Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

                Paveikslo sutikimas Lesčiuose

Lesčių Dievo Apvaizdos parapijos žmonės labai laukė liepos 28 dienos. Jau iš anksto klebonas per šv. Mišias paskelbė apie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo atvykimą. Informacija buvo pateikta ir bažnyčios skelbimų lentoje. Didesnė dalis tikinčiųjų apie tai sužinojo, perskaitę klebono siųstas žinutes į  mobiliuosius telefonus.
 
Ant kalnelio prie ryškiai geltona spalva švytinčios Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčios laukė jaunų ir pagyvenusių žmonių būrys. 13.30 val. iš Ariogalos parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą atlydėjo grupelė parapijos jaunimo.
 
„Mums tikintiesiems visai nesvarbu ar atvežtas paveikslas originalas ar reprodukcija. Mes žiūrime į Švč. M. Marijos atvaizdą kaip į gyvą stebuklą su meile ir viltimi, dažnai prašydami globos ir užtarimo. Tuomet lengviau išgyvename savo skausmus ir nesėkmes. Kai nebėra vilties, kartais ir visai netikintis žmogus šaukiasi Švč. M. Marijos globos ir pagalbos“,- kalbėjo paveikslą išvydę Lesčių parapijos tikintieji.
 
Susirinkusiųjų veiduose dvelkė jaudulys ir nerimas. Norėjosi kuo gražiau ir iškilmingiau sutikti šį įvykį. Giedant Švč. M. Marijai skirtas giesmes paveikslas iškilmingai buvo įneštas į bažnyčią ir pastatytas prie baltom lelijom išpuošto Švč. M. Marijos altoriaus.
 
Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios už parapiją, prašant Švč. M. Marijos globos ir užtarimo pas Dievą. Per pamokslą kun. G. Jankauskas papasakojo apie Šiluvą, Švč. M. Marijos paveikslo kilmę ir istoriją. Po šv. Mišių aukos prie išstatyto Švč. Sakramento visi susirinkusieji giedojo Švč. M. Marijos litaniją.
 
Liepos 29 d. 13 val. Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčioje prasidėjo šv. Ignaco atlaidai. Prieš šv. Mišias Rasinių rajono savivaldybės meras K. Skamarakas kartu su Raseinių rajono savivaldybės nariu A. Vizbaru Lesčių bažnyčiai padovanojo baltą arnotą su Šiluvos Dievo Motinos atributika.
 
Šv. Ignaco atlaidus vedė Butkiškės klebonas kun. Ž. Veselka.
 
Po šv. Mišių aukos iškilmingoje procesijoje tikintieji patraukė link naujai pastatyto koplytstulpio, kurį kun. G. Jankauskas pašventino. Iškilmių pabaigoje prie koplytstulpio visi sugiedojo Maironio žodžiais giesmę „Marija, Marija“.
 
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia stovi ant kalvelės, apsupta kapų. Bažnyčia pastatyta 1826 m. Ją pastatė Kotryna Remerienė ir Jonas Remeris.
 
Šiuo metu parapijoje gyvena apie 200 tikinčiųjų. Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčią jau 5 metai aptarnauja Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas kun. G. Jankauskas. Tai darbštus ir sumanus kunigas. Mums parapijiečiams jis ne tik kunigas, bet ir psichologas bei globėjas. Nuolat ir šiltai bendraujantis kun. G. Jankauskas moko tikinčiuosius mylėti Dievą, artimą, neretai paguodžia, pataria tiek asmeniniuose, tiek ir visuomeniniuose reikaluose. Daug dėmesio skiria ir Lesčių bažnyčios tvarkymui.
 
Jo dėka iš lauko pusės perdažyta ir sutvarkyta bažnyčia bei varpinė. Iš vidaus pusės nudažytos bažnyčios lubos, naujai sutvarkyta zakristija. Pakeisti paradiniai laiptai vedantys į bažnyčią. Bažnyčios šventoriuje naujai perdažyta Švč. M. Marijos statula ir šalia jos esantis senas kryžius. Perdažytas ir prie bažnyčios esantis kryžius. Šiluvos Dievo Motinos Švč. M. Marijos paveikslo apsilankymo proga pastatytas naujas koplytstulpis ant kalvelės šalia seno Žemaičių plento. Jis iškilo prie kelio, vedančio link bažnyčios.
                                                                                                                                
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija