Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

I

YLIUS Antanas
 
Gimė 1909-04-21 Pagynėvio k. Tėvas Matas Ylius–Ylevičius nuskendo Nemune, kai Antanui buvo 2 m. Motina liko našlė su 6 vaikais. Motina Marija Magdalena Mag­dušauskaitė-Yliuvienė buvo eiguliu Gėlu­vos dv., vėliau ištekėjo už St. Uni­kaus­ko iš Negirvos. Patėvis nesirūpino vaikais. Antanas 4 skyr. baigė Žąsinų k., mokytojas Vinc. Bendoravičius. Jis pasiūlė Antanui va­žiuoti į Marijampolę pas tėvus marijonus. Kadangi Antanas buvo 16 m., vienuolyno vy­resnybė neleido mokytis. Mokėsi lais­valaikiu. 1926 išlaiko egzaminus į 3 gimn. kl. 1931 baigė gimn., įstojo į Kauno VDU teologijos-filosofijos fak. 1935 bai­gė univ., įšventintas kunigu. 1940 pa­skirtas į Skard­upius. Ten statė bažnyčią. Su parapijiečių pagalba išsaugojo 4 žydus, kurie šiuo metu gyvena Izraelyje. Arti­nan­tis frontui, draugai kal­bino trauktis į va­karus. Kun. Ylius at­sa­kė: „Kol viskas kraš­te ramu, kol nėra jo­kių pavojų, tu, vargše liaudie, lik viena nežinomam likimui, o mes, vadai, susiėmę už skvernų, mau­sime į šiltesnes vietas. Į ką visa tai būtų panašu, jei aš pasi­trauk­čiau. Palikti liaudį nelaimėje man būtų di­delė gėda ir bjaurus nusikaltimas. Aš turiu likti ir liksiu.“ 1945 liepą įkūrė „Tauro“ apy­gar­dos partizaninį štabą, kurio veikla ap­ėmė visą Suvalkiją. Štabo būstinė buvo Skardupių klebonija. Vienas operacijų tiks­lų – nutraukti sava­va­liškus žudymus, kad parti­zanai nesu­ve­­dinėtų asmeninių sąskai­tų, nekeršytų. 1945-10-21 suimtas, nu­teis­tas 10 m. Grįžo 1955. Dirbo įvairiose parapijose, kurį laiką klebonavo Leščiuose. Kai atėmė teisę kunigauti, dirbo miške. Atgavęs teises kunigavo, kol tapo emeritu. Paskutinį laiką gyveno Šiauliuose, sulaukė Nepriklau­so­my­bės. Miręs. Yra išspausdinęs atsi­mi­nimus.
 
ĮSTAIGOS, ĮMONĖS
 
Įstaigos ir įmonės iki 1990 ir anks­čiau:
 
1. Bibliotekos – 3: miesto, MSV, vaikų
2. Elektros tinklai
3. Kino teatras „Dubysa“
4. Komunalinių įmonių kombinatas ir namų valdyba
5. Kooperatyvas
6. Kultūros namai
7. Gaisrinė
8. Gyvulių priėmimo punktas
9. Ligoninė
10. TBC ligoninė
11. Vidurinė m-kla
12. Nežinybinė apsauga
13. Raseinių autokelių vald.
14. Valgykla-restoranas
15. Buitinio aptarnavimo kombinatas
16. Miesto vykdomasis komitetas
17. Polit. švietimo kab.
18. Vidaus reikalų skyr.
19. Vaistinė
20. Veterinarijos vaist.
21. Statybos baras
22. Tapkolūkinė statyb. org.
23. Taupomoji kasa
24. Vaikų lopšeliai-darželiai – 2
25. Paštas
26. Raseinių autokelių vald.
27. Paruošų kontora
28. Gelžbetonio g-kla
29. Kepykla
30. Knygynas
31. Raseinių MSV
32. „Šatrijos“ siuvimo įmon. filialas
33. Karstų dirbtuvės
34. Lentpjūvė
35. Pieninė
 
ISTORINIAI ŽYMESNIEJI PAMINKLAI
 
Ariogalos kapinėse palaidotas arche­o­logas, literatas, dailininkas Tadas Dau­girdas (1852–1919). Koplytėlė Daugirdų giminei.
Poeto A. Bitvinsko kapas.
Kryžius partizanams padubysy, Mai­ro­nio g.
Paminklas žydų kapinėse.
Koplytėlė žuvusiems partizanams, kapi­nėse.
Chlevinskių antkapinis paminklas kapi­nėse.
Paminklas rusų karių kapinėse.
Istorinis Gėluvos akmuo dvaro kieme. Buvo liepų alėjos gale, įrašas lenkų k.
Kryžius prie Šaltinėlio.
Paminklas kapinėse, tremtinių tėviškės vietovei prisiminti.
 
IŠNYKĘ KAIMAI
 
Kaimai 1975 m. išbraukti iš Ariogalos apylinkės sąrašų:
 
1. Adatiškių
2. Ąžuolytės
3. Čėkuvos
4. Marijonavos
5. Paulinavos
6. Semeniškių
7. Zactiškių
8. Žalandžių

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija