mažosios Ariogalos enciklopedijos“

VIŠPILIO PILIAKALNIS
Višpilio piliakalnis yra Lenčių-Rainciškių-Negirvos kaimų ribose. Piliakalnis 15 m. aukščio, 150 m. skersmens. Buvo randama žmonių kaulų. Seniau ant kalno stovėjo kryžiai, kurie nuo laiko sunyko. Piliakalnyje laidodavo nekrikštytus kūdikius ar negarbingai žuvusius, daugiausia savižudžius, kurių, ypač prieš antrąjį karą, į kapines nepriimdavo. Buvo pasakojama, kad kalną supylę prancūzai,laidoję savo žuvusius karius. Ši nuomonė laikytina klaidinga.
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija