Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gavėnios rekolekcijos

„Ši diena yra Viešpaties duota, – linksminkimės ir džiūgaukime“ (Ps 118, 24)

Mūsų parapijoje šį sekmadienį, 2024 m. vasario 25 d., vyko Gavėnios rekolekcijos. Dvasinį susitelkimą vedė kapucinų vienuolis iš Paulių kapucinų vienuolyno (Jurbarko rajone) brolis Mykolas – misionierius lenkas. Jis aukojo Sumos šv. Mišias, Sumos ir Votyvos šv. Mišiose sakė pamokslus, klausė išpažinčių. Kaip pats brolis Mykolas minėjo, jis pirmą kartą Lietuvoje lankosi savo asmeninio globėjo Šv. arkangelo Mykolo šventovėje.

Man ypač malonu buvo sutikti brolį Mykolą savoje parapijoje, asmeniškai pabendrauti, kadangi esu kapuciniškos kavos gurmanė, taip pat domiuosi brolio Mykolo veikla, kartu meldžiuosi maldomis kiekvienai progai, turiu jo paskirtą metinį asmeninį globėją šventąjį. Sumos metu choras, vadovaujamas vargonininkės Teresės Vaitekūnaitės, giedojo „Graudžius verksmus“.

Homilijoje svečias brolis Mykolas atkreipė dėmesį, kaip svarbu Gavėnios metu susitelkti į save, atsiriboti nuo triukšmo ir tyloje „išgirsti balsą iš aukštybių“ kaip sako Evangelija. Tuo pačiu apmąstyti savo santykį su Dievu, pabūti maldoje nedaugiažodžiaujant. Netgi maldą suskirstyti į dvi dalis: potierius ir pabuvimą tyloje kartu su Dievu. Ne tik pačiam kalbėti, bet ir išgirsti, ką Dievas sako. Tik tikėjimo ir maldos galia žmogus gali padaryti neįmanomus dalykus, atleisti skriaudikams ir netgi melsti jiems Viešpaties atleidimo.

Po šv. Mišių aukos parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas, Pastoracinės tarybos pirmininkė Genutė Kringelienė ir Caritas pirmininkė Dalia Petkevičienė parapijiečių vardu padėkojo svečiui broliui Mykolui už pravestas rekolekcijas, pamokslo metu išsakytas mintis, palinkėjo sveikatos ir stiprybės einant tarnystės keliu, įteikė gėlių ir mūsų klebono išleistą knygą apie Ariogalos parapiją.

Pavasariškas oras ir nedrąsi saulutė tarsi kviečia sielą veržtis į aukštumas. Kaip ir tas aukso gabalėlis, kuris gyvena kiekvieno žmogaus širdyje, net ir paskendęs didžiausiuose nuodėmės purvuose, bet nori spindėti, veržtis į Dievo šviesą.

Tad po Sutaikinimo sakramento šventimo ir siekime visi to, kas aukštybėse. Būkime palaiminti Dievo ir mūsų parapijos globėjo šv. arkangelo Mykolo.

Choristė ir rekolekcijų dalyvė Kristina

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija