Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

Pratarmėlė

Krašto istorijai, geografijai, kultūrai pažinti reikia knygelių, iš ku­rių būtų galima apie tai sužinoti. Ši knygelė – įžanga į didesnės apim­ties knygą, kurioje būtų plačiau aprašomi istoriniai, geografiniai, etno­gra­finiai, biografiniai dalykai, žmonių likimai istorijos vingiuose.
 
Ariogala – sena gyvenvietė. Apie ją rašyta periodiniuose leidiniuose, knygose. Šviesios atminties P. Biržys (Pupų dėdė) buvo sumanęs apra­šyti visas Lietuvos apskritis, bet dėl okupacijos to padaryti nebai­gė. Ariogala jo aprašyta „Kėdainių apskrity“. Pasirodė knygos apie Rasei­nius, Betygalą, Šiluvą, Lyduvėnus, Viduklę.
 
Dabar skaitytojui tei­kia­ma „Mažoji Ariogalos enciklopedija“. Mažoji todėl, kad didžiajai kol kas neturime ir lėšų. Daugoka medžiagos į ją netilpo. Reikia tikėti, kad šviesūs Ariogalos žmonės susiburs rašyti apie tai, ko nėra šioje knygelėje. Reikia surinkti apie tremtinius, jų likimus, apie čia dirbusius mokytojus, gydytojus, vaistininkus, kurie savo laiku buvo artimiausi patarėjai, mokytojai, gelbėtojai, apie žmonių sielų gydytojus kunigus, atlikusius savo šventą pareigą. Neaprašyti iškilieji įvairių įstaigų tar­nau­tojai, talentingi liaudies meistrai, tyliai dirbę įvairiais metų lai­kais, žinomais mažam artimųjų ratui. Tai platus veiklos laukas, reika­lau­jantis gilesnio arimo, atkaklesnio darbo ir žymesnio bendradarbių skaičiaus.
 
„Mažojoje Ariogalos enciklopedijoje“ aprašomos bažnyčios, mo­kyk­los, žymesni mokytojai, iškilesni meno, mokslo, literatūros, visuo­me­nės žmonės, tokie kaip prof. S._Šal­kauskis, rašytojas J. Savickis, ist. V. Trumpa, prof. D. Rudzinskis ir kt.
 
Čia reikia pažymėti Ariogalos mokytojų istorikų darbus, k. a.: D. Ušins­kienės, B._Jackevičienės „Ariogalos miesto istorinė-geografinė-ekonominė charakteristika“ ir kt.
 
Knygelė „Mažoji Ariogalos enciklopedija“ supažindina skaitytoją su Ariogalos miesto ir apylinkės istorija, geografija, su įžymesniais žmonėmis. Knygelės apimtis neleido paminėti visų iškilių asmenybių. Tikėtina, kad knygelė sudomins kraštiečius rinkti medžiagą apie nusipelniusius ariogaliečius ar žymesnes krašto vietas ir išleisti pilnesnę Ariogalos enciklopediją.
 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie „Mažosios Ariogalos enciklopedijos“ išleidimo. Labai didelę padėką reiškiu Ariogalos seniūnui A. Valiušiui, be kurio pagalbos, rūpesčio ir paramos ši knygelė nebūtų pasirodžiusi.
 
Maloniai dėkoju Raseinių r. merui S. Jonylai, AB „Raseinių melioracija“ direktoriui A.‑Siu­dikui, UAB „Ariogalos gelžbetonis“ direktoriui A. Masaičiui, AB „Mirkliai“ gen. direktoriui K. Skamarakui, UAB „Skorgenes“ direktorei I. Jonaitienei, UAB „Pečupė“ direktoriui S. Plisui, UAB „R. Skerbedis ir partneriai“ direktoriui R. Skerbedžiui, UAB „Ariogalos vaistinė“ direktorei V. Bielskytei, Ariogalos parapijos bendruomenės kun. G. Jankauskui, A. Vizbarui, J. Skamarako BPI vadovui.
 
Vytautas Šulskis
 

SUTRUMPINIMAI

a. – amžius
a-ja – akademija
akt. – aktorius
apyg. – apygarda
apys.
– apysaka
aps. – apsakymas
aukšč. – aukščiausias
av. – aviacija
bažn. – bažnyčia
biog. – biografija
biol.   – biologija
b-ka. – biblioteka
bot. – botanika
buh. – buhalterija
buv.   – buvęs
b-vė – bendrovė
chem. – chemija
ch-ka – charakteristika
ct – centas
d. – dalis; didysis; diena
dab. – dabartinis
dail. – dailininkas
dažn. – dažniausiai
deš. – dešinysis
didž. – didžiausias
dir. – direktorius
dirig. – dirigentas
d-ja – draugija
d. kun-tis – didysis kunigaikštis
d-metis – dešimtmetis
doc. – docentas
dok. – dokumentas
dol. – doleris
dr. – daktaras
eil. – eilraštis
ek. – ekonomika
el. – elektra
etn. – etnografija
ež.  – ežeras
feldm. – feldmaršalas
fil-ja – filharminija
filos. – filosofija
fiz. – fizika
f-kas – fabrikas
fot.  – fotografija
f-tas – fakultetas
g. – gatv;gimęs
gelžb. – gelžbetonis
gen. – generalinis
geogr. – geografija
geol.  – geologija
geom.  – geometrija
gyd. – gydytojas
gyv. – gyvenamasis;gyventojas
g-ja – gimnazija
glžk. – geležinkelis
gr. – graikų
grož. – grožinis
g-tė – gyvenvietė
gub. – gubernija
habil. dr – habilituotas daktaras
įl. – įlanka
inž. – inžinerija
ist. – istorija
išl.  – išleista
išsp. – išspausdinta
įšv.  – įšvęstas; įšventintas
i-tas – institutas
jaun. – jaunesnysis
j. ltn – jaunesnysis leitenantas
k. – kalba; kalnas
kan. – kanauninkas
kand.  – kandidatas (mokslų)
kair. – kairysis
kar. – kariuomenė
kat. – katalikų
k-ja  – komisija
kom. – komunistų
komp. – kompozitorius
konf-ja – konferencija
kons-ja – konservatorija
kp. – kapeika
kpt. – kapitonas
kr. – kraštas
k-tas  – komitetas
kun. – kunigas
kun-tė – kunigaikštystė
kun-tis – kunigaikštis
laik. – laikraštis
leid. – leidimas
liet.  – lietuvis
lyr. – lyrinis
lit. – literatūrinis
lit-ra  – literatūra
lot.  – lotynų
ltn. – leitenantas
mat.  – matematika
m. dr. – mokslų daktaras
med. – medicina
m-ja  – ministerija
m. kand – mokslų kandidatas
mkt.  – mokytojas
m-kla  – mokykla
m-ras  – ministras
muz. – muzika
nr.  – numeris
okup. – okupacinis
org. – organizacija
p.  – pietų
pab. – pabaiga
pan.  – panašiai
partiz.  – partizanas
pav.  – paveikslas
pavad. – pavaduotojas
ped. – pedagogika
pirm.  – pirmininkas
plg. – palygink
poez. – poezijos
po Kr.  – po Kristaus
pr.   – pradžia
prel. – prelatas
prez.  – prezidentas
pr. Kr.  – prieš Kristų
prof. – profesorius
prog-ja – progimnazija
psl.  – puslapis
pvz.  – pavyzdžiui

r.

– rajonas, rytai
rb. – rublis
red. – redaktorius
red-ja – redakcija
rel. – religija
rež.  – režisierius
rink. – rinkinys
rom. – romanas
rus. – rusų
sav. – savaitė
s-bė  – savivaldybė
sekr. – sekretorius
s-ga – sąjunga
s-ja – seniūnija
sk. – skyrius
skulpt.   – skulptūra
slap. – slapyvardis
spec. – specialus
sr. – sritis
st.  – stotis
str.  – straipsnis
sud. – sudarytojas
sutr. – sutrumpintai
š. – šiaurė
šv.   – šventas
teol. – teologija
tir.  – tiražas
t. p.  – taip pat
u-tas – universitetas
valst.  – valstybinis
v-ba – valdyba
vert. – vertėjas
vet.  – veterinarija
vienk.   – vienkiemis
vykd.  – vykdomasis
vyr.  – vyriausiasis
vysk.  – vyskupas
vlsč.  – valsčius
v. ltn. – vyresnysis leitenantas
vnt. – vienetas
(ž)   žiūrėti kitą straipsnelį
ž. ū. – žemės ūkio
 
SANTRUMPOS

AB – akcinė bendrovė
AT – Aukščiausioji Taryba
CK  – centro komitetas
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
KGB – Valstybės saugumo komitetas  
KMI  – Kauno medicinos institutas
KMU – Kauno medicinos universitetas
KPI  – Kauno politechnikos institutas
LDDP – Lietuvos demokratinė darbo  partija
LDK  – Lietuvos Didžioji kunigaikštystė
LE  – Lietuvių enciklopedija
LVA – Lietuvos veterinarijos a-ja
MA  – mokslų akademija
MVD – Vidaus reikalų m-ja (SSRS)
NT – Naujasis Testamentas
ŠPI  – Šiaulių pedagoginis institutas
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VPI  – Vilniaus pedagoginis institutas
VVPI  – Vilniaus valst. pedagoginis institutas
VPU – Vilniaus pedagoginis u-tas
VU – Vilniaus universitetas
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija