Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Pasirengimas Šiluvos Jubiliejui
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS (archyvas)

Motinos diena

Prasidėjo gegužės mėnuo, liaudies pamaldumo tradiciškai vadinamas Marijos mėnesiu. Šiuo laikotarpiu ne tik bažnyčios ir altoriai puošiami Marijos garbei, Marijoje tikintieji atranda gražiausius dvasinio gyvenimo žiedus.

Gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį maldose prisimename ir Žemės Motinos kilnųjį vardą. Šį vardą išmokome tarti pirmiausiai. Tai brangiausias pirmosios mūsų mokytojos ir auklėtojos vardas.

Motinos dieną bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė svečias kun. Jonas Zubrus SJ. Pamokslo metu paaiškino apie kunigystės pašaukimo svarbą, nes šio sekmadienio Evangelijos ištrauka pagal Joną nagrinėja Gerojo Ganytojo temą. Pamokslininkas visus kvietė su malda lūpose pagarbiai ir šventai prisiminti savo gyvąsias ir mirusias motinas, ypač kenčiančias ir vargstančias.

17 val. aukojau šv. Mišias Ariogalos parapijos kapinių koplyčioje. Meldėmės už Ariogalos parapijos žemėje palaidotas motinas. Pamokslą sakė svečias kun. Jonas. Jis pasakojo, kad Motina buvo, yra ir turi būti tikėjimo bei meilės savo žemėje skiepytoja, lietuviško žodžio saugotoja Tėvynėje. Ji privalo tokia išlikti visais laikais.

Mišiose giedojo Ariogalos Sumos choras. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų.

Po Mišių kartu su dalyvavusiais tikinčiaisiais už mirusias motinas sugiedojome maldą "Viešpaties angelas".

Po pamaldų poezijos posmus Motinos dienai skyrė 40 metų chirurgu dirbęs mūsų parapijietis Juozas Mickevičius. Intarpuose religines giesmes giedojo Ariogalos Sumos choras. Motinos dienai skirtą programėlę baigėme giesme "Marija, Marija".

Palaimink mane, Mama

        Kur tu, jaunyste, mano?
        Kas klystkelius atleis?
        Palaimink mane, Mama,
        Kaip laiminai kadais.


          Kai širdyje sutemę
Ir neviltis ateis,
Palaimink mane, Mama, Prašydavau kadais. Gyvenimas tas mano
Gal greitai jau praeis.
Palamink mane, Mama,
Ir jei gali, atleisk.
Palaimink mane, Mama,
Palaiminki dažnai...
Nors Tau ant kapo šlama
Gimtinės mūs beržai.


Velykinis turnyras

Meras E. Jonyla, K.Sturys, V. Grigaliūnas, V. Žiaukas, L. Dunauskas, G. Vaitkus, A. Vaičiulis, kun. G. Jankauskas, E. Visockas ir seniūnas A. Valiušis.Balandžio 6 d. baigėsi dvi savaites trukęs velykinis jaunimo stalo teniso turnyras, kuris vyko Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos salėje . Toks turnyras buvo surengtas ir žiemą, prieš šv. Kalėdas. Abejuose turnyruose dalyvavo 12 Ariogalos parapijos jaunuolių. Kalėdinio turnyro nugalėtoju tapo Vitalijus Žukas, o velykinio - Vilius Grigaliūnas. Antrąją vietą iškovojo Linas Dunauskas, o trečiąją - Arnas Vaičiulis.

Diplomų įteikimo šventėje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Edmundas Jonyla ir Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis. Pirmųjų trijų vietų nugalėtojams meras E. Jonyla įteikė diplomus ir medalius, padovanojo po suvenyrinį rašiklį. Jis nuoširdžiai pasveikino visus dalyvavusius turnyre, palinkėjo jaunimui naujų pergalių ir gražių artėjančių šv. Velykų. Po renginio meras su mūsų parapijos jaunimu žaidė stalo tenisą.

Stalo tenisu domisi ir jį žaidžia ne tik jaunimas

Mūsų parapijos salėje draugiškose varžybose dalyvauja ir Klausučiuose (Jurbarko r.) gyvenantys tituluoti stalo teniso veteranai. Tai Alfonsas Minkus ir Stanislovas Džiaugys. Retkarčiais iš Viešvilės atvyksta pažaisti ariogališkis Robertas Andrijaitis.
Labiausiai tituluotas tarp svečių yra 81 m. amžiaus Alfonsas Minkus. Siekiant pagerbti labiausiai nusipelnusį sporto veteraną 1999 m. vasario 15 d. Klausučiuose buvo surengtas Alfonso Minkaus vardo stalo teniso turnyras. Jame dalyvavo 42 įvairaus amžiaus žaidėjai iš Vadžgirio, Stakių, Gausantiškių, Armeniškių, Klausučių.

2001 m. Lietuvos stalo teniso veteranų čempionate jis iškovojo aukso medalį. 2002 m. Baltijos šalių veteranų čempionate Šalčininkuose jis užėmė pirmąją vietą. 2003 metais, minint Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejų Vilniuje, pasaulio lietuvių žaidynėse veteranų grupėje virš 80 m. laimėjo aukso medalį.

Ariogališkis Robertas Andrijaitis, buvęs matematikos mokytojas, yra kandidatas į sporto meistrus. Stalo tenisą žaidžia nuo 12 metų. Tai daugkartinis moksleivių čempionas įvairiuose miestuose ir daugkartinis Raseiniuose Nemuno draugijos žaidinių čempionas.

Stanislovas Džiaugys jau 46 metai kaip dirba Klausučių mokykloje ir 36 metus buvo jos direktorius. Stalo tenisą pradėjo žaisti prieš 25 metus. Dalyvavo veteranų, tarprajoninėse, pasaulio lietuvių stalo teniso varžybose. Rajoninėse stalo teniso varžybose du kartus buvo rajono veteranų čempionu ir daug kartų iškovojo prizines vietas.

Nuotraukoje: G. Jankauskas, St. Džiaugys, A. Minkus ir R. Andrijaitis.

Sutvirtinimo sakramentas | Ataskaita Arkivyskupui

2003 m. spalio 12 d. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje arkivyskupas S. Tamkevičius aukojo šv. Mišias ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Kartu koncelebravo Kauno kurijos kancleris kun. Adolfas Grušas ir Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas Kaknevičius. Išpažinčių klausė ir Sutvirtinimo sakramento metu talkino Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Pamokslo metu arkivyskupas S. Tamkevičius aiškino šio sekmadienio Evangelijos skaitinio prasmę, jo pritaikymą mūsų kasdienybėje. Šiandien labai dažnai eiti prie Dievo sukliudo ne tik žemiški turtai, bet ir kitos kliūtys. Daugelio kelyje stovi klūtis vadinama hedonizmu, kai žmogus sau stabu padaro malonumą, kitaip sakant, didžiausias įmanomas gėris esas malonumas. Kristus tokiems žmonėms pasakytų: "Eik parduok kas tau brangu ir tik tuomet galėsi eiti paskui mane". Norint eiti paskui Kristų žmogui reikia kai ko išsižadėti. Jeigu žmogus remiasi ne tik savo jėgomis, bet ir prašo Dievo pagalbos, Dievui viskas įmanoma.

Pasibaigus Visuotinei maldai prie altoriaus buvo atneštos atnašos: duona, medus, sūris, vaisiai, priskintų gėlių puokštė, taip pat iš daugybės sumaltų grūdų iškepta duona ir iš daugybės išspaustų vynuogių pagamintas vynas. Dėkojame Dievui visa ką turime ir kuo esame. Šias dovanas arkivyskupas priėmė iš tikinčiųjų rankų, kad būtų paaukotos Dievo garbei ir žmogaus gerovei.

Po šv. Mišių Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius paženklino daugiau kaip du šimtus jaunų žmonių sielų gausiomis malonėmis, padedančiomis tikėjimą išpažinti, ginti ir skleisti.

Po Sutvirtinimo sakramento arkivyskupą pasveikino Raseinių rajono savivaldybės Meras Edmundas Jonyla, Ariogalos parapijos Pastoracinės tarybos pirminiko pavaduotojas, Ariogalos miesto seniūnas p. Albertas Valiušis, Ariogalos mokyklos vadovai, parapijos sinodinė grupė, parapijos Caritas, Sumos choras ir gausus būrelis jaunimo. Galiausiai, visi susirinkusieji iškilmėje arkivyskupui sugiedojo "Ilgiausių metų".

Pasibaigus iškilmėms bažnyčioje vykome į Ariogalos kultūros namus. Ten žiūrėjome režisieriaus Artūro Kazlausko evangelinį vaidinimą "Ir Žodis buvo Dievas". Jame vaidino vyresniųjų klasių Ariogalos vidurinės mokyklos moksleiviai.

 

Vizitacija

2003 m. spalio 9 d. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapiją vizitavo Kauno arkivyskupijos sielovados komanda, kuriai vadovavo arkivyskupo generalvikaras kun.doc.dr. Jonas Ivanauskas. Sielovados komandoje buvo programų koordinatorė ses. Pranciška Bubelytė FDCJ, Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja - Ona Virbašiūtė, Kauno katechetikos centro koordinatorė ses. Viktorija Maknauskaitė SJE ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centro referentė Lina Daugėlaitė.

Vizitacijos metu vyko darbas teminėse grupėse. Dalyvavo Ariogalos parapijos Pastoracinė taryba, parapijos aktyvas, pastoracijos bendradarbiai, parapijoje veikiančios oraganizacijos, bendruomenės, judėjimai ir maldos grupės.

Buvo diskutuojama teminėse grupėse apie parapijos bendruomenę, kaip reiškiasi parapijos gyvenimas ir veikla, ar pakankamai aktyviai sprendžiami iškilę sunkumai. Aptartos temos: pasauliečių bendradarbiavimas Bažnyčioje, ryšiai su parapijos klebonu, tarpusavyje ir su parapijiečiais; kaip pateikiama informacija, kokie rengiami bendri renginiai, šventės.

Buvo susipažinta su Pastoracinės tarybos sudėtimi, ką veikia jos nariai, kaip organizuojamas jos darbas, kokie dažniausiai iškyla sunkumai ir kokios jų priežastys; kaip aktyviai Pastoracinės tarybos nariai dalyvauja, priimant sprendimus ir kiek įsiklausoma į jų nuomonę.

Vėliau buvo grupių darbo pristatymas. Pristatė Kauno arkivyskupijos sielovados komandos moderatoriai. Darbas grupėse ir aptarimo metu vyko draugiškai ir sklandžiai. Renginį užbaigėme džiugia agape. Dar ilgai kalbėjomės, dalinomės įspūdžiais, skambėjo kelios dainos apie Dubysą, buvo ir poezijos posmų.

Tituliniai parapijos atlaidai

Rugsėjo 28 d. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Juos pravedė Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Prelatas pamoksluose pabrėžė atitolimo nuo bažnyčios problemą ir kvietė tikinčiuosius, ypač jaunimą, aktyviau dalyvauti sekmadieniais šv. Mišiose, nepamiršti maldaknygių ir rožinių, prenumeruoti religinę spaudą ir būti sąmoningais katalikais. Po Sumos šv. Mišių Alfonsas Svarinskas vadovavo procesijai.

Sumos šv. Mišiose dalyvavo Ariogalos šaulių kuopa. Prieš 10 metų Ariogaloje buvo atkurtas Lietuvos šaulių sąjungos Ariogalos būrys, vėliau išaugęs į kuopą. Šiuo metu Ariogalos šaulių kuopai priklauso apie 50 šaulių, kurie nuolat dalyvauja karinėse pratybose ir apmokymuose Rukloje ir kituose Lietuvos kariniuose daliniuose.

Po šv. Mišių mons. Alfonsas Svarinskas priėmė 6 naujų narių, praėjusių 3 mėn. bandomąjį laikotarpį ir dalyvusių moksleivių vasaros poilsio stovykloje Rumšiškėse, priesaiką. Po priesaikos buvo giedamas Lietuvos himnas.

Ariogalos šauliai visada dalyvauja bažnyčios šventėse ir kartu su kitais tikinčiaisiais meldžia globos ir Dievo palaimos Lietuvai ir savo kraštui.

Po šv. Mišių mons. Alfonsas Svarinskas, Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis ir UAB "Ariogalos melioracija" gen. direktorius Antanas Siudikas diskutavo apie būtinybę įprasminti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. Mons.Alfonso Svarinsko iniciatyva prie Mūšios upelio Ukmergės rajone įkurtas Didžiosios kovos apygardos partizanų parkas, kuriame pastatyta 14 Kryžiaus Kelio stočių. Praėjusią savaitę šiame parke buvo pastatytas kryžius buvusiam JAV prezidentui R.Reiganui, o spalio 1 d. pastatytas baltas 8 metrų aukščio kryžius 10 - osioms popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės Lietuvoje metinėms atminti.

Šiluvos atlaidai

Garsieji Dievo Motinos Švč. M. Marijos gimimo garbei skirti tradiciniai atlaidai Šiluvoje prasidėjo rugsėjo 7 - ąją ir baigėsi rugsėjo 14 - ąją.
Jų metu buvo minimas Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dešimtmetis. Šia proga rugsėjo 7 - ąją pašventintas ir atidarytas Šiluvos dvasinis centras, kuriam suteiktas Popiežiaus Jono Pauliaus II namų vardas. Dvasinis centras skirtas klierikų ugdymui ir visapusiškam jų pašaukimo tyrimui, jame taip pat vyks kunigų ir pasauliečių dvasiniai susitelkimai - rekolekcijos bei konferencijos. Šiluvos dvasinis centras, pastatytas Kauno Arkivyskupo Metropolito Sigito Tamkevičiaus rūpesčiu, yra tikras dvasingumo židinys, skleidžiantis šilumą ir mokantis mylėti Dievą ir visus šalia esančius.

Atlaidų dienomis į Šiluvą suplaukė gausybė žmonių iš visos Lietuvos ir meldėsi, kad Marija globotų, laimintų jų vargus, teiktų dvasinės stiprybės, fizinių jėgų bei sveikatos. Tai paliudijo mūsų širdžių giesmės ir eilėraščiai, skirti Šiluvos Marijai. Juose atsispindėjo visų Lietuvos tikinčiųjų jausmai ir nuotaikos, meilė ir pagarba, pasitikėjimas ir viltys. Šiluvos atlaidus aplankė kaip niekada daug žmonių maldingų kelionių būdu - pėsčiomis.

Rugsėjo 6 d. po šv. Mišių Kauno Arkikatedroje Bazilikoje į atgailos kelionę pėsčiomis į Švč. M.Marijos atlaidus Šiluvoje išvyko 46 fizinę ir dvasinę negalią turintys ligoniai. Rugsėjo 7 d. jie atvyko į Ariogalą ir dalyvavo šv. Mišiose. Kartu meldėmės, kad Dievo Motina Marija juos globotų ir laimintų.

 

Rugsėjo 7 d. Ariogalos parapijos sinodinės grupės ir Carito nariai (iš viso 15 žmonių) dalyvavo Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų, parapijų sinodo grupių ir institucijų atstovų eisenoje nuo Dubysos slėnio į Šiluvą. Kartu buvo nešama Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijos vėliava.

Rugsėjo 12 d. prasidėjo net dviejų dienų piligrimų eisena nuo Kryžių kalno į Šiluvą.

Šiais metais Šiluvos atlaidų iškilmė buvo išskirtinė ir gamtos atžvilgiu. Visos atlaidų dienos saulėtos, giedrios ir malonios. Tai dangaus dovana Šiluvai ir visai Marijos žemei.

Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius informavo, kad nuo ateinančių metų Švč. M. Marijos Gimimo liturginė iškilmė ir Šiluvos atlaidai vyks 8 - 15 dienomis, o tradicinė eisena į Šiluvą – paskutinį rugpjūčio mėn. sekmadienį.


Laisvalaikis

Pertvarkius bažnyčios katilinę į parapijos salę, čia organizuojami ne tik parapijos pastoracinės tarybos, sinodo grupės, Carito susirinkimai, bet ir leidžiamas laisvalaikis.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val. čia parungtyniauti susirenka jaunieji Ariogalos stalo teniso mėgėjai. Mušant kamuoliuką diskutuojama ne tik apie tenisą, bet ir moksleivius dominančiais religiniais klausimais.

Entuziastingiausi žaidėjai yra zakristijonas Valdemaras Žiaukas ir buvęs klierikas Kęstutis Stiurys. Kartu ateina žaisti Gediminas Vaitkus, Evaldas Visockas, Donatas Mižutavičius, Kęstutis Mickūnas ir kiti.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija