Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Sutvirtinimo sakramento iškilmė   

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto sakramento augimas. Jaunuoliai atranda jiems suteiktas Šventosios Dvasios dovanas.
 
 
Gegužė – pats gražiausias pavasario mėnuo. Visa Lietuva atrodo, kaip viena didelė kvepiančių gėlių puokštė, kurioje girdisi įvairių paukštelių muzikos garsai. Taip ir norisi sušukti: Sustok, akimirka žavinga!
 
 
Gegužės 19-oji buvo ypatingai įsimintina diena Ariogalos parapijai. Tą dieną Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje vyko iškilminga Sutvirtinimo sakramento šventė.
 
 
83 parapijos jaunuoliams Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Jam padėjo Kauno arkivyskupo Kęstučio sekretorius ir kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis, mūsų parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas.
 
 
Džiugu, kad šioje gražioje šventėje dalyvavo Raseinių savivaldybės meras Arvydas Nekrošius ir vicemeras Matas Skamarakas. Taip pat dalyvavo ir Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buividas su žmona.
 
 
Arkivyskupas Lionginas Virbalas aukojo šv. Mišias už Sutvirtinimo sakramentą priimančius jaunuolius, jų tėvelius ir globėjus.
 
 
Ypač sužavėjo arkivyskupo įspūdingas pamokslas. Jis maloniai pakvietė Sutvirtinimo sakramentą priimančius jaunuolius ir visus pilnutėlės bažnyčios katalikus atverti savo širdis Šventajai Dvasiai. Betarpiškai bendravo su jaunuoliais ir uždavė jiems keletą klausimų. Patarė melstis vieniems už kitus. „Gera, kai kažkas tavimi rūpinasi. Malonu, kai Jėzus meldžiasi už mus ir jam rūpi mūsų likimas. Šventoji Dvasia mus užtaria,” – išmintingai kalbėjo arkivyskupas.
 
 
Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Teresės Vaitekūnaitės, iškilmingai sugiedojo keletą giesmių.
 
Atsidėkodami už tokią gražią šventę jaunuoliai ir parapijiečiai įteikė gėlių arkivyskupui L. Virbalui, kun.V.Lizdeniui ir klebonui kun. G. Jankauskui.
 
 
Mūsų klebonas kun. Gintautas visų mūsų vardu nuoširdžiai padėkojo atvykusiems svečiams.
 
 
Jaunuoliai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą, nusifotografavo kartu su arkivyskupu ir svečiais.
 
 
Palaiminti arkivyskupo L. Virbalo likome pakylėti ir į namus ėjome lydimi džiugios nuotaikos. Mus užliejo dangiška šviesa...
 
Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija