Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

GARBINGAS ARIOGALOS BAŽNYČIOS JUBILIEJUS

Ariogalos bažnyčioje per titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus vyko gražios, jaudinančios ir įsimintinos iškilmės, skirtos bažnyčios 600 m. jubiliejui pažymėti.
 
Ši istorinė sukaktis primena ilgą, garbingą ir skaudžią bažnyčios bei tautos istoriją (kun. G. Jankauskas). Per šimtmečius bažnyčia kentėjo nuo įvairių kataklizmų. Buvo daugelį kartų niokojama gaisrų, o 1831 metais gaisras nusiaubė visą miestelį. Atstatymo darbai vykdavo  vangiai, o paimtos paskolos sunkiai užguldavo parapijiečius.
 
Žvilgsnis į bažnyčios istoriją
 
Trumpai apžvelkime šios šventovės istoriją, šiuo metu vykstančios veiklos esminius bruožus, klebono kunigo Gintauto Jankausko puoselėjamas tradicijas, jo atliekamus gražius ir prasmingus darbus, gilinant pagarbą bažnyčiai ir stiprinant tikėjimą parapijiečių bendruomenėje.
 
Pirmoji Ariogalos bažnyčia pastatyta Vytauto Didžiojo rūpesčiu 1416 metais. Jai 1542 m. dovanota jurisdikcija. Bažnyčia 1690 m. sudegė, apie 1726 m. atstatyta. Ji 1807 m. vėl sudegė, 1813 m. atstatyta.
 
Poetas kunigas Anupras Jusevičius bažnyčioje 1863 m. perskaitė sukilėlių atsišaukimą. Už tai buvo ištremtas.
 
1915 m. rusų – vokiečių mūšių metu bažnyčia buvo sudeginta. Kartu sudegė varpinė, inventorius, brangūs indai ir liturginiai drabužiai. Netekę senosios bažnyčios, ariogališkiai meldėsi grūdų sandėlio padarytoje bažnyčioje. 1926 m. Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcija patvirtino 7 bažnyčių, jų tarpe ir Ariogalos bažnyčios brėžinius. Tais pačiais metais prasidėjo naujos mūrinės bažnyčios statybos darbai. Kaip papasakojo kunigas G. Jankauskas, dėl didelių užmojų ir nuolatinio lėšų stygiaus statybos vyko ilgai – 1926 – 1939 metais. Darbų eiga rūpinosi kunigas Antanas Simanavičius. Jo rūpesčiu, parapijiečių aukomis pastatyta mūrinė bažnyčia ant senos bažnyčios pamatų, kurią 1939 m. Šv. arkangelo Mykolo titulu konsekravo Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas.
 
Bažnyčia istorinė, turi neoklasicizmo ir neobaroko bruožų, stačiakampio plano, bazilikinė, dvibokštė. Vidus 3 navų. Ariogalos bažnyčios projekto  (1929 m.) autorius – Šveicarijos architektas Eduardas Peyeris.
 
Iš senosios Ariogalos beveik nieko neliko. Istorija išsaugojo 1850 metais Stasio Daugirdo pastatytą koplyčią.
 
Klebonas kunigas G. Jankauskas pripažįsta svarią bažnyčios įtaką tikintiesiems – iš šios parapijos įšventinti du kunigai. Retai kuri bažnyčia gali tuo didžiuotis.
 
Prasmingi darbai gyvajai bažnyčiai
 
Kiekvienas šios parapijos klebonas stengdavosi  bažnyčią turtinti, gražinti: kun. Pranas Šniukšta nutapė paveikslą „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“, kuris kabo didžiajame altoriuje, kun. G. Jankauskas pastatė Parapijos namus, kuriuose gali gyventi kunigai, o parapijiečiai – čia susirinkti ne tik ypatingų švenčių proga, bet ir pasportuoti. Jo iniciatyva 2004 m. šventoriuje buvo pastatytas koplytstulpis su Šv. arkangelo Mykolo skulptūra, kurios autorius yra drožėjas Ričardas Ramanauskas. Šia skulptūra pagerbtas titulinis Ariogalos bažnyčios globėjas, intenciją įprasminti įrašu: „Šv. Mykolai globok Ariogalos parapiją“. Dar vienas paminklas– kryžius su Nukryžiuotoju, Sopulingąja Dievo Motina ir dviem angelais, pastatytas 2012 m. klebono kunigo G. Jankausko rūpesčiu. Taip buvo  pažymimas kunigo klebonavimo Ariogaloje dešimtmetis, išreikšta padėka Dievui už 625 metų krikščionišką Lietuvos istoriją ir paminint 2012 – uosius, popiežiaus Benedikto XVI paskelbus Tikėjimo metais.
 
Klebonas bažnyčioje organizuoja įspūdingas šventes: pirmosios Komunijos šventę,abiturientų šventę, o „Caritas“ savanoriai apsilanko Ariogalos slaugos ir globos namuose.
 
Į savo bažnyčią mes ateiname ne tik šiokiadieniais ar sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose, bet taip pat paminėti tautinių ir valstybinių švenčių: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kt.  Į maldą sudedame savo mintis, prašymus ir troškimus.
 
Nuo 2004 m. apie Ariogalos parapiją ėmė sklisti žinios virtualioje erdvėje – įkurta Ariogalos parapijos interneto svetainė. Leidžiamas kun. G. Jankausko parengtas teminis parapijos kalendorius, kuriame gausu šią tematiką iliustruojančių nuotraukų. Parapijos salėje rengiamos stalo teniso varžybos, kuriose dalyvauja jauni ir pagyvenę.
 
Laukiant 600 m. jubiliejaus sukakties kun. G. Jankausko didelio ir nuoširdaus rūpesčio dėka, parapijiečių ir visų geros valios žmonių pastangomis per trejus metus buvo atnaujinta bažnyčios išorė ir vidus, atlikti dideli remonto darbai. Sudėtingos problemos daugelį metų slėgė kunigo pečius. Kunigui G. Jankauskui išmintimi ir širdimi tenka įveikti didelius rūpesčius, pradedant bažnyčios sienomis ir baigiant kiekvienu žmogumi, jaunu ir senu, kenčiančiu ar nusivylusiu.
 
Kunigas G. Jankauskas bažnyčios jubiliejui išleido gražų, spalvingą leidinį „Ariogalos Šv arkangelo Mykolo bažnyčios 600 m. jubiliejus“.
 
Tikėjimo ir gailestingumo vienybės dvasioje
 
Kurie lanko bažnyčią, nekartą girdėjo kunigo pasakytą frazę: „Esminė bažnyčios misija – skelbti žmonėms Evangeliją“. Kun. G. Jankauskas per pamokslus stengiasi tikinčiųjų sąmonėje įskiepyti Evangelijos dvasinę prasmę ir moko gyventi Kristaus globoje ir meilėje. Visi bažnyčios nariai turėtų būti Kristaus gyvenimo (Evangelijos) liudytojais ir nešėjais. – Evangelija yra šviesa, rodanti žmonėms kelią į tikėjimą, Viešpaties atėjimą į mūsų gyvenimą. Jankauskas džiaugiasi, kad šiandien žmonės į bažnyčią eina ne iš įpročio, o sąmoningai pasirinkdami, vedami tikėjimo  ir Kristaus meilės. Prisiminkime vyskupo Jono Kaunecko žodžius: „Be gyvo tikėjimo žmonės palieka savo vaikus, apleidžia senelius, įsigali eutanazija, abortai“.
Prabėgę šimtmečiai skatina bažnyčią keistis. Popiežius Pranciškus ragina Katalikų bažnyčią rasti naujų būdų tikėjimui skleisti iki „pasaulio krašto“. Kiekviena laiko epocha patvirtina, kad žmonės pasaulio išgelbėjimui iš gamtoje vykstančių katastrofų, planetoje nenutrūkstamų konfliktinių situacijų, pasaulio, pagrįsto moralės principais, kūrimui neranda nieko kito, tik tai, ko moko Jėzus.
 
2016-us metus popiežius Pranciškus paskelbė Jubiliejiniais Šventaisiais Gailestingumo metais. Kun. G. Jankauskas kviečia tikėti bažnyčios mokymu, kad mums reikia nuolat rodyti pastangas, kad vis labiau atsigręžtumėme į Dievą, suvoktumėm jo gailestingumą ir atrastumėm gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą. Tikras gailestingumas rodomas darbais. Ariogalos „Carito“ savanoriai lanko ligonius, vienišus žmones, rūpinasi atstumtaisiais, padeda neturtėliams, išdalindami parapijiečių dovanotus drabužius ir kt
Prie „Carito“ susibūrė anoniminiai alkoholikai. Du kartus savaitėje jie rengia susitikimus, dalyvauja diskusijose, mokosi sveiko gyvenimo būdo nagrinėdami paruoštas programas. Pasidalina rūpesčiais, mintimis, gailisi papuolę į blogį, stengiasi pakeisti gyvenimo kryptį. Svarbu, kad jie pajustų esą neatstumti artimųjų ir draugų, gali tapti vertinamais ir reikalingais, įveikę blogus įpročius gali integruotis į visuomenę.
 
Ariogalos bažnyčioje nepamirštami dvasiniai gailestingumo darbai. Kunigas, daugelis bažnyčios karitatyvinės sekcijos narių paklydusius, pasimetusius ar nusivylusius žmones stengiasi sugražinti prie tikėjimo, moko siekti geresnio gyvenimo. Dabartinėje moralinėje aklavietėje, žmonėms tapusiais egoistais, savanaudžiais, rodomas dvasinis atidumas, kviečiami jie grįžti prie dvasinių vertybių.
 
Pasaulį išgelbėti gali moralinės vertybės
 
Bažnyčių jubiliejai, garbingi jų paminėjimai žmonijos neišgelbėjo nuo karų, vaidų, skriaudų, nesugyvenimo. Kun. G. Jankauskas skelbia, kad pasaulį gali išgelbėti tik krikščioniškų principų moralė ir pirmųjų krikščionių dvasia paremtas žmogiškasis gyvenimas. Tos moralinės vertybės turi paliesti šeimą, parapijoje gyvenančias visas bendruomenes, tikinčiuosius ir visus žmones. Pasak kunigo, pagrindinis krikščionybės principas, galįs išgelbėti žmoniją yra Meilės principas. Tai liečia ir globalų pasaulį, ir mikro pasaulį – parapiją. Tai yra moderniųjų sistemų priešingybė – artimo meilė. Visą Kristaus dorovinio mokslo pagrindą sudaro artimo meilė. Net ir Dievui savo rodomą meilę galima išreikšti per artimo meilę. Evangelijose Dievo ir artimo meilė eina greta. Pirmasis Kristaus įsakymas: „Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis“. Antrasis panašus į pirmąjį: „Mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip save“.
 
Kristus savo meilę žmonėms įrodė, mirdamas už juos ant kryžiaus. Evangelijoje pabrėžiama kas padaroma artimui, tai padaroma tuo pačiu Kristui. „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte“.
 
Kun. G. Jankauskas pastebi, kad Kristus skelbė artimo meilę plačiausia prasme. Jis liepė mylėti ne tik savo gimines, savo tautiečius, geradarius, bet visus žmones, netgi priešus. Kunigas akcentuoja, kad tuose visa apimančios meilės įsakymuose glūdi to mokslo tobulumas ir kilnumas. Tas mokslas parodo mums Jėzaus dieviškumą. Įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: mylėk savo artimą kaip save patį. Kunigas apibendrindamas Jėzaus įsakymus kalbėjo, kad meilė nedaro nieko pikta artimui.
 
 
Šventos iškilmės bažnyčioje
 
Saulėtą rugsėjo 25–osios rytmetį prie bažnyčios susirinkę miesto gyventojai, kunigai Arvydas Liepa, Gintautas Jankauskas ir svečiai iškilmingai su gėlėmis ir šypsenomis sutiko Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką.
 
Bažnyčioje 10 valandą prasidėjo Šv. Mišios, kurias koncelebravo kunigai G. Jankauskas, A. Liepa, vadovaujant vyskupui J. Kauneckui. Šv. Mišiose gausiai dalyvavo Ariogalos miesto gyventojai, iš kitų miestų atvykę žmonės ir svečiai, o taip pat ir iš Raseinių rajono savivaldybės atstovai ir svečiai: Meras Algirdas Gricius, laikinasis administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Savivaldybės Tarybos nariai Andrius Bautronis, Diana Kaupaitienė, Jonas Vazgys, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius rašytojas, poetas Vladas Buragas su žmona poete Dalia Milukaite – Buragiene, laikraščio „XXI amžius“ darbuotojai, poetas Juozas Mickevkičius, poetas Antanas Kišonas, rašytojas, poetas Vytautas Šulskis ir kt.
 
Pamokslą sakė gerbiamas vyskupas emeritas J. Kauneckas.  Jis pasidžiaugė, kad klebono kunigo G. Jankausko didelio ir pasiaukojamo rūpesčio dėka taip gražiai atnaujinta ir sutvarkyta bažnyčia, dabar švenčianti istorinį, reikšmingą jubiliejų. Vyskupas kreipdamasis į maldininkus, pagarbiai kalbėjo: „ Nors bažnyčia spindi visu grožiu, yra išpuoselėta, tačiau esate svarbiausi jūs Ariogalos žmonės, ištikimi Kristaus liudijimui ir nuoširdžiai maldai“. – Tai jūs Dievo šventovė, ja laikomas kiekvienas žmogus. Kas būtų iš bažnyčios, jei nebūtų jūsų.
 
Jubiliejiniais Dievo gailestingumo metais Garbingas svečias palinkėjo gyventi gerais darbais artimo sielai ir kūnui, tapti geresniais, atlaidesniais, tobulesniais.
 
Klebonas kunigas G. Jankauskas kreipėsi į tikinčiuosius, visus geros valios žmones: „Visų Jūsų vardu nuoširdžiai dėkoju Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui už pamokslo metu  išsakytas prasmingas, gilias bei pamokančias mintis, šv. Mišių auką ir liturginę procesiją. Mes visi Jums linkime geros sveikatos, Dievo globos bei palaimos, ir toliau nešant į žmonių širdis Gerąją Naujieną – tikėjimo šviesą. Jūsų išmintis, tikėjimas, auka ir meilė Dievui bei tėvynei Lietuvai mums suteikia naujų jėgų kovoti prieš blogį ir jį nugalėti.
 
Už Šv. Mišių auką klebonas G. Jankauskas nuoširdžiai padėkojo, atlaiduose dalyvavusiam ir iš mūsų parapijos kilusiam Sasnavos klebonui kun. Arvydui Liepai.
 
Su didžiuliu dėmesiu visi klausėsi poetų Vl. Burago, J. Mickevičiaus, A. Kišono, V. Šulskio, T. Plisienės šviesių sakralinių eilėraščių.
 
Savivaldybės atstovai, Seimo narys E. Jonyla, miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, svečiai nuoširdžiai pasveikino kleboną kunigą, G. Jankauską Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo  bažnyčios 600 m. jubiliejaus proga ir palinkėjo geros sveikatos ir dvasinės stiprybės.
 
Klebonas G. Jankauskas nuoširdžiai padėkojo jį sveikinusiems. Jis taip pat pareiškė nuoširdžią padėką Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui, geranoriškai ir mielai padedančiam įvairiuose bažnyčios renginiuose.  Visuomet jo dėka piligriminėm kelionėm gaunamas mokyklos transportas.
 
Nuoširdžiai buvo padėkota  Ariogalos gimnazijos tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei, aktyviai dalyvaujančiai bažnyčios renginiuose su moksleiviais.
 
Šiltos padėkos susilaukė parapijos Sumos choras ir jo vadovė M. Vaitiekūnienė už šventines giesmes ir nuoširdžias maldas, gražų bažnyčios papuošimą, Carito darbuotojos už  nuolatinį rūpestį slaugant ligonius, nuskriaustus, taip pat suteiktą pagalbą bažnyčios darbuose, ypač gražiai bei skoningai papuošiant bažnyčios šventorių titulinių atlaidų proga.
 
 
Švenčiant bažnyčios 600 m. jubiliejaus iškilmę, jos rėmėjams ir pagalbininkams klebonas G. Jankauskas su vyskupu J. Kaunecku įteikė padėkos raštus ir savo autorinę knygelę, skirtą bažnyčios 600 m. jubiliejui: Rajono savivaldybei, Jonui Vazgiui, Aloyzui Sadauskui, Genutei Kringelienei, Elytei Vaičiulienei, Vytautui Lukošiui, Marijai Vaitiekūnienei ir kt.
 
Padėkos raštai įteikti Wojdatt  labdaros ir paramos fondo direktoriui Mindaugui Aniuliui, UAB Finėjas direktoriui Audriui Zakui, UAB Dremler direktoriui Andriui Pikeliui, UAB Rimdalė direktoriui Rimantui Čeičiui.
 
Klebonas G. Jankauskas nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems svečiams už šventinę nuotaiką, gausų dalyvavimą mūsų bažnyčios 600 metų jubiliejaus iškilmėje tituliniuose Šv. Mykolo atlaiduose.
 
Bažnyčios jubiliejaus iškilmių dalyviams gražią muzikinę programą parengė Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo muzikos mokytojos Džiuljeta Banienė, Alina Skirmantaitė, kapelos „Šaltinėlis“ vadovas kompozitorius Jonas Urbonas.
 
Jubiliejaus iškilmių pabaigoje visi sugiedojo giesmę „Lietuva brangi“.
 
Parapijos namuose buvo surengta Agapė, kurioje žmonės nuoširdžiai bendravo, šnekėjosi apie bažnyčios reikalus, apie joje įvykusius gražius ir prasmingus pokyčius, klebonaujant kun. G. Jankauskui, apie tikėjimo ir moralės principus, dvasines vertybes, artimo meilę bei asmeninius skaudulius. Į susirinkusių dominančius klausimus atsakinėjo vyskupas J. Kauneckas.
 
Petras URBONAS
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija