Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gavėnios rekolekcijos

 
Dievui ir Tėvynei visuomet reikalingi stiprios, kilnios dvasios žmones. Tokius užaugina ir išauklėja atsakingi, išmintingi tėvai, tokiais tampa sau nenuolaidžiaujantys, bet reiklūs ir principingi žmones.
 
Gavėnia vieniems yra liūdnas bei nuobodus laikotarpis, kitiems – proga ugdyti  savo vaikuose ir savyje stiprią, kilnią dvasią, kuri teiktų garbę Dievui ir naudą Tėvynei.
 
Viena iš gavėnios dvasinių priemonių yra rekolekcijos. Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai palikus visus įprastus darbus susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Noras pažinti save ir savo santykį su Dievu. Jau Jėzaus pavyzdys, kai jis pasitraukė į dykumą ir keletą naktų praleido maldoje, atskleidžia krikščioniškųjų rekolekcijų pagrindą.
 
2005 m. kovo 13 d. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos.
 
Dėl kunigų stokos teko laikinai susikeisti parapijomis. Ariogalos bažnyčioje Votyvos ir Sumos Šv. Mišias aukojo,  pasakė pamokslus ir klausė išpažinčių Kauno Šventosios Dvasios parapijos vikaras kun. Oskaras Volskis. Man reikėjo tą pačią misiją atlikti jo parapijos bažnyčioje.
 
Svečias Votyvos Šv. Mišių pamoksle kalbėjo penkto gavėnios sekmadienio evangelijos tematika. Jis sakė: “Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo siųstas Sūnus – vienintelis mūsų Išganytojas. Jis akivaizdžiai prikėlė mirusį Lozoriaus kūną, kad mes nematydami tikėtume, jog jis yra prisikėlimas ir gyvenimas per nuodėmę mirusiųjų sielų. Sielos mirtis yra nepalyginamai baisesnė už kūno mirtį. Atpirkėjas mus įspėja: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare“ (Mt 10,28).
Šis stebuklas yra simbolis dvasinio žmogaus prisikėlimo per Krikšto ir Atgailos sakramentus. Kaip miręs kūnas ima dvokti, taip panašiai nusidėjėlio siela skleidžia aplink save visokį piktumą“.
 
Sumos pamokslo metu kun. O. Volskis kalbėjo apie jaunimą, kuris bažnyčioje jaučiasi nedrąsiai.  Būdami krikščionys jie turi suprasti, jog yra Dievo ir Bažnyčios mylimi ir gerbiami.
Jaunų žmonių gyvenime dėmesys turi būti sukoncentruotas ne tik į mokslą, bet ir į dvasinį atsinaujinimą, bendruomeniškumo ugdymą. Jie turi priimti iniciatyvą bendruomenėse ir būti priekyje. Kuo artimesniame ryšyje gyvens su Dievu, tuo dažniau atsilieps į Viešpaties kvietimą sekti jo nurodytu keliu.
 
Dažnai bažnyčioje jauni žmones jaučiasi susivaržę. Reikia susipažinti su religinėmis apeigomis, kad jaustumeisi savo vietoje. Kyla klausimas - ar tikėjimas yra keistas, ar žmogus jo nepažįsta? Nebijokite ieškoti ir klausti, nebūkite abejingi ir tingūs. Esate Dievo ir Bažnyčios laukiami, mylimi ir gerbiami.
 
Kun. O. Volskis yra „Marijos radijas“ Lietuvoje direktorius.
 
Mintis steigti šį radiją Lietuvoje prieš 3 metus kilo tėvui Massimo Bianco, italui kunigui iš sasleziečių vienuolijos, dabartiniam Kauno Palemono parapijos klebonui. 2003 metų gegužę keli kunigai ir pasauliečiai įkūrė viešąją įstaigą „Marijos radijas“. Į Lietuvą buvo pakviestas tarpininkauti „Radio Maria“ įkūrėjas ir dabartinis prezidentas ponas Ferrario, kuris, Kauno Arkivyskupui Metropolitui pritariant, parėmė ši norą padėti.
 
2004 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. Kaune buvo įjungta antena ir „Marijos radijas“ išėjo į eterį.
 
Marijos Radijo programos akcentai:
 
  1. Liturgija (Šv. Mišios, Dieviškosios Valandos, Rožinis...)
  2. Katekezė ir dvasingumas (tikėjimo ugdymas ir pagilinimas)
  3. Gyvenimiška pagalba (Santuoka, šeima, socialinės problemos...)
  4. Informacija (Interviu, įvykiai, komentarai, apžvalgos...)
  5. Muzika ir kultūra (specialiai parinkta dvasinga muzika iš viso pasaulio ir įvairių epochų).
 
„Marijos radijas“ girdimas:
 
Vilnius – 93.1 MHzFM
Kaunas – 95.7 MHz FM
Klaipėda – 106 MHz FM
Šiauliai – 91.8 MHz FM

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija