Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PARAPIJOS GYVENIMAS

Vargonininkė ir varpininkė - Marija Vaitekūnienė
Tel. (428) 50258
M. tel. (613) 63456

Gim. 1935 10 12, Kauno apskr. Vilkijos miestelyje. 1953 metais baigė Seredžiaus vidurinę mokyklą ir privačiai mokėsi groti vaqrgonais. 1956 metais ištekėjo, augino vaikus. 1965 metais persikėlė gyventi į Ariogalą. Vargonininkavo Girkalnio bažnyčioje. 1971 metais perėjo vargonininkauti į Nemakščių bažnyčią. Nuo 1983 m. pakvietus tuometiniam Ariogalos parapijos klebonui kun. J. Kazlauskui, pradėjo vargoninkauti Ariogalos bažnyčioje. 1994 metais dėstė tikybą Ariogalos pradinėje mokykloje.

Zakristijonas – Linas Velička

Gimė 1994 m. sausio 11 dieną Raseiniuose. 1994 m. balandžio 3 d. buvo pakrikštytas Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje. 2000 m. pradėjo lankyti Ariogalos pradinę mokyklą. 2004 m. pradėjo lankyti Ariogalos vidurinę mokyklą, dabartinę gimnaziją. 2002 m. birželio 17 d. Ariogalos bažnyčioje priėmė pirmąją šv. Komuniją. Nuo 2001 m. pradėjo lankytis bažnyčioje dažniau, buvo patarnautoju ir ministrantu. 2006 m. birželio 28 d. dalyvavo Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventės išvakarėse, Kauno kunigų seminarijos surengtoje ministrantų iškilmėje. Po šv. Mišių arkiv. S. Tamkevičius, pasidžiaugęs visais arkivyskupijos ministrantais, apdovanojo uoliausiuosius, kurie, anot ganytojo, „patarnauja kiekvieną sekmadienį ir jau moka sąmoningai tai daryti”. Linui Veličkai buvo įteiktas padėkos raštas, giesmių įrašai bei rožinis, ganytojo parvežtas iš Vatikano. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. paskirtas zakristijonu.

Bažnyčios ūkvedys – Juozas Lukminas

Buvęs politinis kalinys.
Ariogalos kuopos šaulys.

 

 

 

Šventoriaus tvarkytoja - Valerija Bulzgienė

Bažnyčios choras

Bažnyčios chore ir šiandien gieda beveik visi senbuviai ir keletas naujų choristų. Ariogalos choras susideda iš 7 sopranų, 7 altų, 5 tenorų ir 3 bosų. Repeticijos vyksta vieną kartą savaitėje. Šis choras susibūrė 1983 metais prie tuometinio Ariogalos parapijos klebono kun. J.Kazlausko.

 1. Donatas Adomaitis
 2. Alfonsas Adomaitis
 3. Tomas Ambutas
 4. Zita Bitvinskienė
 5. Steponas Daujotas
 6. Angelė Grigaliūnienė
 7. Anicetas Krikštanas
 8. Angelė Krikštanienė
 9. Genutė Kringelienė
 10. Elena Legeckienė
 11. Vladislovas Paulavičius
 12. Stefanija Prokopimienė
 13. Česlovas Raziulis
 14. Stasė Rimkienė
 15. Bronė Sabaliauskienė
 16. Genutė Skamarakienė
 17. Danguolė Skirmantienė
 18. Onutė Stasaitienė
 19. Elena Vaičienė
 20. Zuzana Vainorienė
 21. Teresė Vaitekūnaitė
 22. Olga Valiušienė

Caritas

Vadovė - Elena Vaičiulienė
M. tel. 614 43005

Gim. 1937 m. balandžio 15 d. Kėdainių raj., valstiečių šeimoje. Mokėsi Šaukoto mokykloje, vėliau Kauno kooperacijos technikume. Vėliau dirbo Ariogaloje prekių žinove, sandėlininke, vedėja. Užaugino dukrą ir du sūnus. Nuo vaikystės Elena Vaičiulienė yra praktikuojanti katalikė, paslaugi ir rūpestinga artimui, darbšti ir reikli savo pareigose.

Visoje Lietuvoje Caritas teikia įvairias socialines, medicinines, konsultacines paslaugas socialiai remtiniems visuomenės nariams; veikia platus tinklas labdaros valgyklų, vaistinių, slaugos, gydymo ir globos įstaigų, kurias Caritas išlaiko savarankiškai arba bendradarbiaudamas su savivaldybėmis, vyskupijų ir parapijų struktūromis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Parapijos Carite darbuojasi 9 savanoriai.

Nr. Parapijos Caritas savanoriai
Gimimo metai
1.
Antanina Danauskienė
1943 m.
2. Pranciška Lukminienė
1929 m.
3. Leokadija Paulauskienė
1934 m.
4. Dalia Petkevičienė
1962 m.
5. Eugenija Poškienė
1938 m.
6.
Marytė Ročkuvienė
1934 m.
7.
Zofija Saltonienė
1938 m.
8.
Zosė Stučinskienė
1926 m.
9. Elena Vaičiulienė
1937 m.

Jaunimas

Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijoje yra jaunimo grupė. Ji aktyviai dalyvauja bažnyčios gyvenime. Mergaitės Marija Vaitekūnaitė ir Milda Gadliauskaitė kiekvieną sekmadienį Šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje gieda psalmę ir posmelį prieš Evangeliją. Arnoldas Kaminskas Šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje skaito I-ąjį, o Donata Dunauskaitė II-ąjį skaitinį. Kęstutis Sturys šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje skaito Visuotinę maldą, o Linas Velička ir Ernestas Grinkas patarnauja prie altoriaus. Valdemaras Žiaukas - buvęs zakristijonas.

Atliepiamosios psalmės giedotojos


 

Gyvojo Rožinio grupė

Vadovė - Zosė Stučinskienė
Tel. (428) 50147

Gim. 1926 m. Šaravų km. Josvainių parapijoje. Atvykusi gyventi į Ariogalą nuo 1981 m. buvo pakviesta į Gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelį. 1997 m. sunkiai susirgus būrelio vadovei A. Ubagevičienei buvo išrinkta gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelio vadove. Savo pareigas atlieka sąžiningai ir nuolat pritraukia į būrelį naujų narių.

Šiuo metu Gyvojo rožinio grupė turi 105 narius.

Parapijos rėmėjas Antanas Siudikas
Tel. (686) 31710

Gim. 1934 07 26 Gudžiūnų parapijoje, Kėdainių rajone. Baigė Vilniaus žemės ūkio technikumą ir Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1961 m. dirbo Ariogalos melioracijos mašinų stoties direktoriumi, dabar yra AB "Raseinių melioracija" generalinis direktorius. Yra išrinktas Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos nariu ir priklauso ekonomikos sekcijai.

Parapijietis poetas Antanas Kišonas

Antanas Krišonas skaito savo eilesAntanas Kišonas gimė prieš 70 metų (1933 07 07 ) dabartiniame Butkiškės kaime, Raseinių raj. Tada jis vadinosi Kunigiškių kaimu, iš kurio yra išlikusi vienintelė troba už tvenkinio, kaimo centre. Kur dabar gyvenvietė, buvo ariami laukai. Antanas Kišonas nuo vaikystės dienų augo katalikiškoje šeimoje.

Savo poetinę veiklą pradėjo dar Ariogalos vidurinėje mokykloje. Pirmąjį eilėraštį parašė 1948 metais. Baigęs studijas Kaune visą gyvenimą dirbo agronomu. Patraukli Padubysio gamta, gyvas bendravimas su žmonėmis jį nuolat skatino savo mintis išsakyti poetine kalba. Eiliuotus posmus rašo ir iki šiolei.

Šiuo metu yra Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos Pastoracinės tarybos ir sinodinės grupės narys. Aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Poetines eiles skaito įvairiuose susitikimuose ir renginiuose.

Tėvo dienos proga savo kūrybos eilėrasčius skaitė po šv. Mišių aukos Ariogalos parapijos kapinių koplyčioje.

Pagerbiant mirusiuosius Visų Šventųjų dieną po Votyvos Ariogalos bažnyčioje rimties ir susikaupimo metą išreiškė savo poezijos posmais.

Antanas Kišonas

Mirusiųjų miestas

Gėlės, antkapiai, paminklai, kryžiai,
Čia gatvių nėra, čia takeliai yra.
Miestas tų, kur išėję negrįžo,
Kur motina žemė vienodai yra.

Už tvoros vis gyvenimas verda,
Už tvoros juokas, džiaugsmas, kančia.
Čia, kai į akmenį iškala vardą,
Esi pilnateisis gyventojas čia.

Kas gėlę sodina, žolę išrauna,
Aplanko retai ir dažnai.
Visi čia ir senas ir jaunas,
Atėję gyvent amžinai.

Čia miestas, kur rymo tik kryžiai.
Dienos ir nakties čia nėra.
Išėjo visi - nei vienas negrįžo.
Čia motina žemė - visiems ji gera.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija