Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PARAPIJOS ŠVIESUOLIS
 
Gruodžio 10 dieną 10 valandą Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje vyko dviguba šventė. Sumos Šv. Mišios buvo aukojamos ne tik Advento antrajam sekmadieniui švęsti, bet ir nusipelniusio Mokytojo Vytauto Šulskio Jubiliejui – devyniasdešimtosioms gimimo metinėms paminėti.
 
Po Šv. Mišių aukos naujai patvirtinta Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ pastoracinė taryba bažnyčioje susirinkusios bendruomenės akivaizdoje davė nario priesaiką. Bažnyčioje vyravo pakili ir šventinė nuotaika. Ir žmonių susirinko dvigubai daugiau.
 
Džiaugiamės, kad mūsų miestelyje gyvena toks šviesuolis, mielas ir geras Žmogus – Mokytojas Vytautas Šulskis. Mūsų klebonas pakvietė Gerb. Mokytoją dalyvauti Šv. Mišių aukoje presbiterijoje. Klebonas supažindino mus su Mokytojo biografija, išsamiai papasakojo apie V. Šulskio literatūrinę veiklą, t. y. apie jo išleistas poezijos ir prozos knygas.
 
Jis sakė: „Miela ir graži Ariogalos žemė. Tai dulkelė Lietuvos, tai mažutis žemės lopinėlis, prigludęs prie gražuolės Dubysos. Ir šiame krašte gyveno ir gyvena talentingų bei šviesių žmonių. Tiesa, vieni iš jų jau nuėję  į amžinuosius Viešpaties namus, kiti ir dabar tęsia jiems Dievo skirtą misiją. Vienas iš jų – garbingas žmogus, jau beveik įžengęs į 90-tuosius amžiaus metus praktikuojantis katalikas, mokytojas Vytautas Šulskis.
 
Vytautas Šulskis gimė 1927 m. Gižiemių kaime, Pernaravos valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Baigęs Pernaravos pradinę, įstojo į Ariogalos gimnazijos 4 klasę. 1949 m., baigęs gimnaziją, įstojo į VPI (dabar universitetas), kurį baigė 1957 m. Dirbo Žaiginio, Šimkaičių, Šatės, Girkalnio mokyklose.
 
Pirmą knygutę išleisti priragino jaunystės draugas. Pirmieji eilėraščiai pasirodė Raseinių literatų kūrybos rinkiny „Atminties žiedai" 1994 m. Yra išleidęs knygutes: „Apie žmones", 1995; „Requiem" 2002 (išėjus sūnui); „Dubysos šaltinis", 2005; „Ariogalos mažoji enciklopedija", 2005; „Mūsų kiemas", 2005; „Ašarų druska", 2005 (išėjus žmonai); „Žiedai ir šalnos" 2006 (jo ir žmonos kūrinėliai)“.
 
Po  Mišių klebonas užrišo jam Jubiliejinę juostą, nuoširdžiai pasveikino ir įteikė prisiminimui Nijolės Gaškaitės knygą „Pasipriešinimo istorija“.
 
Po to tikintieji, buvę jo mokiniai, draugai ir kaimynai sveikino Jubiliatą, sukūrę jam iš širdies plaukiančias eiles, dovanojo didelį glėbį gėlių. Visi žmonės  kartu su Sumos choru sugiedojo „Ilgiausių metų“.
 
Nors visi vaikštome tais pačiais takais, tik ne visiems pavyksta įminti tokias gilias pėdas, kokias įmynė Mokyt. V. Šulskis. Visi jo mokiniai liudija, kad tai buvo  pats geriausias jų Mokytojas. O Dievas myli ir saugo mūsų šviesuolį. Jis kiekvieną sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.
 
Mes visi nuoširdžiai linkime V. Šulskiui puikios sveikatos, Dievo palaimos ir ilgų prasmingų metų.
 
Jūs - švyturys gražiam miestelyj mūsų.
Ir mums visiems Jūs esate brangus.
Tegul tik Dievas neapleidžia Jūsų.
Ir sveikata gera Jums visad bus.
 
Tegul kasdien Jūsų namus aplanko
Mažytis džiaugsmas ir geri draugai.
Te visada apšviečia Jūsų langus
Tiktai šilti saulutės spinduliai.
 
Tegul ir Mūza Jūsų neapleidžia:
Mes linkim Jums kūrybinės sėkmės.
Rašykit tiek, kiek tiktai jėgos leidžia.
Te Dievas saugos ir visad padės!
 
Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija