Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

    Vidurinio ugdymo programos akreditacija
    
Ariogalos vidurinėje mokykloje

Lietuvos mokyklose įgyvendinamų vidurinio ugdymo programų akreditavimas prasidėjo 2004 metais ir bus baigtas 2012 metais. Tikslas - visiems mokiniams užtikrinti kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą. Mokyklos, turinčios steigėjo pritarimą, privalo vykdyti akreditacijos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171. Įvykdžiusios akreditacijos reikalavimus, mokyklos tampa gimnazijomis. Švietimo bendruomenė orientuojasi į tai, kad gimnazija nėra elitinė mokykla, kad tai yra mokykla visiems, teikianti kokybišką mokymą.

Idėja akredituoti vidurinio ugdymo programą Ariogalos vidurinėje mokykloje kilo mokyklos administracijai 2004 metais, susipažinus su švietimą reglamentuojančiais dokumentais. Mokyklos bendruomenė pritarė šiai idėjai ir paruošė mokyklos viziją, misiją, ilgalaikę strategiją, kurios esmė tapti modernia gimnazija. Įvertinus mokyklos pasiekimus pagal akreditacijos kriterijus ir numačius būtinus atlikti darbus bei prognozes, su mokyklos bendruomenės siekiais buvo supažindintas steigėjas - Raseinių rajono savivaldybė.

Buvo parengtas Raseinių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas, kuriame pritarta mokyklos bendruomenės siekiui ir numatyta, kad vidurinio ugdymo programos akreditacija vyks 2007 metais. 2005 metais mokykloje viešėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras R. Motuzas, kuris mokyklos svečių knygoje palinkėjo mokyklos bendruomenei tapti gimnazija.

Direktoriaus įsakymu buvo sudaryta 20 žmonių darbo grupė, parengtas 2005-2007 metų pasiruošimo akreditacijai veiksmų planas. Mokytojų kolektyvas aktyviai tobulino kvalifikaciją, mokykloje vyko daug seminarų. 2005 metais lankėmės Kauno rajono Babtų gimnazijoje, susipažinome su akreditacijos vykdymu. 2006 metų pavasarį mokykloje vyko išorės auditas, kuris išryškino mūsų stiprybes ir tobulintinas sritis. Šis išorės auditas kol kas atliktas tik nedaugelyje Lietuvos vidurinių mokyklų. Mokiniai kiekvienais mokslo metais siekė kuo geresnių mokymosi rezultatų. Su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi parengta mokyklos akreditacijos 2007-2008 metų tikslinė programa, vykdoma mokyklos pastato renovacija.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2007 metų lapkričio mėnesį numatė vykdyti akreditaciją mokykloje ir sudarė vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisiją. Jai vadovavo Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros tarnybos vyriausioji specialistė A. Jakelienė. Pagal kriterijus buvo vertinamos ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybės mokykloje, pagalba mokiniams, ugdymo proceso aprūpinimas, mokyklos vadovų ir pedagogų pasirengimas, mokinių pasiekimai, išorės parama. Komisijos paruošta pažyma svarstyta Kauno apskrityje, jai pritarta ir balsuota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė 2008 metų sausio 8d. pasirašė įsakymą dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos Ariogalos vidurinėje mokykloje. Darbo grupė parengė gimnazijos nuostatus, kuriuos Raseinių rajono savivaldybės Taryba patvirtino 2008 metų vasario 28 d. posėdyje. Akreditavimas yra valstybinio lygio vertinimas, kurio metu mokyklai, jos bendruomenei uždedamas kokybės ženklas ir suteikiama teisė tapti gimnazija - Raseinių rajono Ariogalos gimnazija. Tai garbė ir įpareigojimas mūsų bendruomenei.

Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus

Ariogalos gimnazijos gimtadienio šventė

Įpusėjus gražiausiam metų laikui – pavasariui, 2008 m. balandžio 11 dieną Ariogalos miestelyje vyko ypatinga šventė – Ariogalos vidurinei mokyklai oficialiai suteiktas gimnazijos statusas. Šis renginys džiugus visai mokyklos bendruomenei. Juk tik mūsų pačių sistemingo darbo dėka mokykla gavo išskirtinį įvertinimą. Šventė svarbi ne tik mokyklai. Ji svarbi visai Ariogalos miesto bendruomenei. Geri pasikeitimai teikia vilčių, kad miestelis žengia į šviesesnę ateitį.

Ariogalos gimnazijos gimtadienio šventei mokyklos bendruomenė pasiruošė itin kruopščiai – puikiai suorganizuota šventinė programa. Malonus akcentas – ketvirtąjį kartą išleistas tradicinis leidinys „Paukščių takas“ (redaktorės lietuvių kalbos mokytojos Daiva Vaičaitienė ir Zita Andrijaitienė). Jame skaitytojai rado Ariogalos gimnazijos direktoriaus Arvydo Stankaus straipsnį apie vidurinio ugdymo programos akreditaciją Ariogalos vidurinėje mokykloje. Nemažai mokytojų ir mokinių pamatymų bei palinkėjimų naujajai gimnazijai, gražių mokinių piešinių.

Ypatinga gimnazijos šventė prasidėjo 8:00 val. ryto. Tuo metu direktorius mokyklos bendruomenei įteikė padėkas ir gimnazijos ženklelius, visus pasveikino džiugios šventės proga. Nuotaikingasis vaikinų kvintetas, vadovaujamas muzikos mokytojos Lilijanos Šimkūnienės, atliko dainą „Leisk pasveikint“.

9:00 val. – vyko klasės valandėlės. Džiaugsmingai nusiteikę mokiniai aktyviai dalijosi įspūdžiais apie palankius pasikeitimus mokykloje, išsakė lūkesčius, viltis dėl naujosios gimnazijos.

9:30 val. – mokyklos kieme mokiniai rikiavosi šventinei eisenai į bažnyčią, kur Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukos šv. Mišias už gyvus ir mirusius Ariogalos gimnazijos mokytojus ir mokinius, pašventins Ariogalos gimnazijos vėliavą. Priekyje kolonos, pasipuošusios tautiniais rūbais, ėjo šokėjų poros, kurios nešė naująją gimnazijos vėliavą. Visą kelią eisenos dalyvius džiugino Raseinių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras.
10:00 val. prasidėjo Šv. Mišios. Prieš šv. Mišias buvo pašventinta nauja gimnazijos vėliava. Buvo gera visiems vieningai dalyvauti maldoje prašant Dievo palaimos ir didžiulės sėkmės naujajai gimnazijai.

Šv. Mišioms patarnavo Ariogalos gimnazijos mokiniai: Šv. Rašto skaitinius skaitė Skaistė ir Arnoldas Kaminskai, psalmę giedojo Edita Neverdauskaitė. Bendruomenės maldą skaitė gimnazijos abiturientai: Lauryna Rakauskaitė, Gintarė Juškevičiūtė, Karolina Vasiliūtė, Tadas Dambrauskas, Vaida Butvilaitė, Kristina Vaištaraitė ir Mažvydas Reifonas, paruošti tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės. Šv. Mišių metu klebonas kunigas Gintautas Jankauskas nuoširdžiai sveikino visą gimnazijos bendruomenę šventės proga, palinkėjo dvasios stiprybės, puoselėti krikščioniškąsias vertybes ir kilnius idealus. Jis sakė: „Tėvo, motinos, mokytojo uždavinys ne tik augti intelektualiai, bet augti diena iš dienos vis labiau praturtinant savo dvasinį, vidinį pasaulį. Toje srityje padės kilti ir kitus kelti glaudus ryšys su 2000 metų turinčia patirtį bažnyčia. Bažnyčia yra dvasinis labirintas, Dievo mokslo pažinimo mokykla. Ji perėjusi daug įvairių laikmečių, ji nuolatos veikia lėtu, bet nesulaikomu procesu visą žmoniją. Ji aiškina, kad neįmanoma kitam auklėjimą perduoti kaip kokį daiktą. Tai ne receptų krūva! Kiekvienas mūsų gestas, žodis, judesys, veiksmas, įsirėžia aplinkon, ar mes to norime ar ne. Kuo kvėpuoja, kuo pulsuoja mūsų asmenybė, tai tuo ji ir veikia aplinką. Tai ne retorika ir ne gražūs žodžiai, o visų laikų gyvenimo taisyklė“.

Po Šv. Mišių mokytoja Marytė Karosienė su būreliu mokinių padėjo gėles ant mirusių mokytojų ir mokinių kapų.
Išėję iš bažnyčios visi vėl išsirikiavome tokia pačia tvarka. Kiekvienas mokinys gavo po spalvotą balioną – jie buvo mūsų pakilios, šventinės nuotaikos simboliai. Grįždami į mokyklą mojavome ir šypsojomės praeiviams, sustojusiems pasigėrėti šventine kolona, kurioje žygiavo daugiau kaip septyni šimtai gimnazijos mokinių ir apie šešiasdešimt gimnazijos pedagogų. Visiems džiugią nuotaiką palaikė Raseinių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro temperamentingi ritmai.

Maždaug 11:00 val. – rikiuotė sustojo prie mokyklos. Šventinę kalbą pasakė gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. Po to direktorius pakvietė abiturientus pasodinti eglaites mokyklos gėlyne. Šie medeliai – pirmosios gimnazijos abiturientų laidos dovana. Sugiedojus gimnazijos himną mokinių prezidentas Audrius Siliūnas pakvietė mokinius paleisti balionus į žydrąją padangę... Kurį laiką stebėjome spalvotų taškelių jūrą danguje, kol jie visiškai išnyko... Nuostabus jausmas ir gražus reginys ilgai išliksiantis kiekvieno iš mūsų atmintyje.

12:00 val. – nuskubėjome į sporto salę žiūrėti „Mokinukių“ koncerto. Koncertas truko maždaug valandą, tačiau tikrai neprailgo. Tiesa, iš pradžių publika buvo šiek tiek nedrąsi, tačiau pasirodymui įpusėjus žiūrovai pradėjo dainuoti ir šokti kartu su „Mokinukėmis“.

13:00 val. – direktorius dar kartą visus pasveikino šventės proga, pakvietė klasių auklėtojus į sceną ir įteikė kiekvienai klasei paskirtus tortus. Tuomet ant scenos pasirodė fejerverkai, ir mokiniai bei mokytojai buvo pakvieti į klases. Klasėse visi apsikeitė šventės bei koncerto įspūdžiais, vaišinosi tortais.

17:00 val. prasidėjo iškilminga vakaro programos dalis. Į žaismingai papuoštą sporto salę susirinko gausybė svečių. Juos pasitiko moksleivių liaudiškos muzikos kapela ,,Akordas“, vadovaujama istorijos mokytojo Andriaus Bautronio. Koncertinę programą pradėjo renginio vedėjai – Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė, mokytoja Daiva Vaičaitienė ir gimnazijos mokinys Aurimas Petrauskas. Svečius labai sudomino renginio metu parodytas filmas, pristatantis Ariogalos gimnaziją. Filme atskleistos visos mokyklos ypatybės, įrodančios priežastis dėl kurių iš vidurinės mokyklos tapome gimnazija.

Programos metu svečiai sveikino mokyklos bendruomenę ypatingos šventės proga. Taip pat pasisakė dabartinis gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, bei buvęs mokyklos direktorius Petras Žvirblis, jo kalba buvo palydėta gausiais aplodismentais, visa salė plojo atsistojusi. Kalbėjo seimo nariai, rajono švietimo vadovai , mokyklų direktoriai ir kiti garbūs svečiai. Direktorius Arvydas Stankus įteikė padėkas gimnazijos Garbės galerijos nariams ir anksčiau dirbusiems mokytojams. Šventės dalyviams koncertavo Ariogalos gimnazijos šokių studija „Mozaika“, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos Marytės Kvietkuvienės. „Modernaus folkloro“ grupė, vadovaujama Dobilo Juškos. Jaunieji dainininkai: Edita Neverdauskaitė, Marius ir Gintarė Liakai, Milda Gadliauskaitė ir Greta Kurpavičiūtė, Toma Urniežiūtė, Aneta Mačiūnaitė ir Ieva Kringelytė bei vaikinų kvintetas: Arnas Jankauskas, Marius Liakas, Mažvydas Reifonas, Remigijus Čaplinskas ir mokytojas Andrius Bautronis. Visus dainininkus ruošė muzikos mokytoja Lilijana Šimkūnienė. Siurprizą pateikė mokytojų ansamblis ,,Legato“: Eglė Jankauskaitė, Daiva Vaičaitienė, Birutė Balžakienė, Lilija Baronienė, Laimutė Neverdauskienė ir ansamblio vadovė Lilijana Šimkūnienė. Renginio režisierė – direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė.

Vakare nuaidėjo paskutinis šventės akcentas – įspūdingi fejerverkai.

Štai kokia įdomi ir džiugi buvo Ariogalos gimnazijos gimtadienio šventė. Dėkojame organizatoriams, rėmėjams, svečiams ir visiems prisidėjusiems savo darbu, idėjomis, lėšomis.

Šventė greitai praėjo. Dabar mums visiems bendruomenės nariams reikia susitelkti, gerais siekiais ir darbais pateisinti Ariogalos gimnazijos vardą . Garsinti savo mokyklą mokinių bei mokytojų pasiekimais.

Ariogalos gimnazijos 10c klasės mokinė Ieva Lapkauskaitė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija