Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Pasirengimo kronika

2007 10 17 | Vyriausioji komisija patvirtino  Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimų projektą. Jis pateiktas Sinodo delegatams susipažinti ir bus svarstomas Sinodo susirinkimo metu.

2007 06 24 | Pasirašytas ir paskelbtas Kauno arkivyskupijos II Sinodo sušaukimo dekretas. Jame nurodyta Sinodo susirinkimo data – 2007 m spalio 20–21 d. ir delegatų sudėtis.

...

2005 05 19 |  Vyriausiosios komisijos posėdyje patvirtintas Sinodo ženklas ir šūkis. Ženklą sukūrė dailininkė Silvija Knezekytė.

...

2003 06 11 | Patvirtintas Sinodo reglamentas.

2003 02 24 | Patvirtintos Katechetikos, Ekonominės veiklos ir Žiniasklaidos komisijų sudėtys.

2003 02 14 | Antrasis Vyriausiosios komisijos posėdis. Jo metu komisijų pirmininkai pristatė komisijų narių kandidatūras. Dėl kai kurių kandidatūrų buvo pateikta pastabų, todėl nutarta, kad, atsižvelgę į kitų vyriausiosios komisijos narių pasiūlymus, komisijų pirmininkai patikslins komisijų narių kandidatūras. Komisijas savo dekretais sudarys arkivyskupas. Buvo aptarti pasiūlymai dėl sinodo ženklo ir šūkio, nustatyti reikalavimai sinodo ženklui. Sinodo maldą sekančiame vyriausiosios komisijos posėdyje pristatys sinodo sekretoriatas. Posėdžio dalyviai buvo informuoti apie sinodo grupių sudarymą parapijose ir gaunamus pasiūlymus sinodo svarstymams.

2003 01 21 | Paskelbtas arkivyskupo ganytojiškas laiškas dėl pasirengimo Sinodui.

2003 01 21 | Patvirtintas Sinodo grupių reglamentas.

2003 01 10 | Pirmasis Vyriausiosios komisijos posėdis. Apsvarstytas Sinodo grupių reglamentas, atskirų komisijų pirmininkai įpareigoti iki kito posėdžio pateikti savo komisijų narių kandidatūras, aptarti klausimai, liečiantys Sinodo emblemą, šūkį ir maldą. Komisijos nariai paprašyti pateikti savo pasiūlymus. Sinodo grupes parapijose turėtų būti sudarytos iki Gavėnios pradžios (kovo 5 d.). Vyriausiosios komisijos posėdžius nutarta rengti kiekvieno mėnesio antrą penktadienį Kauno arkivyskupijos kurijoje.

2003 01 05 | Pasirašytas dekretas dėl Vyriausiosios komisijos sudarymo. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paskelbė apie pasirengimo Kauno arkivyskupijos II Sinodui pradžią, pristatyta Vyriausiosios sinodo komisijos sudėtis, jos nariai davė priesaiką.

2003 01 04 | Pasirašytas dekretas apie Kauno arkivyskupijos II Sinodo sušaukimą ir dekretas dėl Sinodo komisijų sudarymo.

2002 10 31 | Pirmasis posėdis. Svarstyta arkivyskupijos sinodo tematika ir darbo metodas. Nutarta: 1. Svarstant parengtus dokumentus, neapsiriboti plenarinėmis sesijomis, bet rengti ir sesijas dekanatuose. 2. Nustatant Sinodo tematiką, remtis arkivyskupijos sielovados programa. 3. Arkivyskupas paskelbs apie Sinodo sušaukimą 2003 metų sausio 5 dieną, Viešpaties Apsireiškimo šventėje.

© Kauno arkivyskupija, 2007