Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

T

TAROSAI

Kaimas į šiaurę nuo Ariogalos, nuo Milašaičių 2 km. 37 kiemai, 82 gyventojai.
 
TAURUČIAI
 
Tauručių k. yra 8 km į šiaurę nuo Ario­galos, 2 km nuo kelio Pagojys–Paliepiai. Nuo Paliepių – 4 km.  10 kiemų, 20 gyven­tojų.
 
TAURUPYS
 
Taurupio k. 1 km į šiaurę nuo Ariogalos, Ariogalos priemiestis. 77 kiemai, 174 gyventojai.
Taurupio vardo kilmė. Žodis sudurtinis, pirmojo kilmė „laukinis galvijas, mūsiškių galvijų protėvis (Bos primigenius)“ (DLKŽ). Spėjama, kad čia kažkada laikytasi taurų. Dubysos ir Taurupio santakoje rastas me­zo­lito raginis durklas.
 
TBC ligoninė
 
Buvusiuose Čėkuvos dvaro rūmuose, išsikėlus vidurinei ir gerai paremontavus, buvo įkurta respublikinė tbc ligoninė su 100 lovų. Gydėsi ligoniai iš visos res­pub­likos. Dirbo 4 gyd., 10 med. seselių, 25 sanitarai. Ją iškėlus, dvaro rūmai liko be šeimininko.
 
TILTAS PER DUBYSĄ
 
1916 vokiečiai prie Lyduvėnų per Duby­sos slėnį buvo pastatę tuo metu vieną didžiausių pasaulyje medinių tiltų. Jis tu­rėjo tarnauti Rygos–Tilžės gele­žinkeliui. Dėl savo didumo ir aukštumo (35 m) nebuvo tvirtas ir buvo pradėtas naujas gele­žinis. Užbaigtas 1919 m. Tai 9 angom, po 63 m kiekviena, su 8 taurais ir 2 rams­tais. Tiltų ilgis tarp rams­tų siekė 570,2 m. Bėgiai padėti ant 42 m virš Dubysos. Tiltas pavadintas maršalo Hin­den­burgo vardu. Tuo laiku tai buvo di­džiausias tiltas Lietuvoje. Prie tilto buvo pamink­lėlis, išbuvęs iki 1932 m. 1944 vokiečiai tiltą susprogdino. Po karo rusai su vokiečių belaisviais tiltą atstatė, bet medinį.
Dabar pastatytas naujas ir geres­nis už buvusius.
 
TENZEGOLSKIS Aloyzas
 
Gimė 1945-09-10 Kasiulkaimyje, Ilgižių apyl. Baigęs Ariogalos vid. m-klą, studijavo lietuvių k. ir literatūrą Vilniaus univ. Kurį laiką moky­tojavo. Prozininkas. Dirbo Varė­nos raj. laik. „Raudonoji vėliava“ redak­cijoje. Išleido humoreskų rink. „Jausmų sutramdymas“ 1980, aforizmų išspausdinta humoro ir sa­tyros almanache „Velnio tu­zi­nas“ 1977, aforizmų rinkiny „Mintys minta mintimis“ 1983.
 
TRUMPA Eduardas
 
Gimė 1906 Paliepiuose, mirė 1985 Vilniuje. 1948 baigė VU., 1947–1952 VVPI (dabar ped. univ.) dėstytojas, 1952–1958 mokytojavo. Parašė : „Popieriaus lanks­tymas“ 1957, „Popieriaus dirbiniai“ 1960, „Žaidimai savo darbo žaislais“ 1960, „Da­žo­masis apipurškimas“ 1962, „Popie­riaus lankstiniai” 1989.
 
TRUMPA Vincas
 
Gimė 1913-12-02 Paliepiuose. Augo vienuolikos vaikų šeimoje. Baigė Kėdainių gimn. 1933 įstojo į VDU Humanitarinių mokslų fak. Istorijos skyrių. Be istorijos studijavo pedagogiką ir filos. 1937 išlaikė baig. egzam. Studijų gilintis išvyko į Pary­žių, Vieną, Varšuvą. 1939 grįžo, dėstė Vilniaus univ. Karui baigiantis atsidūrė V. Vokietijoje. 1949 persikėlė į JAV. Mokė­damas daug kalbų – liet., rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų, lotynų, espe­ranto – gavo darbo Kongreso bibliotekoje, kur išdirbo 28 m. 1982 iš Vašingtono apsi­gyveno Santa Monikoje šalia Los Andželo
Liet. k. išėjo jo „Napoleonas – Baltija – Amerika”.
 
TURBINAVA
 
Turbinavos k. 2 km į š. nuo Ariogalos, už Dubysos. 19 kiemų, 50 gyv.
 
TURGAVIETĖS
 
Pirmoji turgavietė buvo skvere prieš vals­čių. Ten rusai palaidojo žuvusius ka­rius. Vėliau jie iškelti už senųjų kapinių. Antroji turgavietė buvo Slėnio g. deši­nėje pusėje, skvere. Visa turgavietė buvo išgrįsta lauko akmenimis. Trečioji ilgą laiką buvo prie „Šatrijos“ siuvimo kombinato, prie Turgaus g.
Ten ūkininkai pardavinėdavo javus, gy­vulius, maisto produktus. Ją panaikinus, tur­gelis įsikūrė prie buvusios autobusų sto­telės. Dabar turgavietė gerai įrengta: pa­dirbti stalai prekėms susidėti, uždengtas stogas.
 
TURKŠLĖ
 
Turkšlė – dešinysis Dubysos intakas, įteka į Dubysą 16,6 km nuo jos žiočių. Vardo kilmė iš liet. turkšti – snapu vandenyje naršyti, turlyti.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija