Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

N

NAUJANKA

Išnykęs kaimas (Verėduvos apyl.)
 
NEGIRVA
 
Negirvos k. 5 km nuo Ariogalos. Per jo laukus teka Taurupio (tas teka per Padar­g­upių k., kitas Taurupys prie Ariogalos) ir Bernaupės upeliai. 34 kiemai, 68 gyv. Iš Negirvos k. žuvo keturi broliai Gaižauskai: Simas (1913–1945), Antanas (1915–1944, žuvo lage­ryje), Andrius (1921–1945), Jeronimas (1923–1945), Masaitis Stasys (1922–1946 Pa­lie­pių miške). Negirvos valstiečiai – bau­džiauninkai ėjo net penkias dienas į dvarą atlikti baudžiavos. Ariogaloje yra Negirvos gt., kurioje vienas tik namas, kitoje gt. pusėje – vidurinė.
 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLAI
 
Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės pirmus metus Ariogalos valsčiaus ribose pastatyti šie Nepriklausomybės kryžiai, padirbti vietinių dievdirbių:
Ariogalos m. ant Dubysos kalno, Palie­piuose prie bažnyčios (pastatė mokyt. Bakanas ir ūkininkas Adomaitis Vincas),
Paliepių–Grajauskų k. lauke (pastatė vietinės mergaitės),
Šliužių k. lauke (pastatė vietos ūki­ninkai),
Šilų k. (pastatė mokyt. Stočkus ir ūki­ninkas Vincas Žilius).
 

NEVERDAUSKIENĖ Laimutė

Ariogalos vid. m-klos mokytoja. Gimė 1966 Kaune. 1984 baigė Ariogalos vid. m-klą, 1989 – Vilniaus kultūros m-klą, diri­ga­vimo spec. 1996 baigė Aukštesniąją neakivaizdinę katechetų m-klą. 2005  bai-gė Religijų studijų kolegiją. Ariogalos m-kloje dirba nuo 1993 m.
 
NORKUS Valentinas
 
Valentinas Norkus gimė 1923-08-31 Jur­bar­ko r., Kavolių k., valstiečių šeimoje. Baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po metų išstojo. 1952 baigė Vilniaus valstybinę konser­vatoriją. Mokytojavo Ukmergės mokytojų seminarijoje. Nuo 1959 Ariogalos vid. m-kloje dėstė muziką, vadovavo chorui. Kurį laiką dirbo Ariogalos kul­tū­ros namuose meno vadovu, vado­vavo cho­rams bei ansambliams. 1983 išėjo į pensiją, mirė 1987 m. Palaidotas Ariogalos kapi­nėse.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija