Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

RASEINIŲ DEKANATO EUCHARISTINIS KONGRESAS

Pastaruosius du metus vyksta pasiruošimas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui. Skirtinguose dekanatuose vyksta Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo piligriminės kelionės, tikinčiųjų piligriminės kelionės į Šiluvą ir Eucharistiniai kongresai. Aktyviausi parapijų tikintieji buriasi į organizacinius komitetus ir planuoja kuo įdomesnes ir visuomenę patraukiančias veiklas.

Ankstyvą praėjusių metų pavasarį, iš Raseinių dekanato kunigų ir parapijiečių buvo suburtas pasirengimo Jubiliejui komitetas. Jo veikla ir organizaciniais sugebėjimais galėjome pasidžiaugti pernai sutikdami Šiluvos Švč. M. Marijos piligriminį paveikslą, kuris mūsų dekanate viešėjo kaip niekur kitur ganėtinai ilgai – net tris savaites. Kas tik norėjo galėjo visą šį laiką prašyti sau ir savo artimiesiems užtarimo malonių ar paguodos iš Švč. M. Marijos. Jos globojami ir Dievo vedami spalio mėn. su giesmėmis žengėme link apsireiškimo vietos – Šiluvos.

Šių metų žiemą komitetas pradėjo ruoštis ir planuoti Eucharistinį kongresą, kuris vyko Raseinių dekanate 2008 m. balandžio 26 – 27 d. Apgalvodami šių dienų kiekvieną valandą, organizatoriai stengėsi pasiekti kiekvieno mažo ir didelio Raseinių dekanato žmogaus širdį.

Balandžio 26 d. šeštadienis buvo skirtas Švč. Sakramento adoracijai, Atgailos sakramentui, šeimų ir jaunimo šventėms. Ankstyvą šeštadienio rytą baikeriai rinkosi prie Raseinių parapijos namų. Čia jiems palaiminimą suteikė Raseinių vicedekanas kleb. kun. V. Paukštis. Su džiaugsmu tai priėmę, baikeriai apvažiavo Raseinių miestą, kviesdami gyventojus į Eucharistinį kongresą. Šeštadienio ryte 9 val. Raseinių dekanato kunigai su tikinčiaisiais šventė Šv. Mišių auką. Tai buvo tarsi įvadas į Eucharistinį kongresą, apjungiantis visas Raseinių dekanato parapijas. Vėliau nenutrūkstamai visą dieną Raseinių bažnyčioje (Raseinių dekanato centre) vyko religinės valandos. Jų metu buvo garbinamas Švč. Sakramentas, giedamos Marijos valandos, sakoma katechezė, buvo kalbamas Rožinis ir Jėzaus širdies litanija. Už kiekvieną valandą buvo atsakingas vis kitas Raseinių dekanato kunigas.

Tuo pačiu metu jaunimui ir šeimoms buvo suorganizuoti renginiai skirtingose vietose. Šeimoms skirtas renginys vyko Raseinių kultūros centre. Jis prasidėjo 14 val. Raseinių vicedekano kleb. kun. V. Paukščio sveikinimo žodžiu.

Visiems susirinkusiems grojo kamerinis ansamblis, saksofoninkų kvartetas, akordeonų trio bei dainavo puikių merginų ansamblis. Šiuos nuostabius ir nuotaikingus kūrinius padovanojo Raseinių meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai. Šios šventės metu ne tik buvo klausomasi spalvingos muzikos, bet ir kalbėta šeimoms aktualiais klausimais. Raseinių dekanato šeimos centras pristatė savo veiklą, atkreipdamas dėmesį į katalikiškų šeimų vasaros stovyklas. Jų metu šeimos keletą dienų praleidžia bendraudamos tarpusavyje, dalindamiesi tikėjimo patirtimi bei šeimos ir draugų rate priimdamos Eucharistijos teikiamus tikėjimo slėpinius. Kaip pabrėžė šeimos centro savanoriai: „Visi, kurie dalyvavo ir susibičiuliavo ankstesnėse stovyklose, visus metus gyvena artėjančios vasaros stovyklos laukimu.“ Taip pat susitikimo dalyviai išgirdo kvietimą ir į šios vasaros stovyklą, kuri vyks Šiluvoje pirmąjį rugpjūčio mėnesio savaitgalį. Susitikimo metu apie šiandienos keliamus iššūkius šeimoms pasidalijo dr. kun. A. Narbekovas. Lektorius susirinkusiesiems parodė filmuką apie nuostabaus Dievo kūrinio – žmogaus vystymosi kelią. Šios nuostabios šventės šeimoms pabaigoje koncertavo Neringos parapijos moterų ansambliai. Jiems vadovavo Nidos parapijos klebonas kun. Rimvydas Adomavičius. Baigiantis susitikimui šeimos pakviestos į Susitaikinimo pamaldas.

14 val. taip pat prasidėjo ir jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą. Ten jų laukė, atitinkanti laikmečio dvasią, turininga programa. Raseinių dekanato jaunuosius piligrimus lydėjo ne tik greitosios medicinos pagalbos bei policijos ekipažai, bet ir Raseinių baikeriai. Apie 300 jaunųjų piligrimų keliavo giesmėmis šlovindami Jėzų Kristų bei savo pavyzdžiu skelbdami tikėjimą visuomenei. Atvykus į Šiluvą jiems nebuvo lemta atsikvėpti, jaunimo vadovės jaunimą pakvietė pasirinkti kiekvieno širdžiai priimtiną veiklą. Visi pasidalino į grupeles ir toliau aktyviai bendravo jiems skirtuose būreliuose, kurių buvo iš ties nemažai. Norintys galėjo žiūrėti filmą „Vanduo“, kepti skautišką duoną ir ostijas, pasimokyti daryti puokštes, piešti tema „Mano svajonių Bažnyčia“. O norintys ramybės ir susikaupimo, galėjo valandą laiko skirti meditacijoms. Po užsiėmimų grupelėse visi vėl susirinkę draugėn, adoravo Švč. Sakramentą bei vėliau stebėjo Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro „Svajoklis“ spektaklį „Auksinė žuvelė“, scenarijaus autorė ir režisierė A. Damašauskienė. 20 val. Šiluvos bazilikoje vyko Šv. Mišios. Jaunimo šventę užbaigė agapė bei dalyvių prisistatymai. Vėlai vakare visi šventės dalyviai pavargę, kupini idėjų bei atgaivinę savo dvasią, su džiugesiu veide ir širdyje skirstėsi namo.

Eucharistinio kongreso pirmąją dieną vainikavo neeilinis įvykis – Raseinių bažnyčios naujo altoriaus konsekracija. J. E. vyskupas J. Ivanauskas, konsekruodamas altorių, pabrėžė šio įvykio svarbą ir aktualumą. „Raseinių krašto žmonėms iš čia plauks Dievo malonės visam jų gyvenimui. Jūs čia švęsite Eucharistiją, girdėsite tikėjimo žodį, kuris švies visą jūsų gyvenimą. Altorius, kuris liudys Kristaus pergalę prieš visą blogį - tai dovana Dievo Motinai.“ Pabaigoje J. E. vyskupas J. Ivanauskas padėkojo visiems prisidėjusiems prie altoriaus ir presbiterijos sutvarkymo.

Sekmadienis išaušo saulėtas ir pavasariškai gaivus. Daugelis raseiniečių jau iš ankstyvo ryto pradėjo rengtis, iškilmingiausiai Eucharistinio kongreso daliai, procesijai Raseinių miesto gatvėmis. Pagrindinių gatvių gyventojai išsikėlė valstybines vėliavas, languose pasidėjo Dievo Motinos paveikslėlius. Einant pro šalį, daugelis prisijungė prie procesijos. Turbūt ne vienam procesijos dalyviui, sukirbėjo mintis: „Aš esu ne vienintelis tikėjimo liudininkas ir tiesos nešėjas. Su manimi kartu yra draugai, kolegos, pažįstami ir nepažįstami, o svarbiausia su manimi kartu koja kojon žengia Jėzus Kristus. Jis stiprina mane ir palaiko ypač sunkiomis minutėmis ir kartu šiandien žengia Raseinių miesto gatvėmis!“

Procesijai pajudėjus miesto gatvėmis, Raseinių miestą užpildė Raseinių meno mokyklos orkestro maršo garsai, pasikeisdami su bažnytinio choro atliekamomis giesmėmis. Orkestro būgnų garsai drebino miestą ir atrodė, kad jie bando prikelti ir atgaivinti visų raseiniečių dvasią. Raseinių dekanato parapijos pasiruošė laikinus altorėlius, prie kurių buvo garbinamas Švč. Sakramentas ir skaitomas Dievo žodis. Trumpuose stabtelėjimuose kiekvienas procesijos dalyvis galėjo po keletą minučių pasiklausyti Šv. Rašto skelbiamų tiesų. Procesijai grįžus į bažnyčią, čia išsirikiavę laukė Raseinių katalikiškos dvasios mokyklos mokinukai. Jie rankose laikė savo pagamintus popierinius baltus balandžius, kuriais papuošė Raseinių bažnyčią. Šv. Mišių metu J. E. vyskupas J. Ivanauskas akcentavo raseiniečių privilegijuotumą, esant netoli Šiluvai. Tačiau pabrėžė ir atsakomybę, nes daug piligrimų Jubiliejaus metu pravažiuos Raseinių miestą. J. E. vyskupas J. Ivanauskas pakvietė Raseinių tikinčiuosius atverti savo namus ir širdis piligrimams.

Po iškilmingų Šv. Mišių tikinčiųjų šventoriuje laukė agapė. J. E. vyskupui J. Ivanauskui palaiminus stalą, ištroškę ir išalkę parapijiečiai galėjo atgaivinti savo kūną, o dvasios atgaivai pasiklausyti Sujainių kaimo kapelos. Pagal bažnyčią buvo išstatyti stendai, kuriuose visi norintys galėjo susipažinti su Raseinių dekanato bažnytinių organizacijų vykdoma veikla.

Pasirengimas Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui ypatingai kreipia dėmesį į kiekvieną parapiją ir kiekvieną tikintįjį. Raseinių dekanato pasirengimo Jubiliejui komitetas tikisi, kad visi Eucharistinio kongreso dalyviai galėjo rasti savo širdžiai ir dvasiai artimą veiklą ar pabuvimą tarp bendraminčių.

Raseinių dekanato referentė Jolanta Budzinauskienė

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija