Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šv.Cecilija, melski  už mus!  

Lapkričio 22-ąją Bažnyčia mini šv.Ceciliją, kuri yra bažnytinės muzikos, vargonininkų, choristų, muzikantų, instrumentų gamintojų ir poetų globėja.

Mūsų parapijoje jau antrus metus iš eilės klebonas ir tikintieji malda palydi parapijos vargonininkę bei choristus, prašydami, kad jų skambi ir nuoširdi giesmė visuomet būtų džiaugsmu ir Dievui, ir žmonių širdims.
 
 
Šv.Mišių metu meldėmės ir už mirusius vargonininkus Povilą Juzonį, Joną Sadauską. Tai pat už mirusius choristus: Vladislavą Stonienę, Vandą Gadliauskienę, Ksaverą Daujotienę, Krinickienę, Monkevičienę, Petrutę, Visčiuvienę, Virginijų Rimeikį, Aldoną Jančkonienę, Eleną Lukenskienę, Anicetą ir Angelę Krikštanus, Olgą ir Vladą Valiušius, Zenoną ir Kasparą Vainorius, Jadvygą ir Vaclovą Čepus, Bronių Krikštaną, Česlovą Raziulį, Eleną Vaičienę, Viktorą Klusą, Antaną Aniulį, Alfonsą Adomaitį, Vladislovą Paulavičių.
 
Meldėmės ir už nežinomus giesmininkus, giedojusius per visą mūsų parapijos istoriją.
 
 
Po šv. Mišių choras tradiciškai padėkojo už tarnystę savo vadovei vargonininkei Teresei Vaitekūnaitei, įteikdami gėlių puokštę. O choristus vadovė apdovanojo Padėkos raštais.
 
Vėliau vyko agape mūsų svetingų choristų Vilmos ir Juozo namuose. Susirinkę dalijomės ne tik vaišėmis kūnui, bet ir džiaugėmės vienas kito draugija, dalindamiesi savo širdies šiluma. Gitaros stygas virpino Zenonas ir Svajūnas. Visi kartu dainavome. Tiesiog šventėme gyvenimą.
 
 
O mintis baigsiu palinkėjimu ir sau, ir chorui ir toliau savo balsais šlovinti Viešpatį, visuomet giedoti ne tik lūpomis bet ir širdimis, kad laiko pilnatvei atėjus galėtume džiaugsmingai keliauti į Tėvo namus.
 
Šv.Cecilija, globok ir saugok mūsų parapijos chorą!
 
Choristė Kristina Sadauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija