Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

                                                                

Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė

Birželio 28 d. Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventės išvakarėse, surengta ministrantų šventė. Į šią jau tradicine Kaune tapusią šventę susirinko per du šimtus įvairaus amžiaus vaikų, jaunuolių ir vyresniųjų, patarnaujančių šv. Mišiose įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose, juos atlydėję kunigai bei mažesniųjų vaikų tėveliai.
 
Šventė prasidėjo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kartu su vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku, Kauno kunigų seminarijos vadovais, parapijų kunigais. Pamaldų pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė susirinkusiais į skaudžią istoriją turinčią bažnyčią, kurioje ir pats patarnavo dar būdamas klierikas. Ganytojas paragino melstis, kad Viešpats laimintų visą aktyvųjį parapijų jaunimą.
 
Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas kvietė padėkoti gerajam Dievui „už gražią ir jaunatvišką šventę visų, kurie Mišių metu esame labai arti Kristaus”. Pamokslo metu vyskupas J. Ivanauskas sakė: “Visi šiandien turime būti dėkingi gerajam Dievui, kad galime būti čia ir švęsti mums visiems labai gražią šventę. Mes visi šv. Mišių aukoje esame labai arti Kristaus.
 
Pirmiausia noriu padėkoti broliams kunigams, kurie į šią šventę atvyko kartu su savo parapijų ministrantais. Sveikinu visus patarnautojus, jūsų tėvelius, draugus, atvažiavusius iš visos mūsų arkivyskupijos į kunigų seminariją, į šią gražią šventovę.
 
Man atrodo, kad nuo praeitų metų mes visi gerokai paaugome ne tik ūgiu, bet ir paaugome Dievo artume, Dievo  malonėje. Mums Kristus šv. Mišių metu tapo artimesnis.
 
Šiandien kartu šv. Mišiose meldžiamės Dievui dėkodami, kad esame jo vaikai.
 
Bažnyčiai jus esate ypatingai artimi, nes patarnaudami šv. Mišiose dalyvaujate ir dieviškoje liturgijoje. Esate labai arti Viešpaties aukos, kuria Dievas žmogų atpirko iš nuodėmės ir blogio.Taip, jūs esate labai arti Kristaus Kryžiaus, kaip anksčiau prie jo stovėjo Jėzaus Motina Marija, mylimasis mokinys Jonas ir dar kiti patys artimiausi draugai. Tai tikri  Kristaus draugai, kurie jo neišsigynė, nepardavė, nepabėgo, pakėlė įvairius pažeminimus, pajuoką ir ypatingai kančios metu buvo šalia Jėzaus. Tai iš tikrųjų buvo tikri Jėzaus draugai.
 
Ir mes tokiais draugais iš tiesų esame, kai dalyvaujame su Jėzumi šv. Mišiose ir po jų liekame Kristui ištikimais. Kada mes su kitais savo parapijos vaikais ateiname dalyvauti šv. Mišiose, mes esame kartu su kitais labai ištikimi Jėzaus draugai. Mes visi norime turėti gerų draugų, kuriais galima pasitikėti, kurie brangina tai, ką mes branginame ir turi gyvą tikėjimą, yra teisingi, dori ir nuoširdūs. Ir mes turime būti nuoširdūs, teisingi, pamaldūs. Mes turime būti visiems parapijos žmonėms pavyzdys, kad jie matytų mus, kaip pačius ištikimiausius Jėzaus draugus. Kad tokiais draugais būtume, turime stengtis tokiais būti ir padėti tokiais draugais būti kitiems.
 
Arkivyskupas ir visi Lietuvos vyskupai praeitą savaitę buvome Romoje ir kartu susitikome su Šv. Tėvu. Popiežius Benediktas XVI labai myli visus žmones. Jis yra visų mūsų Ganytojas, myli šeimas, kunigus, vaikučius, jaunimą. Jam taip pat rūpi mūsų kraštas Lietuva. Arkivyskupas Šv. Tėvą pakvietė į labai didelę šventę. 2008 m. mes švęsime Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejų. Šitam jubiliejui mes visi ruošiamės. Kiekvienoje parapijoje, pasitinkant šį jubiliejų, labai daug galėsite padėti jūs, kurie patarnaujate šv. Mišiose. Besiruošdami šiam jubiliejui turite atnaujinti savo gyvą tikėjimą. Kiekvienoje parapijoje, ruošiantis šiam jubiliejui, turite įnešti kiekvienas savo indėlį. Turite mylėti vieni kitus, paraginti savo bendraamžius kartu dalyvauti šv. Mišiose, atnaujinant gyvąjį tikėjimą“.
 
Pamokslo metu vyskupas J. Ivanauskas pasidalino anksčiau iš Lenkijos atvykusio kunigo patirtimi ir mintimis, kaip kryptingai ugdyti visus liturgijos patarnautojus. Šios kun. dr. Jozef Szczypa mintys yra labai išsamiai išdėstytos knygelėje „Tarnauju Viešpačiui“. Šį leidinį sudaro dvi dalys. Pirmoje yra pokalbiai, kuriuose patariama, kaip praktiškai taikyti 10 patarnautojo taisyklių ir ugdyti gyvenimo laikyseną. Antroje dalyje pateikiama praktinių patarimų kunigams, dirbantiems su patarnautojais. Knygelė išversta į lietuvių kalbą.
 
Vyskupas J. Ivanauskas, pasinaudodamas knygele „Tarnauju Viešpačiui“ supažindino su patarnautojo taisyklėmis. Štai jos:
  1. Patarnautojas myli Dievą ir Jo garbei pavyzdingai vykdo savo pareigas.
  2. Patarnautojas tarnauja žmonėse esančiam Kristui.
  3. Patarnautojas nugali savo ydas ir ugdo charakterį.
  4. Patarnautojas puoselėja savyje dieviškąjį gyvenimą.
  5. Patarnautojas žino liturgiją ir ja gyvena.
  6. Patarnautojas visur sėja tikrą džiaugsmą.
  7. Patarnautojas gamtoje išgyvena Dievo buvimą.
  8. Darbuose ir pramogose patarnautojas laimi savo draugus Kristui.
  9. Patarnautojas yra uolus ir sąžiningas mokydamasis ir dirbdamas.
  10. Patarnautojas meldžiasi už Tėvynę ir tarnauja jai uoliu darbu.
Baigdamas pamokslą, vyskupas J. Ivanauskas sakė: „ Dabar dalyvaudami šv. Mišių aukoje mes turime melstis vieni už kitus, kad būtume geri Kristaus draugai ir vieni kitiems geri draugai. Kad visi augtume, savo parapijose tarnautume šv. Mišiose gerajam Kristui. Ruoštumės iškilmingam Švč. M. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui ir kad po metų mes vėl kartu susitiktume švęsti mūsų arkivyskupijos ministrantų dieną“.
 
Po šv. Mišių arkiv. S. Tamkevičius, pasidžiaugęs visais arkivyskupijos ministrantais, apdovanojo uoliausiuosius, kurie, anot ganytojo, „patarnauja kiekvieną sekmadienį ir jau moka sąmoningai tai daryti”.
 
Patarnautojams iš Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos – Regimantui TAMELIUI, Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos – Linui VELIČKAI, Kėdainių šv. Juozapo parapijos – Šarūnui NARUŠEVIČIUI, Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos – Romui VERPETINSKUI ir Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos - Liudui MARMAI buvo įteikti padėkos raštai, giesmių įrašai bei rožiniai, ganytojo parvežti iš Vatikano.
 
Po šv. Mišių arkivyskupas S. Tamkevičiaus ministrantams įteikė Padėkos raštus. Juose buvo parašyta: “Dievas trokšta, kad visi žmones pasisemtų Jo dieviškųjų malonių, ypač dalyvaudami Šventose Mišiose. Patarnaudami jų metu, ministrantai atstovauja visą Dievo Tautą, o patys savo širdimi dar labiau priartėja prie gerojo Viešpaties. Minint Kauno arkivyskupijos ministrantų dieną, dėkoju už nuoširdų patarnavimą Šventų Mišių bei kitų apeigų metu ir linkiu, kad Dievo meilė vestų į dar didesnį susivienijimą su Viešpaties paslaptimis”.
 
Iš Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos šventėje dar dalyvavo ministrantai: Aivaras Čiapas, Ernestas Grinkas ir Paulius Lukošius.
 
Vėliau ministrantai dalyvavo komandiniame žaidime “Lobis”, kurį surengti padėjo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Kęstutis Kėvalas, klierikai, arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai. Po kurijos bei seminarijos kiemus, Santakos stadioną pasklidę žaidimo dalyviai ieškojo „ginklų” kovai prieš blogio armiją, mokėsi kartu įveikti sunkumus ir atrasti sprendimus.
 
Mielam skaitytojui noriu pateikti trumpą šio žaidimo eigą.
 
Viešpats, mūsų Dievas ir Kūrėjas, ieško sau kariuomenės. Kiekvienas yra pakviestas.
 
„Daug yra pakviestų, maža išrinktų“. Tad šiandien laukia vienas iš išbandymų gyvenime.
 
Tas, kuris nori būti Viešpaties kariuomenės dalis, turi apsiginkluoti, išsiugdyti ir paprašyti savo Dievo dovanų, kurios padės jam tarnauti.
Ar esate pasiruošę pirmajam išbandymui? Ar esate pasiruošę kovoti?
 
Mūsų pasaulį bando užvaldyti piktasis. Jis jau daug ką pasiglemžė, sugundė ir tuo džiaugiasi. Jis kėsinasi į mūsų artimiausius ir brangius mums žmones ir į mus pačius. Tai paslaptingas virusas, kuris nematomas, neužuodžiamas, be skonio, nepaliečiamas. Tad gali būti, kad ir tarp mūsų yra ir ketina užgrobti visiškai. Tačiau su juo galima kovoti, ir mes esame pakviesti nepasiduoti ir ryžtis kovai. Tai kovai reikia ypatingai pasiruošti, būti atidžiam ir drąsiam bei kantriam.
 
Tam, kad galėtume laimėti prieš piktąjį, reikia pasiruošti kovai, t.y. apsiginkluoti.
Mūsų ginklai yra paslaptingi. Juos galima įgyti tik nusipelnius. O jiems nusipelnyti reikia dvasios ir kūno pastangų.
 
Kad būtų lengviau šioje kovoje, Viešpats mus paskyrė į bendruomenes, parapijas ir grupes. Tik būdami kartu ir vieningi mes galime laimėti.
 
Jūs busimi Viešpaties kariai, slaptieji ginklai! Kiekvienas esate priskirtas kariuomenės daliniui, kuris pažymėtas (spalva kortelėje, ženklu). Todėl jums reikia susirasti kiekvienam savo kuopą. Ir išsidėstyti eilėmis (visi susiranda ir sustoja grupėmis, eilėse, ar pan., susipažįsta).
 
Dabar, kai susipažinote su savo kuopa, jūs būsite išleidžiami pirmajam išbandymui - pratyboms.
 
Kiekviena kuopa gauna po atskirą užduotį – jūs turėsite surasti tolimesnėje kovoje jums reikalingus ginklus.
 
Labai svarbu, kad kuopa, vykdydama užduotį, būtų vieninga, kad nariai būtų kantrūs vieni kitiems, supratingi.
 
Jūs gausite žemėlapį, kuriame jūs rasite jums pažymėtą kelią su slaptais ženklais. Kai nustatysite, į kurią vietą turite nueiti ir surasite ją, ten jūsų lauks slapti žiniuoniai, kurie gali nusakyti,  kur jūs galite rasti, bet jie patys žino tik mažą atkarpą – viso kelio jie nežino. Jums patiems teks jį nueiti. Jei teisingai viską atliksite, pabaigoje turėtumėte gauti ginklą, kuris labai svarbus mūsų išgyvenimui ir karo laimėjimui, tam, kad galėtume gyventi amžinai.
 
Turiu perspėti jus, kad žiniuoniai ne su visais kalbėsis, tik su tais, kurie žino teisingą slaptažodį. Juk ginklai labai svarbūs, jie neturi patekti į piktojo nagus. Tad atsiminkite, jūs turite įsiminti viską, kas bus pasakyta. Žiniuonis nurodys tolesnę kelio atkarpą, tik tuomet, jei įsitikins, kad jūs esate  tie, kurie ieškote to ginklo ir kad jį galima jums patikėti.
 
Kai įvykdysite užduotį, jūsų lauksiu vėl šiame kieme... ir tuomet mes apsiginkluosime ir gausime siuntimą iš mūsų Viešpaties.
 
Tad būsimi Viešpaties kariai, aš linkiu, kad šis išbandymas būtų jums sėkmingas.
 
Planinis žaidimas “Lobis” suteikė ministrantams daug žavių akimirkų, o nuilsę vaišinosi kareiviška koše.
 
Vakare šventę pratęsė krikščioniškos muzikos koncertas kurijos kieme. Koncerto klausėsi ir arkivyskupijos ganytojai; pradžioje žodį taręs arkivyskupas pasidalijo jaunystės laikų patirtim, kai pats patarnaudavo šv. Mišiose, atrado dvasinę literatūrą, padėjusią krikščioniškai bręsti; ganytojas kvietė jaunimą rūpintis ir dvasiniais dalykais, daugiau skaityti ir mažiau laiko praleisti prie televizorių ir kompiuterių ekranų.
 
Gospel choras iš Vilniaus „Sounds in G” suteikė visiems galimybę pasiklausyti ir kartu pasilinksminti skambant nuotaikingai afro-amerikiečių religinei muzikai.

 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija