Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-ąją pūtė žvarbokas vėjelis, bet jis nesukliudė mums puikiai atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Su pakilia nuotaika, kai kurie pasipuošę tautiniais rūbais ar kita tautine atributika, rinkomės į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią. O tuo metu Sumos choras giedojo giesmes: „Už Raseinių, ant Dubysos“, „Ąžuolai žaliuos“.

Klebonas kun. Gintautas Jankauskas pasveikino visus tikinčiuosius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir aukojo šv. Mišias, pasakė pamokslą. Jis pasidžiaugė, kad Lietuva atkūrė nepriklausomybę be jokio ginklo. Dar kartą pasveikino su 34-taisiais laisvės metais. Klebonas pasakė: „Atiduoti gyvybę – didžiausią turtą už Lietuvos laisvę – yra nepaprastai kilnus žygdarbis!“ Nuoširdžiai palinkėjo visiems: „..., kad niekada nepritrūktume žmogiškos šilumos ir šviesos, gražių svajonių ir kilnių siekių. Gyvenkime ištikimybėje, mylėdami savo Tėvynę Lietuvą!“ Galiausiai visi kartu su Sumos choru sugiedojome Lietuvos himną.

Po šv. Mišių ėjome į Ariogalos kultūros centrą, kur vyko vėliavų įteikimas ir puikus Naglio Marčėno koncertas.

Didžiulė kultūros centro salė vos sutalpino tautine atributika pasipuošusius žiūrovus. Pirmiausia visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Tada šventės vedėjai tarė trumpą sveikinimo žodį ir pakvietė į sceną atvykusius svečius: Ariogalos parapijos kleboną kun. Gintautą Jankauską ir Raseinių savivaldybės narius – mero pavaduotoją Joną Vazgį, Andrių Bautronį, Odetą Borkertienę, Dovilę Lukminaitę ir Liną Bielskį.

Puikią sveikinimo kalbą pasakė klebonas G. Jankauskas. Jis pažymėjo, kad tauta pilna džiugesio. Jis pasakė: „Yra trys dieviškos dorybės: Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Šiandien prie jų priskiriame ir Laisvę. Kiekvienas žmogus turi laisvą apsisprendimą. Daugelis žmonių myli savo kraštą, kai kurie dėl jo net savo gyvybę paaukojo. Tad su Lietuvos Nepriklausomybės diena!“ – užbaigė klebonas.

Toliau kalbėjo Jonas Vazgys. Jis pakvietė išsaugoti laisvę, išryškinti ją dorais darbais, auginant duoną.

Trumpą sveikinimo žodį tarė O. Borkertienė, D. Lukminaitė ir L. Bielskis.

Savivaldybės narys A.Bautronis tarė: „Mes einame teisingu keliu. Puoškime ir saugokime laisvę.“

Po to tautiniais rūbais vilkintys žmonės garbingai įnešė Lietuvos tautines vėliavas. Jos, šventės proga, buvo padovanotos nusipelniusiems Ariogalos miesto ir seniūnijos gyventojams. Jas gavo net trisdešimt gyventojų.

Už puikų vadovavimą parapijai, už nuoširdų bendradarbiavimą su visomis įstaigomis, už darbą su jaunimu ir didelį dėmesį kiekvienam žmogui, Lietuvos valstybine vėliava buvo apdovanotas klebonas G. Jankauskas.

Už nuoširdumą, dvasingumą ir gražius darbus Tėvynei vėliavomis taip pat buvo apdovanotos Dievo žodžio skaitovės Ariogalos bažnyčioje Auksė Jankūnienė ir Danutė Banienė.

Po to iš Veliuonos atvykęs puikus dainininkas Naglis Marčėnas mums padovanojo nuostabų koncertą. Jį pradėjo Maironio daina „Graži tu mano, brangi Tėvyne.“ Salėje žiūrovai dainavo kartu. Visos jo atliekamos dainos buvo nepaprastai gražios. Skambėjo : „Viešpaties lelija“, „Tikiu“, „Pakelk mane“, „Baltas paukštis“ ir kitos.

Baigdama noriu padėkoti šventės organizatoriams už tokį gražų ir nepamirštamą renginį. O dainininkui N. Marčėnui už nuostabias dainas. Taip pat dėkojame savo klebonui kun. G. Jankauskui, kad jis ir džiaugsme, ir skausme – visada su mumis.

Laimingi ir linksmi skirstėmės į namus, pasiryžę dar tvirčiau mylėti savo Tėvynę Lietuvą ir branginti jos laisvę.

Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija