Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Dvasinis susitelkimas 

Šiandien yra pirmoji pavasario diena. Nuo ankstyvo ryto pavasarinis lietutis prausė žydinčias snieguoles ir žibutes. Atrodė, kad visa diena jau bus tokia lietinga. Tačiau, besirengiant keliauti į bažnyčią, lietutis liovėsi ir danguje skaisčiai nušvito saulė.

Todėl su puikia nuotaika keliavome į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kur šiandien vyko Gavėnios rekolekcijos. Prieš šv. Mišias Sumos choras giedojo Graudžius Verksmus. Po to klebonas Gintautas Jankauskas mus supažindino su pirmojo Gavėnios sekmadienio šv. Mišių tvarka  ir pristatė svečią kunigą vienuolį - kapuciną Vincentą Tamošauską, atvykusį iš Jurbarko rajono.
 
Svečias klausė išpažinčių, aukojo Sumos šv. Mišias, pasakė labai gražų ir nepamirštamą pamokslą. Kun. V. Tamošauskas paprastais ir visiems suprantamais žodžiais paaiškino, kaip turime elgtis ir gyventi  Gavėnios metu. „Rekolekcijos - pakvietimas permąstyti praėjusius metus.  Tai laikas, kuomet kviečiama atnaujinti gyvąjį ryšį su Dievu priimant Atgailos sakramentą. Jei tvarkome savo buitį, privalome tvarkyti ir sielas. Viskas prasideda mūsų širdyse. Gavėnia veda į Kristaus Prisikėlimą,“ -  sakė kun. V.Tamošauskas. Dar daug gražių žodžių ir pamokymų mums pasakė svečias.
Po Sumos šv. Mišių kun. Vincentas mums pristatė savo naują knygą  „Tėvo Stanislovo žodis“. Joje publikuojami Tėvo Stanislovo pamokslai. Iš knygos perskaitė keletą Tėvo Stanislovo eilėraščių apie mirtį. Be to svečias mums pristatė ir naują katalikiškąjį žurnalą „Mylėkime vienas kitą“.
 
Jis paminėjo įdomiausius žurnale esančius straipsnius. Visi norintys galėjo įsigyti knygą ar žurnalą.
 
Svečias kunigas V. Tamošauskas Ariogalos bažnyčioje pasakė pamokslą Votyvos šv. Mišiose: „Gavėnia mus kviečia, permąstyti, savo gyvenimą, kuriame daug siekių, užmojų, atliekamų darbų, ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje. Šioje laiko atkarpoje sustokime, pabūkime tyloje ir maldoje bei supraskime, jog žemėje viskas greit praeina ir mūsų gyvenimas laikinas. Atsikratykime nuodėmių, susitaikykime su Dievu, stenkimės vadovautis jo duotais įsakymais, nes mūsų tikslas yra vienas – amžinybė.“
Po to svečias aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, taip pat pristatė savo naują knygą  „Tėvo Stanislovo žodis“ ir katalikiškąjį žurnalą „Mylėkime vienas kitą“.
 
Į namus skirstėmės laimingi, pakylėti ir sustiprėję dvasiškai. Mūsų širdyse taip pat gyvena pavasaris.
 
Ariogalos  parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija