Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

U

UAB „DŽEIRANA“ – žemės ūkio bendrovė. Savo veiklą pradėjo nuo žemės apdirbimo paslaugų teikimo, paskui vertėsi medienos apdirbimu. Turi užmezgusi ryšius su Veng­rija, Baltarusija ir kt. šalimis. Prekiauja traktoriais „Belarus“. Nuo 1999 bendrovės apyvarta siekia apie 15 mln. Lt.
(Remtasi J.Brigio „Per Raseinių kraštą, 2003,156 psl.)
 
ULICKAS Darius
 
Gimė 1971-04-21 Prienuose. Mokėsi Ariogalos ir Kėdainių J. Paukštelio vid. m-klose. 1994 baigė LŽŪA, įsigydamas ekonomisto spec. Dirbo BĮ „Litmos“ bu­halteriu-kasininku, UAB „Litlotas“ vyr. finansininku, nuo 1998 – „Litmos“ dir. prekybai, nuo 1999 – gen. dir. Naujosios sąjungos narys, Raseinių r. tarybos narys, 2002 – meras. Žmona Rūta – Raseinių konsultacinės poliklinikos gyd. oftal­mo­logė. Sūnus Dominykas.
 
UPELIAI
 
Upeliai prie Ariogalos yra šie:
Paluonas,
Gynėvė,
Šilaupė,
Kirkšnovė,
Šventupis, įteka prie Ugionių.
 
UPYTĖ
 
Kair. Dubysos intakas, įteka į D. ties Ugioniais. 35, 9 km. nuo jos žiočių. Trum­putė, apie 1 km ilgio. Lietuvoje 9 upės tokiu pavadinimu.
 
URBA  Arvydas
 
Gimė 1960-09-25 Ariogaloje. 1979 m. baigė Ariogalos vid. m-klą, 1985 – LŽŪA. NRTV laidos „Gimtoji žemė“ redaktorius.
 

URBONAS Alfonsas

Gimė 1927-03-07 Šliužių k. 1944 įstojo į Ariogalos gimn. 1949 Pradėjo studijuoti VDU, vėliau pavadintu KPI. Įstojo į VDS (ž). 1952-10-31 areštuotas. 1952-12-23–27 vyko teismas. Nuteisė 25 m lagerio. Atsi­dūrė Karagandos Steplagerio 3 lagery. Statė gyv. namus. Dalyvavo ir pergyveno kalinių sukilimą, kuris trūko 40 parų. Suki­limą numalšinus, perkėlė į Magadaną. Sta­tė namus. 1955-06-17 paleistas. Grįžęs tęsė studijas. Gavo inž. diplomą. Dirbo ir gyveno Kaune.
 
URBONAS Eugenijus
 
Gimė 1935 m. Juodaičių apyl. Mišiūnų k. Baigęs Ariogalos vidurinę, įstojo į VU istor.-fil. fak., baigė 1958. Nuo 1973 m. Pane­vėžio 2 vid. m-klos dir. Nuo 1975 m. m-kla yra humanitarinės krypties. Nuo 1993 m. ji – Panevėžio V. Žemkalnio vidu­rinė, o nuo 1995 m. – ji tapo gimnazija, ku­­rioje E. Urbonas direktoriavo iki 2004 m. Direktorius organizavo tautosakines eks­pe­dicijas, parašė istorinę knygą „Me­dek­ša“ (1992), sudarė knygelę vaikams „Panevėžio krašto mįslės ir skaičiuotės“ (1995), inicijavo knygų „Panevėžiškiai šne­ka“ (1992) ir „Panevėžio mergaičių gim­nazija“ (1992) leidimą. Nuo 1991 m. atku­riamos mergaičių klasės.
 
UVAINIS Leonas
 
Gimė 1755-06-05, mirė 1828-03-20, palaidotas Nemakščiuose. Liet. filologas, kultūros veikėjas. Kur jis mokėsi, nėra ži­nios, tačiau studijų reikalais buvo apsi­lan­kęs Vokietijoje. Kurį laiką tarnavo kariuo­me­nėje. buvo Raseinių apsk. pilies teismo raštininkas. Mokėjęs daug kalbų: lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, ispanų, graikų, lotynų, hebrajų. Be savo tarnybinių pareigų, daugiausia skirdavo Lietuvos pra­eities (numizmatikos) ir lietuvių kalbos stu­dijoms. Apie 1822 m. kilus idėjai Vilniaus universitete steigti lietuvių katedrą, buvo reko­men­duojamas jos vedėjo pareigoms. Buvo parašęs platų rankraštį apie Lietuvos nu­miz­matiką. Jam mirus, rankraštis pateko į jo kaimyno Einikio rankas. Apie tą rank­raštį daugiau nieko nežinoma. K. Kant­rimas, univ. sekretorius, Vilniaus uni­ver­sitetui nurodė, kada jis rašąs senosios ir naujosios liet. k. žodyną. Rankraščio liki­mas nežinomas.
 
UŽDUBYSYS
 
Uždubysio k. yra tarp autostr. ir Žem. pl. 21 sodyba, 41 gyv. Vardo kilmė aiški: vietovė už Dubysos.
 
UŽ TĖVYNĘ
 
1942-1943 m. A. apylinkėse veikė rau­donųjų partizanų būrys „Už tėvynę“, vadas G. Dvaladzė. Apie jų veiklą plačiau rašo­ma „Dvaladzė – Lietuvos partizanas“, V. 1965, 19 p., su iliustr.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija