Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

                    Ariogalos lopšelio – darželio 20 metų jubiliejus

Asmenybė – ne statiškas darinys, ji vystosi, kinta priklausomai nuo jos gyvenimo ir veiklos sąlygų. Kiekvienam vaiko amžiaus tarpsniui būdingos įvairios veiklos rūšys, poreikis kiekvienos iš trijų pagrindinių veiklos formų: žaidimo, mokymosi ir darbo.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikui pagrindinė veiklos rūšis yra žaidimas, nors ikimokyklinukai jiems prieinama forma mokosi ir dirba. Tuos įgūdžius vaikas sistemingai formuoja lopšelio – darželio aplinkoje. Čia dirbantys specialistai padeda vaikui suprasti elementarius asmenybės bruožus: vaikai, prieš pradėdami lankyti mokyklą, jau turi tam tikro atkaklumo, jau bando vertinti savo atskirus veiksmus ir poelgius.
 
Šiais metais Ariogalos lopšelis – darželis švenčia savo 20 metų jubiliejų. Jis įsteigtas 1986 m. Įsikūręs Smėlyno g. 7A, Ariogaloje.
Steigėjas – Raseinių rajono savivaldybė.
 
Vaikų ugdyme lopšelio – darželio grupės vadovaujasi programomis „Vėrinėlis“, „Ankstyvojo amžiaus vadovas“, „Priešmokyklinio ugdymo programa“.
 
Lopšelyje – darželyje veikia 8 vaikų grupės. Iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 1 priešmokyklinio ugdymo ir 5 vyresnio amžiaus grupės.
Pedagogai dirba kūrybinio – kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į vaiko prigimtį, individualius gebėjimus, fizinę bei psichinę brandą. Pagrindinė lopšelio – darželio kryptis meninė.
Šiuo metu yra  42 darbuotojai, 17 pedagogų ir 8 auklėtojų padėjėjos. Savo paveikslais lopšelį – darželį puošia tautodailininkas Česlovas Mileris.
 
Nuolat rūpinamasi vaikų fizine ir psichine sveikata, jos saugojimu ir stiprinimu. Grupėse kuriama tokia aplinka, kuri skatintų vaikus veikti, tirti, atrasti, sužinoti ir savo patyrimu dalintis su kitais. Vaikams sudaryta galimybė patiems rinktis mėgstamą veiklą, tačiau tai nereiškia, kad paliekami veikti savaime – labiausia branginamas vaiko ir pedagogo bendravimas.
 
Vyrauja aktyvi vaikų veiklos ir poilsio kaita, atidžiai derinama savaiminė ir organizuota vaikų veikla. Žaidimas – vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis ugdymo metodas. Ypatingai vertinamas vaikų aktyvumas pedagoginiame procese, jų idėjų siūlymas ir įgyvendinimas.
Siekiama, kad įstaiga būtų gėrio, grožio ir šilumos namais, o vaikas jaustųsi šeimininku savo grupėje ir lopšelyje – darželyje.
Skatinama, kad ugdytiniai gražiai bendrautų tarpusavyje, su suaugusiais, kad jaustųsi saugūs ir laimingi. Kiekvienas vaikas yra vienintelis ir nepakartojamas. Jis turi savo gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio pažinimo stilių. Vaikas nori būti mylimas. Jį apgaubia auklėtojų jautrumas, šiluma, pagalba ir pritarimas.
 
Balandžio 2 d. 12 val. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos Sumos šv. Mišios už visus Ariogalos lopšelio – darželio gyvus ir mirusius darbuotojus, buvusius ir esamus vaikus, jų gyvus bei mirusius tėvelius.
 
Pamokslo metu visus kviečiau puoselėti Gavėnios rimtį, gyventi maldos gyvenimą.
 
„Gavėnia primena Kristaus kančią ir ruošia mus Prisikėlimo šventei, primenančiai mūsų gyvenimo prasmę – amžiną gyvenimą. Gavėnios laikas nėra išskirtinis ta prasme, kad jame daugiau pasninkaujama, bet išskirtinis savo rimtumu, susimąstymu apie Dievo planą ir žmogaus siekimus tame plane.
 
Gavėnia nėra vien tik mąstymas apie Kristaus kančią bei mirtį, bet taip pat ir rūpestis savo likimu, persvarstymas savo silpnybių, įpročių ir ydų. Gyvenime reikia kantrybės, reikia stiprybės pakelti nepasisekimus. Turime džiaugtis Kūrėjo duotais talentais, šeimos laime ir žmogiška laisve. Gavėnia tik primena, kad kiekvienam reikia susirūpinti savo amžinybe ir prisikėlimu, nes tai yra įprasminimas žmogaus gyvenimo žemėje. Gavėnios meto atgaila tebūnie ne tik vidinė, bet ir išorinė bei vieša.
 
Kiekvieną kartą, kai meldžiamės, bendrai ar pavieniui, mes šloviname Dangaus ir Žemės Sutvėrėją. Kartu Mišiose giedame šlovės giesmes, klausomės Jo žodžio ir garbiname Jį šv. Komunijoje. Panašiai ir asmeninėje maldoje garbinkime ir šlovinkime Viešpatį giesmėmis, psalmėmis bei įvairiais meilės pasireiškimais, trykštančiais iš mūsų širdžių. Mūsų malda ne tik nuostabi, ji ir galinga! Tegul Kryžius padeda mums eiti Naujosios Sandoros keliu, kad Dievo įstatymą jaustume į vidų įdėtą, į širdį įrašytą ir gausius vaisius nešantį“.
 
Iškilmingas Ariogalos lopšelio–darželio 20 metų jubiliejaus paminėjimas vyko gegužės 12 d. 14 val. Ariogalos kultūros namuose.
 
Šventėje dalyvavo garbės svečiai: dirbantys darbuotojai, Seimo narys Gintautas Mikolaitis, Raseinių rajono savivaldybės meras Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, vicemeras Linas Dargevičius, mero padėjėjas Antanas Vizbaras, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro direktorė Ona Babonienė, Raseinių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jonas Tamošaitis, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Kumpikevičienė, vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė, mokytojų švietimo centro direktorė Rita Šaduikaitė, Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas, Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis ir kaimo seniūnė Raimonda Pankienė.
 
Renginio pradžioje buvo sugiedotas darželio himnas.
 
Direktorė Rasa Šadauskienė pristatė savo įstaigą sakydama:
 
„Laba diena, gerbiami svečiai, buvę darbuotojai, mamos, tėčiai, lopšelio – darželio darbuotojai ir vaikai. Dėkoju visiems susirinkusiems į mūsų nerūpestingos vaikystės, pasakų pasaulio, ten, kur viskas nuoširdu ir vaikiškai tikra, kur nėra blogo melo ir apgaulės – dvidešimtmetį. Tai mes, nuo vienerių iki septynerių, jautrūs ir pažeidžiami – ikimokyklinukai.
 
Dvidešimt metų žmogui – jaunystė. Pats gražiausias ir įsimintiniausias gyvenimo tarpsnis. Dvidešimt lopšeliui – darželiui – tai 20 rugsėjų su būriu nedrąsių mažylių, 20 rudenių, žiemų, pavasarių ir vasarų, atsakingų, kruopštaus, kupino ieškojimų, sėkmių ir nesėkmių, darbo.
Tai dvidešimt gegužių su išleistuvių dainomis, šokiais ir ašaromis.
Tai didelis tarpas žmonių gyvenimo, atiduoto be galo prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui.
 
1986 metais Ariogalos lopšelio – darželio vedėja Antanina Godliauskienė su dideliu būriu ugdytinių ir gausia darbuotojų komanda pradėjo darbą naujame, kvepiančiame pastate.
 
1990 – 1992 metais įstaigai vadovo Jovita Minelgienė. Tai sunkus laiko tarpsnis visoms Lietuvos ikimokyklinėms įstaigoms – sumažėjo vaikučių skaičius įstaigose.
 
1992 metais šis darbas teko man. Nuo pat lopšelio – darželio įsteigimo kūrybingai, kruopščiai dirba Kristina, Laimutė, Milda, Genutė, Elytė, Danguolė, Rita, Regina, Birutė, Janytė, Meilutė, Audronė, Zoselė, Diana, Aldutė.
 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbate mūsų įstaigoje. Jūs esat patys svarbiausi vaikui, nes kruopščiai, kūrybingai dirbate visus darbus. Šios gražios šventės proga linkiu jums sveikatos, kūrybingumo, sumanumo ir dar daugiau gerumo.
 
              Daug ko žmogui gyvenime reikia
              Džiaugsmo, meilės, švelnumo, vilties...
              Jeigu norime būti laimingi,
              Turim meilę dalinti kitiems.
 
Dvidešimt metų – tai didelė gyvenimo atkarpa, ir negalima pamiršti žmogaus, kurio netekome. Prašau pagerbkime tylos minute pas mus dirbusį Vaclovą Kybartą.
 
Tegul pavasario grožis atsispindi jūsų šypsenose,
Te grįžtanti šiluma pakviečia jūsų širdis džiaugsmo šokiui,
Te visa, apie ką svajojote, svaiginančiu greičiu artėja prie jūsų ir išsipildo dienų kasdienybėje.
 
Švietimo skyriaus vedėjas mums rašė, kad geriausiai saugoti laiką moka smėlio laikrodžiai – nė vienos kruopelytės pro šalį. Tačiau daug svarbiau, kad laikas tekėtų prasmingai.
 
Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas akimirkas“.
 
Po to vyko koncertinė programa.
 1. Šeimininkų pasirodymas:
  a)    daina „Kai gyvenimą įkvėpei“;
  b)    šokis „Suk suk ratelį“.
 2. Pradinės mokyklos moksleivių programėlė.
 3. Vidurinės mokyklos moksleivių programėlė.
 4. Muzikos mokyklos moksleivių programėlė.
 5. Skaidrės apie rudenį (rudenėlio šventės, sporto šventės, svečiuose pasaka).
 6. Vaikučių pasirodymas:
  a)    daina „Lietaus išdaigos“;
  b)    šokis „Margas lietus“.
 7. Skaidrės apie  renginius (gimtadieniai, tylūs Advento vakarai, mugė).
 8. Vaikučių pasirodymas:
  a)    daina „Baubukas“;
  b)    šokis „Kaubojai“.
 9. Skaidrės apie pavasario renginius (Velykos, Užgavėnės, išleistuvės).
 10. Vaikučių pasirodymas:
  a)    daina apie darželį;
  b)    daina „Voras“;
  c)     ,,Daina apie laimę“.
 11. Skaidrės apie darbuotojų laisvalaikį ir išvykas.
 12. Vaikučių pasirodymas:
  a)    šokis „Oi, kur reiks“;
  b)    mergaičių šokis.
 13. Sveikinimas mamytėms:
  a)    šokis „Mama, kaip tu laikais“;
  b)    daina „Mamai“.
 14. Skaidrės apie darželio svečius.
 15. Vaikučių pasirodymas:
  a)    daina „Mažas žmogutis“;
  b)    daina „Vaikystė“.
Vėliau renginio vedantysis pristatė rėmėjus ir jiems širdingai padėkojo.
 
Ariogalos lopšelio – darželio direktorė įteikė padėką įstaigos darbuotojams.
 
Juos sveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovai, Raseinių rajono administracija, Seimo narys Gintautas Mykolaitis, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro direktorė Ona Babonienė, „Hansa“ banko valdytojas Mikalauskas, Ariogalos vidurinės mokyklos bendruomenė, Ariogalos pradinės mokyklos bendruomenė, muzikos mokykla, Raseinių rajono ikimokyklinės įstaigos atstovai, miesto bibliotekos darbuotojos, Ariogalos lopšelio – darželio „Drugelio“ grupės vaikučiai ir jų tėveliai, verslininkai Kęstutis ir Danguolė Skamarakai, verslininkai Vaida ir Juozas Skamarakai, UAB „Skeberdis ir partneriai“, UAB „Žerbuva“, UAB  „Skorgenes“, verslininkai Dalia ir Rimas Čeičiai, verslininkai Stasė ir Kęstas Anusevičiai, Ariogalos kultūros namų direktorė Rasa Sadauskienė, Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas, Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis ir kaimo seniūnė Raimonda Pankienė.
 
Programa baigėsi finalinė daina, balionais ir fejerverkais.
 
„Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti, vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam, kaip vaikui, suteikia laimės“.
(J. M. Pestalocis)
 
Lopšelio – darželio dainelė
 
Nors ir mažas mūs miestelis,
Bet jame yra darželis.
Kur vaikučiai tarsi gėlės,
Čia gyveno pasakėlės.
Ir mes turim daug draugų,
Čia mums gera ir smagu.
Mes išmokstam gerbti draugą,
Ir kasdiena mes paaugam.
Daug sužinom, daug pamatom,
Piešiam saulę, pilį statom.
Jeigu eisi tu pro šalį,
Nepraeik, užsuk darželin....
Pasibelski į duris,
Jas mielai atidarys,
Mes priimsime kiekvieną,
Žaisim, šoksim visą dieną.
Mes nupiešime saulutę,
Paskaitysime knygutę.
Apie zuikį, rudą mešką,
Padainuosime kartu.
Na greičiau, ateik ir tu.
    

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija