Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Svarbus dvasinio susitelkimo momentas  

Rekolekcijos („recoleri”) iš lotynų kalbos reiškia „atnaujinti”, „atstatyti”, „atgauti”. Tai laikotarpis, kai begaliniame lėkime sustojame ir atsitraukiame iš kasdieninės gyvenimo rutinos ir sutelkiame dėmesį į savo dvasinį gyvenimą. Atsidedame Dievo Žodžio klausymui, apmąstymui ir maldai. Tame susikaupime atpažįstame savo vidinio aklumo apraiškas, jas nusivalome atlikdami išpažintį ir vėl naujoje šviesoje pamatome Dievą, save ir kitą žmogų. „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą” (Iz 55,3).
 
 
Kovo 25d., šeštadienį, minint Viešpaties Apreiškimą Švč. Mergelei Marijai, trumpas Gavėnios rekolekcijas mūsų bažnyčioje vedė Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
 
 
Šį susikaupimą pradėjome Dievo Gailestingumo vainikėliu melsdami  taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje bei kiekvienas savo individualiomis intencijomis. Klebonas kunigas Gintautas Jankauskas klausė išpažinčių. Belaukdami atvykstant svečio, sukalbėjome Švč. Mergelės Marijos litaniją. Choras, vadovaujamas vargonininkės Teresės Vaitekūnaitės, giedojo Marijos garbei skirtas giesmes.
 
 
Šv. Mišias aukojo abu kunigai: ir kunigas Erastas, ir kunigas Gintautas.
 
 
Homilijos metu kunigas Erastas Murauskas kalbėjo apie tai, kaip svarbu suprasti ir pažinti pamatinę tiesą – tai, kas esame, iš kur ateiname, kur turime eiti, koks turi būti gyvenimo kelias. Kunigas kalbino ir mėgino įtraukti į pokalbį vaikus ir jaunimą, besiruošiančius priimti Pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą.
 
 
Kalbėjosi apie gyvenimo tikslą ir prasmę, apie bendravimą su Jėzumi kaip su draugu ir bičiuliu. Apie tai, kaip svarbu pasitikėti Dievu, būti paprastu, nuoširdžiu, atviru, be arogancijos. Taip pat apie tai, kaip svarbu gyvenime išmokti klausytis Dievo žodžio ir išmokti pasakyti „Teesie Tavo, Dieve, valia”. Kaip svarbu išmokti dėkoti už viską, ką turime, nes per dėkojimą ateina gyvybė. Gailestingumas ir dėkingumas atgaivina visas kūno ir sielos ląsteles. Kaip svarbu nebūti patiems sau priešais ir pasinaudoti Dievo galybe mus sutaisyti, atstatyti, atversti, kad turėtume gyvenimo džiaugsmą ir būtume laimingi.
 
 
Kiekvieno mūsų gyvenimo paskirtis – išmokti mylėti kitą žmogų, kad patys galėtume augti ir tobulėti, kad atrastume save, savo pašaukimą, savo kelią. Pasitikėkime Dievu, nes tik jis vienas žino, kas geriausia tau ir tavo būsimam gyvenimui. „Dėkime savo nuotraukas į kitų žmonių širdis – darykime gerus darbus, sušildykime savo šypsena, gerumu, apkabinkime, drąsinkime, guoskime, šelpkime, mylėkime, kad jie nešiotųsi mumis savo širdyse visą savo likusį gyvenimą ir dar amžinybėje” – tokiais žodžiais savo mintis baigė svečias kunigas Erastas Murauskas.
 
 
Po Šv. Mišių mūsų parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas ir Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė padėkojo svečiui Šiluvos klebonui kunigui Erastui Murauskui už puikias išsakytas mintis pamokslo metu, už jo šilumą ir betarpišką bendravimą.
 
 
Išsiskirstėme kiekvienas atgaivinę bendrystę su Dievu, gyvenimą Viešpatyje ir su Viešpačiu, susidėlioję teisingus gyvenimo orientyrus, kad nereikėtų klaidžioti, bet kad sklandžiai pasiektume savo tikslus. Išėjome su pasiryžimu savo gyvenimo kelyje kurti stebuklus, trokštant kitiems gėrio, jį susikurti patiems savyje, kad Dievo malonė tekėtų per mus. Ir visi, tinkamai pasiruošę, sulauktume Šv. Velykų, džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo.
 
Rekolekcijų dalyvė Kristina SADAUSKIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija