Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Lietuvos partizanų Tauro apygardos ikūrimas

Lietuvos partizanų Tauro apygarda buvo karinis junginys, kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu 1945–1952 m. Suvalkijoje ir dalyje Dzūkijos.

Viena jos grupė, būtent Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-oji kuopa, veikė ir Lenkijoje, Suvalkų Trikampyje, daugiausia Punsko ir Seinų valsčiuose.
 
Tauro apygarda kaip karinio pasipriešinimo okupantams junginys buvo viena  pirmųjų Lietuvoje.
 
1944–1945 m. veikė pavieniai partizanų būriai, grupės, neturėję savo statutų, nedavę priesaikos, todėl pasitaikydavo drausmės pažeidimų, savivaliavimų ir net labai tragiškų įvykių.
 
Apie Tauro apygardos (apylinkės) štabo įkūrimą 1945 metų liepos 19 dieną Skardupių parapijos klebonijoje Marijampolės valsčiuje Lietuvos partizaninio karo tyrinėtoja Aldona Vilutienė rašo taip: „Kun. A. Yliui teko nugirsti apie apylinkėse įvykdytus kelis nužudymus. Jam parūpo, kas ir kokiu tikslu ir kokia teise tai daro.  Kun.  A. Ylius susisiekė su miško broliais Gavėnais ir kitais būrių vadais  ir tokius veiksmus pasmerkė kaip  tautinę savižudybę.
 
Nutarta imtis rimtesnių žygių. 1945 m. liepos 19 d.  kun. A. Yliaus iniciatyva, Skardupių klebonijoje įvyko slaptas pasitarimas, kurio metu buvo įkurtas apylinkės štabas, o tų pačių metų rugpjūčio 15 d. – Tauro partizanų apygarda, apimanti visą kairįjį Nemuno kraštą.
 
Štabui buvo nurodyta paruošti veiklos statutą. Kun. A. Ylius pareikalavo, kad į Statutą būtų įtrauktas toks  punktas: Be Vyriausios štabo vadovybės raštu duoto leidimo nevalia nieko nužudyti... 
 
Jis pareikalavo visų ten susirinkusių duoti priesaiką ir tik po šio prisaikdinimo sutiko su jais bendradarbiauti”.
 
Posėdyje taip pat nuspręsta užmegzti ryšius su vyriausiuoju partizanų štabu, jeigu toks yra, ir aplinkiniais partizanų daliniais, pradėti koordinuoti pasipriešinimo okupantams veiklą, sutelkus kovotojus po Lietuvos partizanų vėliava, platinti informaciją apie esamą padėtį.
 
 
Tauro apygardos štabo pareigūnų priesaika 1945 m. liepos 19 d. Iš kairės: Komplektavimo ir ginklavimosi skyriaus viršininkas Jonas Pileckis-Brokas, štabo viršininkas Leonas Taunys-Kovas, Sanitarinės dalies viršininkas bei kapelionas Antanas Ylius-Vilkas, Propagandos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, Baudžiamojo skyriaus viršininkas Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras. Marijampolės aps. ir vls. Skardupių klebonija, 1945 m. liepos 19 d. Iš Genocido aukų muziejaus fondų.
 
1945 m. rugpiūčio 15 d. laikoma oficialia Tauro apygardos įsteigimo data. Steigiamajame suvažiavime Skardupių parapijos klebonijoje dalyvavo Kunigas Antanas Ylius-Vilkas, Leonas Taunys-Kovas, Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Jonas Pileckis-Brokas, Albinas Ratkelis-Oželis,  Vytautas Bacevičius-Vygandas, veikęs Kazlų Rūdos miškuose,  Vaclovas Navickas-Perkūnas iš Alytaus apskrities., Vytautas Radzevičius-Vaidila, Vincas Kulboka-Brolis, Stasys Šačkus-Uosis, Liudas Butkevičius-Luobas iš Marijampolės apskrities. Pirmuoju Tauro apygardos vadu išrinktas kapitonas Leonas Taunys-Kovas.
 
Tauro aygardos partizanų himnas
 
Nors teka kraujas žeme mūsų,
Lietuvių, karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

Negąsdin mūsų pavergėjai
Žiauria tironija, krauju,
Nes Tauro sūnūs, partizanai,
Veržias kovon su engėju.

Subūrė Tauras mus vieningai,
Šimtus ir tūkstančius vaikų,
Kad sužvangėtų kovai ginklai
Iš ošiančių šalies miškų.

Nors daugel kraujo jau pralieta,
Mūs kraujo žymės vėliavoj,
Bet nenuleiski, Taure, kardo,
Nes Dievas laimins šioj kovoj.

Kovot prisiekėme tėvynei,
Mūs priesaika ir liks šventa,
Krauju įrašėme ant žemės, -
Per amžius būsi tu laisva.
 
Parengė Rita PAULIUKAITEINĖ ir Rimantė PAULIUKAITYTĖ
 
Tauro partizanų apygardos įkūrimo  75-osios  metinės bus minimos šiemet liepos 19 dieną Marijampolės rajone. Vienas šios apygardos įkūrėjų – kunigas Antanas Ylius yra mūsų kraštietis, kilęs iš Lęsčių Dievo Apvaizdos parapijos. Grįžęs iš tremties kun. A. Ylius 1956 metais buvo paskirtas Lęsčių Dievo Apvaizdos parapijos klebonu ir čia ganytojišką veiklą vykdė penkerius metus.
 
Tauro apyagrdos įkūrėjo, Sibiro tremtinio, kunigo Antano Yliaus atminimas buvo pagerbtas pernai minint Lesčių bažnyčios 230 metų sukaktį.
 
 
Ši sukaktis buvo minima per Šv. Ignaco Lojolos atlaidus. Po Šv. Mišių buvo atidengta kun. A.Yliaus atminimo lenta, o per šv. Mišias paminėtos ir jo motinos Marijos-Magdelenos 60-osios mirties metinės.
 
Lesčių parapijos klebonas kun. Gintautas JANKAUSKAS

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija