Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Piligriminė kelionė į Šiluvą

2008 metų rugsėjo 10-13 dienomis VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ir Kauno Jėzuitų gimnazijos bendruomenės nariai keliavo į Šiluvą. Šiame piligriminiame žygyje dalyvavo įstaigų vadovai, mokytojai ir mokiniai. Rugsėjo 10 d. ryte 54 žygio dalyviai rinkosi į Centro koplytėlę, kur piligrimus išlydėti atvyko jo Ekscelensija Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kun. Gintaras Vitkus SJ, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Kauno Valstybinio akademinio dramos teatro vadovas aktorius Egidijus Stancikas.

Netrukus spalvinga eisena pajudėjo Kauno gatvėmis, vėliau keliavome panemune. Vakarop pasiekėme Vilkijos miestelį. Čia mus sutiko Kauno rajono savivaldybės vadovai ir Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokytojai. Vilkijos bažnyčioje buvo aukojamos Šventosios Mišios.

Antrąją dieną, įveikę 35 km, atėjome į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kur mus svetingai priėmė parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Vakare šv. Mišias aukojo vyskupas Juozas Preikšas, kun. Gintaras Vitkus SJ ir kun. Vaidas Lukoševičius SJ. Giedojo Ariogalos parapijos jaunimo choras.

Pamokslo metu vysk. emeritas J. Preikšas kalbėjo apie Švč. M. Mariją, kad ją myli visos tautos. Lietuvio prisirišimas, jo jausmai Marijai prasideda su Vytautu. Šis valdovas nebuvo sentimentalus, tačiau Mariją jis laikė didžiąja savo ir visų svarbiųjų žygių globėja. Vyskupas sakė: „Žvelgdami į pasaulio kultūros istoriją, kuri paliesta Evangelijos šviesos, mes matome, kad Marija yra tapusi kilniausiu moteriškumo, kilnumo, moters ir mergaitės gražiuoju idealu“.

Trečiosios dienos vakare Kaulakiuose, įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje, piligrimai šventė Susitaikymo sakramentą, dalyvavo Šventosiose Mišiose.

Rugsėjo keturioliktąją dieną pasiekėme kelionės tikslą – Šiluvą. Miestelyje mus šiltai ir šventiškai sutiko kiti centro darbuotojai ir maldininkai iš Lietuvos. Pagrindinėms Šventosioms Mišioms tą dieną vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis, dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos kunigai.

Šia piligrimine kelione VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ir Kauno Jėzuitų gimnazijos bendruomenės įprasmino ir paminėjo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Kiekvienas kelionės dalyvis Dievo Motinai atvėrė savo širdį, kuri pilna jaunatviško veržlumo, svajonių, nusivylimų bei skausmo. Palikę savo kasdienybės rūpesčius, atradome šimteriopai daugiau – ramybę, motinišką meilę ir šilumą. Prisiglaudę prie Motinos kojų, pajutome kupiną meilės Jėzaus žvilgsnį, skirtą kiekvienam iš mūsų. Jutome, kaip į „išstatytus“ indus Viešpačiui plūstelėjo meilės, tikrumo, šilumos ir ramybės banga.

Kelionės metu skaitėme Dievo Žodį, meditavome, meldėmės Rožinį, apmąstėme kryžiaus kelią, giedojome. Visą kelionės laiką jautėme kunigų Gintaro Vitkaus SJ, Vaido Lukoševičiaus SJ ir vyskupo Juozo Preikšo dvasinę globą.

Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms už gerumą, rūpestingumą, vaišingumą bei dvasinį palaikymą ir tikėjimą mūsų piligriminio žygio prasme.

Daiva Abromavičienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija