Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

DVASININKAI

Klebonas kun. Gintautas JANKAUSKAS

Gim. 1953 03 03
Kun. 1984 05 27
Parapijoje nuo 2002 03 28

Rudzinsko g. 2
LT-60260 Ariogala
Raseinių r.
Tel. (428) 5 03 67, m. tel. 698 32590
El. p. gintautas.lituania@gmail.com

Gimė 1953 03 03 Utenoje. Iki 1972 m. mokėsi Šiaulių miesto F. Žemaičio, vėliau V-oje vid. mokykloje. 1972 - 1976 m. mokėsi Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute. Įgijo vidurinės mokyklos fizikos mokytojo kvalifikaciją. Dirbo Joniškio II vid. m-kloje fizikos mokytoju. 1977 - 1979 m. tarnavo sovietinėje armijoje.

1979 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją. 1984 05 27 arkivysk. Liudvikas Povilionis Kauno Arkikatedroje suteikė kunigystės šventimus. 1984 06 10 pirmąsias šv. Mišias (primicijas) aukojo Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje.

1984 05 27 - 1986 03 18 Kauno Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras. 1986 03 18 - 1991 05 30 Kauno Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos vikaras. 1991 05 30 - 1992 04 30 Kauno Tarpdiecezinės Kunigų Seminarijos prefektas.

1991 09 04 - Kauno arkivyskupijos Bažnytinio Tribunolo Notaras.
1991 11 25 - Lietuvos Skautų sąjungos vyriausiasis dvasios vadas.

1992 04 30 - 1996 07 22 Raseinių dekanato dekanas. 1992 04 30 - 1998 04 15 Raseinių Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų ir Kalnujų Šv. Viktoro parapijos klebonas. 1997 03 31 - 1998 04 15 Alėjų Švč. Trejybės parapijos klebonas.

1992 09 01 - 1998 06 30 Raseinių "Žemaičio" gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniams dėstė tikybą ir lotynų kalbą. 1998 04 15 - 2002 03 28 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 1999 09 01 - 2002 05 31 Seredžiaus pagr. m-klos tikybos mokytojas. 2000 01 20 - 2001 05 01 Klausučių pagr. m-klos tikybos mokytojas.

2002 03 28 - Ariogalos Šv. arkang. Mykolo ir Lesčių Dievo Apvaizdos parapijos klebonas.

Pomėgiai: stalo tenisas, žvejyba

Ariogalos parapijoje dirbę kunigai

Kleb. Julijonas Pukelis (bent nuo 1868 - 1887 m.)
  Vik. Julijonas Norgėla (bent nuo 1868 - 1878 m.)
  Vik. Antanas Kutkevičius (bent nuo 1878 - 1879 m.)
  Vik. Bartalomėjus Markevičius (1879 - 1881 m.)
  Vik. Antanas Žukauskas (1882 m.)
  Vik. Simonas Tutauskas (1883 - 1885 m.)
  Vik. Aleksandras Štombergas (1886 - 1888 m.)

Kleb. Bartalomėjus Markevičius (1889 - 1902 m.)
  Vik. Steponas Mascejauskas (1886 - 1889 m.)
  Vik. Pranciškus Targas (1890 - 1893 m.)
  Vik. Petras Šimanauskas (1894 - 1897 m.)
  Vik. Ignotas Andrašiūnas (1898 - 1900 m.)
  Vik. Jonas Einorius (1901 - 1905 m.)

Kleb. Juozas Gudzinskas (1904 - 1915 m.)
  Vik. Liudvikas Tiškus (1906 - 1907 m.)
  Vik. Antanas Keraitis (1908 m.)
  Vik. Petras Strelčiūnas (1909 - 1912 m.)
  Vik. Anicetas Meškauskas (1913 - 1915 m.)
  1916- 1919 metais Vikaro vieta Ariogaloje vakavo.

Kleb. Teofililis Nainys (1917 - 1925 m.)
  Vik. Kazimieras Telksnys (1920 - 1925 m.)
Kleb. Antanas Simanavičius (1926 - 1941 m.)
  Vik. Antanas Petraitis (1926 m.)
  Vik. Vincentas Byla (1928 m.)
  Vik. Ladislovas Vainauskas (1929 - 1930 m.)
  Vik. Alfonsas Gleveckas (1931 - 1933 m.)
  Vik. Antanas Dapkus (1934 - 1935 m.)
  Vik. Domininkas Vabalas (1936 m.)
  Vik. Pranciškus Šniukšta (1937 - 1939 m.)
  Vik. Paulius Pranskūnas (1940 - 1941 m.)
  Vik. Pranciškus Bastys (1942 - 1949 m.)

Kleb. Pranciškus Gaižauskas (1947 - 1948 m.)
Kleb. Jonas Povilaitis (1949 - 1952 m.)
Kleb. Antanas Danyla (1953 - 1961 m.)
Kleb. Boleslovas Radavičius (1962 - 1966 m.)
Kleb. Jonas Kazlauskas (1966 - 1994 m.)
  Altarista Aleksandras Markaitis (1977 - 1990 m.)
Adm. Gintautas Kabašinskas (1995 - 2002 m.)

Iš Ariogalos parapijos kilę kunigai

Kun. Arvydas Liepa
Gim. 1965 05 03, įšventintas kunigu 1991 08 22

Kun. Artūras Stanevičius
Gim. 1967 04 22, įšventintas kunigu 1994 09 24

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija