Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

TRYS TIKĖJIMO MATMENYS
 
Sausio 26 dieną buvo įteikti diplomai Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo ir Šeimotyros programų magistrantams. Šios studijų programos yra prieinamos įvairių profesijų žmonėms. Pavyzdžiui, Marija Vaitekūnaitė turi teatro ir kino bakalauro laipsnį, tačiau galėjo studijuoti Religinio švietimo magistro programoje, trunkančioje 1,5 metų, kartu išklausant papildomų studijų programą.
 
Marija Vaitekūnaitė nuo kūdikystės dienų yra susijusi su Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija. Nors ji augo ir gyvena Kaune, tačiau dažnai lankosi pas močiutę Mariją Vaitekūnienę, šios parapijos ilgaamžę vargonininkę, kuri kartu vesdavosi anūkę ne tik kartu giedoti šv. Mišiose, dalyvauti ruošiant vaikus pirmajai šv. Komunijai, bet ir pagelbėti tvarkant ir puošiant bažnyčią. Taip buvo pasėta tikėjimo sėkla, kuri, brendo, augo ir ėmė nešti vaisius.
 
Magistro darbas – ne vienintelis studijų vaisius. Universiteto bendruomenė ir aplinka sudarė sąlygas kurti tvirtus tarpusavio ryšius, dalyvavimas paskaitose, įvairiuose renginiuose, piligriminėse kelionėse, savanoriaujant Marijos radijuje padėjo augti visuose trijuose tikėjimo matmenyse – racionaliajame (proto), patirtiniame (širdies) ir veikliajame (valios), apie kuriuos ji kalba savo magistriniame darbe („Liturginis giedojimas ir jo įtaka tikėjimo sąmoningumo ugdymui x ir y katalikiškų mokyklų baigiamųjų klasių mokiniams“), kuriuo siekia atskleisti liturginio giedojimo įtaką tikėjimo sąmoningumo ugdymui.
 
Taigi, kitas studijų vaisius yra tai, jog Ariogalos parapijoje pamažu pradėta bendruomeninio giedojimo iniciatyva, kuria, pirmiausia, išdalinami giesmynai pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems moksleiviams, kad kartu jungtųsi į bendrą giesmę. Katalikų Bažnyčios katekizmas ragina, „kad visi tikintieji liturginėse apeigose dalyvautų ištisai, sąmoningai ir aktyviai, kaip to reikalauja pačios liturgijos esmė“ (KBK, 1141). Tam yra reikalingas gilinimasis į tikėjimo dalykus, įdėmus klausymasis, dalyvavimas kunigo ir tikinčiųjų dialoge bei jungimasis į bendrą giesmę, kuri gaivina tikėjimą, kelia tikinčiųjų širdis į Dievą, padeda išreikšti emocijas ir teikdama džiaugsmą, brandina bendruomenę.
 
Donata Dunauskaitė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija