Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

                            

Ariogala sutiko Švč. M. Marijos paveikslą

Liepos 22 d. 11.30 val. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas pasiekė 33 – čiąją piligriminės kelionės vietą – Ariogalą.
 
Šiam įvykiui buvo ruoštasi labai aktyviai: suburta pasirengimo grupė, parapijos internetinėje svetainėje paruoštas naujas skyrelis „Pasirengimas Šiluvos jubiliejui“. Jame yra Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius ir Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo apsilankymo Ariogaloje programa.  Ši programa buvo išsiuntinėta šeimoms. Skelbimų lentose iškabinti plakatai, kviečiantys į paveikslo sutikimo iškilmę ir apie 800 šeimų šią informaciją gavo mobiliųjų telefonų pagalba.
 
Belaukiant paveikslo Žemaičių plento ir Taurupio gatvių sankryžoje, rikiavosi iškilminga procesija, būriavosi šventiškai nusiteikę parapijiečiai. Tą dieną danguje švietė skaisti saulė, ore tvyrojo ramybė tarsi pabrėždama šio įvykio svarbą ir dvasingumą.
 
Netrukus iškilminga procesija su Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslu ir bažnytinėmis vėliavomis pajudėjo Taurupio gatve. Joje dalyvavo Ariogalos pastoracinės tarybos, sinodinės grupės nariai ir labai gausiai susirinkę parapijiečiai. Šventinį iškilmių džiaugsmą pajuto ir svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintautas Mykolaitis, Raseinių rajono savivaldybės meras Kęstutis Skamarakas, Raseinių rajono savivaldybės narys Antanas Vizbaras ir kiti. Vadovaujant Ariogalos parapijos choristams procesijos metu buvo giedamos Švč. M. Marijai skirtos giesmės. Per išpuoštą šventorių gėlėmis, skambant varpams, paveikslas buvo iškilmingai įneštas į bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus iš anksto parengtoje vietoje.
 
Paveikslo apsilankymo proga Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Per pamokslą jis papasakojo apie Šiluvą, Švč. M. Marijos paveikslo kilmę, jo meninį įtaigumą. Klebonas sakė: „Dauguma apie Šiluvą rašiusių autorių samprotauja, kad šis paveikslas veikiausiai atrastas po Marijos apsireiškimo iš žemės iškastoje skrynioje su vadinamuoju Šiluvos bažnyčios lobiu. Ten jis neva buvęs paslėptas Šiluvoje įsigalėjus kalvinams ir sunykus katalikų bažnyčiai. Ši paveikslo kilmės hipotezė atrodo gana įtikima, paaiškinanti kai kuriuos sunkiai suprantamus arba nežinomus dalykus, pavyzdžiui, kaip taip greitai šis paveikslas išgarsėjo. Taip pat šia istorija Dievo Motinos paveikslas vykusiai susiejamas su Marijos apsireiškimu”.
 
Pamokslo pabaigoje klebonas kvietė visus šiomis dienomis aktyviai dalyvauti bažnyčioje liturginėse apeigose, sakydamas: ”Šiandien, kaip brangus svečias, keliaujanti Šiluvos Marijos paveikslo reprodukcija atvyko ir į mūsų bažnyčią. Aukokime Švč. M. Marijai savo gyvenimą, išpažinkime šventąjį tikėjimą kaip dera tikriems katalikams. Ne be reikalo Marijos garbei liturginiuose metuose skirti net du mėnesiai. Gyvenkime šiomis dienomis gegužės ir spalio mėnesių dvasia, dovanokime jai skirtas giesmes, Rožinio maldą ir Švč. M. Marijos litaniją“.
 
Prasidėjus Aukos liturgijai Raseinių raj. savivaldybės atstovai įteikė Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčiai dovaną – baltą arnotą su Šiluvos Švč. M. Marijos atributika. Po šv. Mišių aukos jis buvo pašventintas.
 
Vadovaujant Ariogalos vidurinės mokyklos tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei Švč. M. Marijos garbei moksleiviai pagiedojo giesmes. Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos, pasirengimo Švč. M. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui grupės narys Antanas Kišonas perskaitė savo sukurtas Švč. M. Marijai eiles.
 
Iškilmių pabaigoje visi sugiedojo Maironio žodžiais giesmę „Lietuva brangi“.
 
Nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 5 d. kasdien su nedidele vidurdienio pertrauka  buvo kalbamas Rožinis, giedama Švč. M. Marijos litanija, vyko Švč. Sakramento adoracija.
 
Vakarais šv. Mišių metu buvo sakomi Mariologiniai pamokslai ir kiekvieną dieną meldžiamasi  skirtinga intencija, o Švč. Sakramento adoracijoje aktyviai dalyvavo parapijos jaunimas.
 
Per dvi savaites Dievo Motinos paveikslą aplankė daugybė žmonių.
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija