Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 
MAŽOJI ARIOGALOS ENCIKLOPEDIJA

Vytautas Šulskis

E

EIMUTIS Pranas

Gimė 1897 Rajinciškių k., mirė 1919-03-18 Kaune. Per 1-ąjį karą tarnavo Rusijoje, 1919 m. Maskvoje baigė vairuo­tojų m-klą. 1918 grįžo į Lietuvą, stojo savanoriu į Kauno komendantūrą ir buvo paskirtas į mokomąją kuopą. 1919-03-15 į Lietuvą atvyko JAV maitinimo komisija. Ji įsikūrė Metropolio viešbutyje. Vokiečių kareiviai kai kur mieste nuplėšė JAV vėlia­vas. Kovo 18 d. 15 val. prie Metropolio susirinko kelios dešimtys vokiečių kareivių. Iš atvykusio automobilio išlipo vokiečių viršila ir norėjo įeiti į viešbutį. Sargyba neleido. Vokietis du kartus šovė į sargybinį Eimutį ir nukovė. Atvykę iš komendantūros vokiečių viršilą suėmė. 1934-03-18 prie Metropolio buvo prikalta paminklinė lenta. Valdžia paskyrė 16 ha žemės. Pranas tu­rėjo du brolius. Stasys gyveno su motina, Juozas gyveno Amerikoje. Seserys Anta­nina ir Marijona ištekėjusios gyveno Lietu­voje.

Gražiai rašo apie savanorius Akiras-Biržys (Pupų Dėdė):
 „Savanoriai ėjo mirti ne dėl to, kad už­kariautų svetimos žemės, ne turtų ir gar­bės jie ieškojo – jie ėjo savo tėvynės ginti, ėjo vaduoti savo žemės, kurią sentė­viai mums paliko, kuri nuo amžių mums pri­klau­sė.
 
Nors daug aukų sudėjo mūsų sava­noriai ant tėvynės aukuro tais laikais, bet jiems pasisekė tik du trečdalius Lietuvos at­vaduoti. Mūsų Motina Aušros vartuose ir jos vaikai tebėra supančioti. Ir mūsų galiūno Vytauto giminės lopšys – Trakai prašosi laisvės.
 
Minėdami P. Eimučio mirtį būkime pasi­ruošę, pasiryžę atiduoti tai savo mažy­tei nepriklausomai, visų persekiojamai ir teisybės ieškančiai tėvynei brangiausią savo turtą gyvybę – atiduoti ją taip, kaip atidavė ją didžiavyris P. Eimutis, kurio var­das skambės ir bus gyvas per amžius, kol tik lietuvio akys žibės.“
Iš Akiras-Biržys „Lietuvos miestai ir miesteliai, III t.
Kėdainių apskritis“ 1934 m. (Kalba netaisyta).

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija