Apie ženklą ir šūkį
 
 
   
   

Trumpai apie Kauno arkivyskupijos II sinodą

Paskelbta: 2007-07-27

„Aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5)
Kauno arkivyskupijos sinodas po septynių dešimtmečių

Vyskupijos sinodas – vyskupo ordinaro išrinktų kunigų ir tikinčiųjų susirinkimas – Bažnyčioje praktikuojamas nuo pat jos atsiradimo. Jis šaukiamas dėl bendruomenės gėrio, idant dalyvaujantieji savo patarimais ir žiniomis padėtų ganytojui spręsti aktualius sielovados klausimus.

Pirmasis Kauno arkivyskupijos sinodas, 1934 m. sušauktas arkivyskupo Juozapo Skvirecko, nubrėžė to meto bažnytinio gyvenimo ir sielovados gaires. Nuo šio laikotarpio daugybė permainų visuomenės gyvenime bei pasikeitusios istorinės aplinkybės (Antrasis pasaulinis karas, sovietų okupacija, atkurta nepriklausomybė) Lietuvoje palietė ir Kauno arkivyskupiją.

Siekdamas gydyti arkivyskupijos dvasines žaizdas, atnaujinti jos bendruomenės gyvenimą ir tikėjimą, apsvarstyti sielovados prioritetus, numatyti jos gaires ir geriau atsiliepti į dabarties iššūkius remiantis Vatikano II Susirinkimo nutarimais, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 2003 m. sausio 4 d. pasirašė dekretą apie šaukiamą antrąjį sinodą ir pradedamus pasirengimo darbus. Arkivyskupijos bendruomenei tai paskelbta 2003 m. sausio 5 d. arkikatedroje bazilikoje švenčiant Trijų karalių šventę. Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo sušaukimo proga arkivyskupas paskelbė ganytojišką laišką. Šia proga sveikinimą arkivyskupui atsiuntė popiežius Jonas Paulius II suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą Sinodo nariams.

Sinodui parengti arkivyskupo dekretu buvo sudaryta dešimt komisijų, apimančių įvairias arkivyskupijos religinio gyvenimo sritis: dvasininkų bei Dievui pašvęstąjį gyvenimą, liturgiją, sielovadą, katechetiką, šeimų ir jaunimo sielovadą, socialinę, ekonominę ir karitatyvinę veiklą bei žiniasklaidą. Birželio 11 d. patvirtintas Sinodo darbo reglamentas. Ordinaro paskirti komisijų pirmininkai, sudarantys Vyriausiąją sinodo komisiją, bei komisijų nariai (kunigai, vienuoliai bei pasauliečiai) savo įgaliojimus pradėjo padarydami priesaiką. Vyriausioji komisija patvirtino Sinodo šūkį „Aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5), ženklą (autorė Silvija Knezekytė) bei pasirengimo maldą. Sinodo grupės sudarytos ir septyniasdešimtyje parapijų bei rektoratų, įtraukdamos per šešis šimtus narių; dar pusantro šimto žmonių darbavosi sinodo komisijose. Viso pasiregimo Sinodui darbuose dalyvavo apie devynis šimtus tikinčiųjų.

Pagrindiniai pasirengimo Sinodui darbai per daugiau kaip ketverių metų laikotarpį vyko komisijose. Jose apsvarsčius pasiūlytas temas, parengta medžiaga buvo perduodama parapijų ir rektoratų Sinodo grupėms. Per šias grupes daugelis tikinčiųjų galėjo pareikšti savo pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais sielovados bei arkivyskupijos bažnytinio gyvenimo normų klausimais.

Komisijų parengti 47 projektai buvo svarstomi Vyriausiojoje komisijoje, galutiniai dokumentai bus nutarimų projekto pagrindas Kauno arkivyskupijos antrajame sinode. Jo susirinkimo datą – 2007 m. spalio 20–21 d. ir delegatų sudėtį arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dekretu paskelbė 2007 m. birželio 24 d., švenčiant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę. Nuo tol iki Sinodo pabaigos ganytojas pakvietė visose parapijose per sekmadienio šv. Mišias melstis už Sinodo sėkmę.

Sinodo susirinkimas spalio 20 d. prasidės šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje, toliau vyks arkivyskupijos konferencijų salėje. Pagal numatytą reglamentą po diskusijų už pateiktus projektus bus balsuojama. Plenarinės sesijos metu priimti dokumentai bus perduoti arkivyskupo tvirtinimui ir taps arkivyskupijos bažnytinio gyvenimo norma bei pasitarnaus jos tikinčiųjų religiniam bei dvasiniam augimui.

Išsamesnės informacijos žr. kaunas.lcn.lt/sinodas

Kauno arkivyskupijos II sinodo sekretoriatas,
Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

© Kauno arkivyskupija, 2007