Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

                                                

PASIRENGIMO ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE 400 METŲ JUBILIEJUI PROGRAMA PARAPIJOMS

 
Pasirengimui parapijoje vadovauja parapijos klebonas, suburdamas pasirengimo Jubiliejui Grupę, pasitelkdamas Pastoracinės tarybos, Sinodo grupės narius, kitus aktyvius parapijiečius.
 
Grupės narių sąrašas pateikiamas Arkivyskupui iki 2007 m. vasario 13 d. Arkivyskupas dekretu patvirtina parapijos pasirengimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui švęsti Grupę. Šis dekretas perskaitomas parapijos bažnyčioje, sekmadienio šv. Mišių metu.
 
Klebono vadovaujama, pasirengimo Grupė reguliariai renkasi, vadovauja, organizuoja ir koordinuoja pasirengimą Jubiliejui parapijoje, palaiko ryšį su dekanato pasirengimo Komitetu.
 
Pasirengimo Grupė drauge su parapijos Pastoracine taryba, parapijoje esančių įvairių bažnytinių grupių atstovais aptaria Arkivyskupijos pasirengimo Šiluvos Jubiliejui Programą, joje pateiktus nurodymus ir parengia savo parapijos programą.
 
Taip pat parengia gaires:
 
      kaip parapija dalyvaus dekanato lygmens renginiuose;
      kaip parapija dalyvaus Arkivyskupijos lygmens renginiuose;
      kaip parapija pasirengimo laikotarpiu dalyvaus Šiluvoje;
      kaip parapija švęs Jubiliejaus iškilmes Šiluvoje.
 
Parengiamas svarbiausių švenčių, renginių, iniciatyvų kalendorius, visų pirma įtraukiant tradiciją turinčias šventes bei iniciatyvas, taip pat atsižvelgiant į dekanato ir Arkivyskupijos lygmens renginių kalendorių.
 
Pasirengimo Grupė ne tik įsiklauso į visas pozityvias parapijiečių iniciatyvas, bet ir skatina jų atsiradimą bei įgyvendinimą.
Parapijos pasirengimo programą klebonas pristato dekanato kunigų konferencijoje ir drauge aptaria. Taip pat su dekanato kunigais drauge aptaria Arkivyskupijos Programoje pateiktų nurodymų įgyvendinimo praktinius klausimus, pasiūlytas iniciatyvas, tarpusavio bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, sielovadinės pagalbos ir darbo organizavimo reikalus. Galutinai parapijos pasirengimo programą suredagavus, klebonas pateikia ją dekanui patvirtinti.
 
Dekanato kunigų konferencijoje taip pat aptariamos parapijos pasirengimo gairės, skirtos dekanato, Arkivyskupijos ir Šiluvos šventėms bei renginiams, kartu aptariamas ir suderinamas pasirengimo etapų, švenčių ir renginių kalendorius. Po šio aptarimo, parapijos pasirengimo Grupė parengia aukščiau minėtas parapijos gaires, švenčių bei renginių kalendorių ir pateikia dekanui.
 
Pasirengime kviečiami aktyviai dalyvauti visi parapijiečiai, šeimos, parapijos jaunimas, visi besiruošiantys suaugusiųjų Krikštui, Pirmajai išpažinčiai ir šv. Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui, tikybos mokytojai ir katechetai, choristai, karitietės, Marijos legiono, Gyvojo rožinio, programos „Atgaivink”, kitų maldos grupių, programų, kursų, charizminių judėjimų nariai. Šios grupės taip pat aktyviai bendradarbiauja rengiant parapijos pasirengimo Jubiliejui programą.
 
Suderinus su mokyklos vadovybe ar švietimo skyriumi, siekiama pakviesti aktyviai pasirengime dalyvauti moksleivius, įsitraukiant į bendrą parapijos pasirengimą, organizuojant šventes, piligrimines keliones į Šiluvą, rengiant piešinių ir rašinių konkursus ir kt.
 
Siekiama bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, ieškoma galimybių ir būdų sudaryti sąlygas žmonėms nuvykti į Šiluvą, dekanato, Arkivyskupijos renginius, Jubiliejaus šventimą.
 
Tikintieji skatinami taip pat asmeniškai, savo šeimoje kokiu nors būdu rengtis Jubiliejui.
 
Visi parapijiečiai taip pat kviečiami asmenine auka paremti pasirengimo darbus.
 
Rengiantis Jubiliejui, sielovadiniu prioritetu visose parapijose turi būti  šeimų krikščioniško gyvenimo, dvasinių pašaukimų ir blaivaus gyvenimo būdo ugdymas.
 
2007 m. birželio 9 – 10 d. visose parapijose iškilmingai švenčiama Eucharistijos šventė – Dievo Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginė iškilmė. Ja taip pat siekiama pasirengti dekanato ir Arkivyskupijos Eucharistiniam kongresui. Šiai iškilmei tesirengia ir tedalyvauja visa parapijos bendruomenė. Atsižvelgiant į parapijos galimybes, šeštadienis prieš Devintines skiriamas dvasiniam susitelkimui. Rengiama iškilminga Švč. Sakramento adoracija, Atgailos sakramento šventimas, katechezė, renginiai, skirti šeimoms, jaunimui ir kt. Iškilmės dieną visas dėmesys sutelkiamas pagrindinėms šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai. Kur yra galimybė, Eucharistinė procesija vyksta miesto ar miestelio gatvėmis. Liturgija švenčiama kuo iškilmingiau.
 
Ten, kur yra tradicija ir leidžia galimybės, rekomenduojama taip pat švęsti Devintinių aštuondienį, pakviečiant tikinčiuosius dalyvauti šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje.
 
Parapijos pastoracijoje išryškinami liturginių laikotarpių ypatumai, juos integruojant į pasirengimo Jubiliejui visumą. Ypač iškilmingai švenčiamos Viešpaties Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos garbei skirtos ir gilias tradicijas parapijoje turinčios šventės.
 
Prašant Švč. Mergelės Marijos globos, sekmadieniais po šv. Mišių, kartu su tikinčiaisiais meldžiamasi Šiluvos Marijos garbei skirta malda.
 
Atsižvelgiant į parapijos padėtį, pirmaisiais mėnesio sekmadieniais rengiama iškilminga Švč. Sakramento adoracija, o esant galimybei – ir Eucharistinė procesija bažnyčioje.
 
Pirmaisiais mėnesio penktadieniais (išskyrus aptarnaujamas parapijas) rengiama iškilminga, bent 1 valandą trunkanti, Švč. Sakramento adoracija.
 
Puoselėjamos pirmųjų mėnesio penktadienių ir šeštadienių praktikos, aiškinant tikintiesiems jų prasmę bei atlikimo būdą.
 
Siektina kiekvienoje parapijoje prieš sekmadienio šv. Mišias tikinčiuosius katechizuoti, sakyti ir homilijas, ir katechetinius pamokslus.
 
Kasmet parapijoje švenčiama ministrantų ir Eucharistijos adoruotojų šventė. Jos metu švenčiama Eucharistija, drauge meldžiamasi, ruošiama agapė, žaidžiami žaidimai ir kt.
 
Gegužės ir spalio mėnesiais bei advento metu ypatingas dėmesys skiriamas Eucharistiniam ir mariologiniam pamaldumui ugdyti. Tikintieji kviečiami gausiai dalyvauti Šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje, gegužinėse ir spalio mėnesio pamaldose, advento ryto šv. Mišiose, kalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Rožinį namuose.
 
Parapijos choristai, jaunimo choreliai mokosi Jubiliejui parinktų giesmių, dažnai repetuoja ir gieda, rengiasi sutartiniam giedojimui
drauge su kitais chorais dekanato ir Arkivyskupijos iškilmių metu. Taip pat siekiama bendruomeninio giedojimo per šv. Mišias.
 
Panaudojant visas turimas priemones ir progas (šventės, gegužinės ir spalio mėnesio pamaldos, piligriminės kelionės, pamokslai, katechezė, rengimas sakramentams, maldingumo praktikos, įvairūs renginiai, literatūra, parapijiečių lankymas ir kt.) skatinamas ir puoselėjamas tikinčiųjų pamaldumas  Švč. Mergelei Marijai, skelbiama Dievo Motinos Marijos, apsireiškusios Šiluvoje, žinia.
 
Kasmet iš kiekvienos parapijos į Šiluvą organizuojamos piligriminės kelionės. Jose ypač skatinama dalyvauti parapijos šeimos, Pirmąją šv. Komuniją priėmę vaikai, Sutvirtinimo sakramentą priėmęs jaunimas. Kartu su asmeninėmis intencijomis būtų gera piligriminei kelionei taip pat parinkti kokią nors bendrą intenciją ir pakviesti tikinčiuosius ja melstis (pvz., už gyvybės apsaugojimą, blaivų gyvenimo būdą, šeimų vienybę ir kt.). 
 
Pasirengimo laikotarpiu iš parapijos į parapiją keliauja pašventinta stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija, kuri su didele pagarba ir iškilme priimama kiekvienos parapijos (rektorato) bažnyčioje, tinkamu būdu organizuojant sutikimo ir išlydėjimo liturgiją, iškilmingą sekmadienio Eucharistijos šventimą. Pasirengimo Grupė drauge su visa parapijos bendruomene tinkamu būdu iš anksto pasirengia paveikslo atvykimui.
 
Atsižvelgiant į parapijos galimybes ir konkrečias sąlygas, bažnyčia tinkamai papuošiama.
 
Gausiai susirinkus parapijos bendruomenei, skambant varpams, paveikslas iškilmingai sutinkamas prie šventoriaus vartų ar miestelio pradžioje. Chorui giedant Marijos garbei skirtą giesmę ar litaniją, jis įnešamas į bažnyčią. Atneštas paveikslas pastatomas presbiterijoje, šalia altoriaus, arba kitoje tinkamoje bažnyčios vietoje, papuošiamas gėlėmis.
 
Paveikslo apsilankymo dienos yra svarbus pasirengimo Jubiliejui parapijoje akcentas. Todėl būtina padaryti visa, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos malonių gausa paliestų kuo daugiau tikinčiųjų.
 
Atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir galimybes, tikintiesiems gausiai dalyvaujant, per visas paveikslo lankymosi parapijoje dienas iškilmingai švenčiama Eucharistija, vyksta Švč. Sakramento adoracija, švenčiamas Atgailos sakramentas, skaitomas Dievo žodis, švenčiama Valandų liturgija, kalbamas Rožinis, giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, Marijos valandos, Akatistas, Marijos garbei skirtos giesmės ir kt. Tai ypatingas Dievo malonių metas. Šeimos, jaunimas, įvairios grupės, katechetai, tikybos mokytojai ir moksleiviai kviečiami įsipareigoti ir aktyviai dalyvauti. Taip pat dėmesys skiriamas katechezei, evangelizacijai, įvairioms pamaldoms ir renginiams, skirtiems vaikams, jaunimui, šeimoms ir kt.
 
Paveikslo laukimą išreiškiantys moksleivių piešiniai gali būti iškabinti mokykloje ar tinkamoje bažnyčios vietoje, rengiamas rašinių skaitymo konkursas. Darbų autoriai apdovanojami, surengiant šventę mokykloje, parapijos namuose, bažnyčioje.
 
Su paveikslu kartu atkeliauja ir jo piligriminės kelionės po Arkivyskupijos parapijas Knyga, kurioje aprašomas paveikslo apsilankymas. Joje, išreiškiant meilę ir dėkingumą Mergelei Marijai, pasirašyti kviečiami visi iškilmėse dalyvaujantys parapijiečiai.
 
Pagrindinė paveikslo apsilankymo parapijoje iškilmė paprastai švenčiama paveikslui atvykus. Piligriminiam apsilankymui pasibaigus, po iškilmingų šv. Mišių, paveikslas perduodamas atvykusiems kitos parapijos tikintiesiems ir drauge išlydimas iš bažnyčios.
 
Sveikintina taip pat iniciatyva parapijai įsigyti Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją ar didesnę reprodukciją, pasibaigus sekmadienio šv. Mišioms ją iškilmingai pašventinti, ir nuo 2007 metų vasario iki pat Jubiliejaus šventimo organizuoti piligriminę paveikslo kelionę po parapijiečių namus (didelėje parapijoje galima pašventinti 2 ar 3 piligriminio paveikslo kopijas). Paveikslą taip pat lydi knyga, kurioje parapijiečiai užsirašo ir kurioje yra trumpos nuorodos kaip paveikslą priimti namuose. Pasibaigus Jubiliejui, paveikslo kopija turėtų būti pakabinta tinkamoje vietoje, o knyga saugoma parapijos archyve.
 
Rengiantis Jubiliejui, su Gerojo Ganytojo meile ir krikščioniška atsakomybe parapijos klebonui ir visiems parapijiečiams turi ypač rūpėti:
maldingai švęsti Eucharistiją, Šventuosius sakramentus;
adoruoti Švč. Sakramentą (pirmaisiais mėnesio penktadieniais, sekmadieniais, kitu pasirinktu ir nustatytu metu);
mylėti Dievo žodį, skatinti jį nuolat skaityti, burti Dievo žodžio skaitymo grupes;
ugdyti veiklią artimo meilę;
rūpestingai ir deramai švęsti sekmadienį;
puoselėti pirmųjų mėnesio penktadienių ir šeštadienių maldingumo praktikas;
suburti parapijoje liturgijos grupę;
parengti Dievo žodžio liturgijoje skaitovus;
deramą dėmesį skirti homilijoms ir katechetiniams pamokslams;
iškilmingai švęsti tradicijas parapijoje turinčias liturgines šventes;
ugdyti maldingumą;
stiprinti parapijoje krikščionišką bendruomeniškumą;
ugdyti bendruomeninį giedojimą;
tinkamą dėmesį skirti katechezei, ypač išryškinant Eucharistijos slėpinį ir pamaldumą Dievo Motinai Marijai;
sudaryti visas sąlygas tinkamai rengtis sakramentams;
liturgiškai sutvarkyti parapijos bažnyčios, presbiterijos erdvę;
peržiūrėti ir reikalui esant įsigyti ar atnaujinti liturginius indus, drabužius, kitus reikmenis;
atnaujinti Pastoracinę tarybą, išrenkant į ją aktyvius parapijiečius;
padėti burtis parapijoje krikščioniškoms šeimoms ir pasirūpinti tinkama jų sielovada;
rūpintis parapijos jaunimu: burti Šv. Rašto, maldos, giedojimo grupeles, sudaryti sąlygas  jaunimui rinktis, drauge rengtis Jubiliejui;
rūpintis šv.Mišių ministrantais ir Eucharistijos adoruotojomis, jų maldingumu;
nuolat parapijoje melstis už dvasinius pašaukimus;
rūpintis ligonių, karitatyvine sielovada;
skleisti pagarbos gyvybei, blaivumo ir atsakingos laisvės idėjas;
ugdyti, skatinti ir plėtoti Bažnyčios pripažintas maldingumo formas, maldos grupes bei iniciatyvas (Šv. Rašto skaitymo, Gyvojo rožinio, maldos už dvasinius pašaukimus, liaudies pamaldumo ir kt.);
ten, kur reikalinga, dėti pastangas įrengti parapijos namus;
sutvarkyti parapijos nuosavybės dokumentus;
sutvarkyti parapijos archyvą, tinkamai tvarkyti einamus dokumentus.
 
Rengiantis Jubiliejui, parapijos sielovadoje taip pat svarbu atkreipti dėmesį į Liturginį vadovą Didįjį 2000 metų Jubiliejų pasitinkant ir 2004 m. Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje pagrindines gaires.
 
Pasirengimas Jubiliejui kiekvieną tepaskatina mylėti artimą veiklia meile: susitaikyti, atleisti, puoselėti geranoriškumą, atmesti prievartą ir kerštą, nebūti abejingam, atsisakyti apkalbų, kito žmogaus žeminimo, vengti susipriešinimo, ieškoti būdų drauge vieniem su kitais pagelbėti vargstantiems ir kenčiantiems. Atsižvelgiant į galimybes, tebūna atsiliepiama į visas Caritas, pavienių tikinčiųjų ir visų geranoriškų žmonių artimo meilės iniciatyvas.
 
Drauge su parapijos bendruomene ieškoma galimybių ir būdų Marijos Apsireiškimo Šiluvoje įvykiu taip pat prakalbinti visus geros valios žmones, ypač ieškančius Dievo, gyvenimo prasmės ir tiesos. Tai svarbus įpareigojimas, atsiliepiant į Šiluvos žinią.
 
Apie pasirengimą Jubiliejui, įvairias šventes, pamaldas bei renginius tikintieji nuolat informuojami skelbimų metu, bažnyčios skelbimų lentoje, parapijos laikraštėlyje, parapijos interneto svetainėje.
 
Skelbimų lentoje turi būti nuolat iškabintas Šiluvos, parapijos, dekanato ir Arkivyskupijos lygmens svarbiausių renginių, kongresų, švenčių, paveikslo piligriminės kelionės kalendorius.
 
Kartu su parapijos klebonu, tikintieji kviečiami apie įvairias šventes, renginius, paveikslo piligriminę kelionę pasidalyti mintimis Marijos radijo laidose, dekanato pastoracijos centrui, Arkivyskupijos spaudos tarnybai pateikti informaciją, nuotraukas, įvairią medžiagą.
 
Parapijoje sudaromos galimybės tikintiesiems įsigyti Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo reprodukciją, Marijos Apsireiškimui Šiluvoje skirtą literatūrą, įvairius leidinius, devocionalijas bei su Šiluvos Jubiliejumi susijusią atributiką. Įsigytus Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslus po šv. Mišių galima iškilmingai pašventinti.
 
Parapija įsigyja liturginę vėliavą, kurios vienoje pusėje turi būti parapijos bažnyčios titulo įrašas ir titulo ikonografija ar simbolika arba pačios bažnyčios atvaizdas. Kitoje vėliavos pusėje rekomenduojama su Šiluvos Jubiliejumi susijusi ikonografija ar simbolika.
 
Miestelio ir kaimo parapijose, gerai matomoje vietoje (pvz., šalia pagrindinio kelio) būtų gera pastatyti ir iškilmingai pašventinti parapijos kryžių ar koplytstulpį Jubiliejui atminti.
 
Tikintieji skatinami savo namuose, maldai skirtoje vietoje, pakabinti Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslą, prie sodybos pastatyti ir pašventinti kryžių, koplytstulpį ar Švč. Mergelės Marijos statulėlę.
 
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija