Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Delegatai

Sąrašas tikslinamas.

Remiantis Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS pasirašytu II Sinodo sušaukimo dekretu, į Sinodą yra šaukiami

pagal pareigas (Kanonų teisės Kodekso kan. 463): 

 1. Vysk. dr. Jonas IVANAUSKAS, Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras, Sinodo vyriausiosios komisijos pirmininko pavaduotojas,
 2. Mons. dr. Artūras JAGELAVIČIUS, Kauno arkivyskupijos tribunolo oficiolas, kunigų tarybos narys,
 3. Kun. Vytenis VAŠKELIS, kunigų tarybos narys,
 4. Mons. lic. Aurelijus ŽUKAUSKAS, kunigų tarybos narys, Kunigų seminarijos rektorius,
 5. Mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS, Sinodo generalinis sekretorius ir vyriausiosios komisijos pirmininko pavaduotojas,
 6. Prel. doc. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS, kunigų tarybos narys, Sinodo dvasininkų gyvenimo komisijos pirmininkas,
 7. Mons. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS, kunigų tarybos narys, Kauno I dekanato dekanas, Sinodo ekonominės veiklos komisijos pirmininkas,
 8. Kun. lic. Evaldas VITULSKIS, kunigų tarybos narys, Kauno I dekanato vicedekanas,
 9. Kun. Kęstutis GRABAUSKAS, kunigų tarybos narys, Jurbarko dekanas,
 10. Kun. Augustinas PAULAUSKAS, kunigų tarybos narys, Kauno II dekanato dekanas, Sinodo sielovados komisijos pirmininkas,
 11. Kun. bažn. t. lic. Virginijus VEPRAUSKAS, Sinodo socialinės ir karitatyvinės veiklos komisijos pirmininkas,
 12. Kun. Mindaugas PUKŠTYS, Sinodo liturginės komisijos pirmininkas, 
 13. Kun. Vidmantas BALČAITIS, Sinodo katechetikos komisijos pirmininkas,
 14. Kun. Jonas STANKEVIČIUS, Sinodo šeimų sielovados komisijos pirmininkas,
 15. Kun. lic. Kęstutis KĖVALAS, Sinodo jaunimo sielovados komisijos pirmininkas, 
 16. Mgr. Gediminas ŽUKAS, Sinodo žiniasklaidos komisijos pirmininkas,  
 17. Kun. lic. Gintautas KABAŠINSKAS, kunigų tarybos narys, Ukmergės dekanas,
 18. Kun. Juozas KAKNEVIČIUS, kunigų tarybos narys, Raseinių dekanas,
 19. Kun. Audrius MIKITIUKAS, Jonavos dekanas,
 20. Kun. Gintaras PŪRAS, kunigų tarybos narys, Kėdainių dekanas,
 21. Kun. lic. Vytautas PAUKŠTIS, Raseinių vicedekanas,
 22. Kun. Kastytis ŠULČIUS, Jaunimo centro direktorius,  
 23. Teol. dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS, Katechetikos centro direktorius,
 24. Mgr. Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ, Šeimos centro direktorė,
 25. Mgr. Jeronimas SEREBRINSKAS, Katalikų evangelizacijos centro direktorius;

iš kiekvieno dekanato išrinktas vienas kunigas:

 1. Kun. Raimondas KAZAITIS, Jonavos dekanatas,
 2. Kun. Virginijus LENKTAITIS, Jurbarko dekanatas,
 3. Kun. lic. Emilis JOTKUS, Kauno I dekanatas,
 4. Kun. Egidijus PERIOKAS, Kauno II dekanatas,
 5. Kun. lic. Žydrūnas PAULAUSKAS, Kėdainių dekanatas,
 6. Kun. lic. Viktoras AUKŠTAKALNIS, Raseinių dekanatas,
 7. Kun. Petras PURLYS, Ukmergės dekanatas; 

iš kiekvienos parapijų ir rektoratų sinodo grupės išrinktas vienas katalikas pasaulietis:

 1. Violeta JANKAUSKIENĖ, Jonavos par.,
 2. Vida JASIKONIENĖ, Upninkų par.,
 3. Irena DANUPIENĖ, Jurbarko par.,
 4. Birutė STANIŠAUSKIENĖ, Seredžiaus par.,
 5. Vladas PALAITIS, Raudonės par.,
 6. Justinas PALUKAITIS, Veliuonos par.,
 7. Ramona JAKAITIENĖ, Arkikatedros par.,
 8. Kristina ALIŠAUSKIENĖ, Kauno Gerojo Ganytojo par.,
 9. Margarita STANIULYTĖ, Kauno šv. arkang. Mykolo (įgulos) par.,
 10. Viktorija VALATKIENĖ, Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) par.,
 11. Jolita PALUBINSKIENĖ, Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) par.,
 12. Kristina LAURINAVIČIŪTĖ, Kauno Šventosios Dvasios par.,
 13. Albina KAVALIAUSKIENĖ, Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) par.,
 14. Ramūnas AUŠROTAS, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas,
 15. Jolanta JANČIUKIENĖ, Kauno pal. Jurgio Matulaičio par.,
 16. Danutė SPANGELEVIČIENĖ, Kauno Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės (Palemono) par.,
 17. Antanas ŠURKUS, Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) par.,
 18. Paulius MARTINAITIS, Kauno Kristaus Prisikėlimo par.,
 19. Vincenta LUKOŠEVIČIENĖ, Kauno šv. Antano par.,
 20. mgr. Birutė OBELENIENĖ, Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratas,
 21. Svajūnas TAMULIS, Babtų par.,
 22. Vitalija LANIAUSKAITĖ, Panevėžiuko par.,
 23. Zenonas ŽUMBAKYS, Rumšiškių par.,
 24. Aldona PETKŪNIENĖ, Raudondvario par.,
 25. Steponas KRAPAS, Lapių par.,
 26. Julius TOVKEVIČIUS, Čekiškės par.,
 27. Iraida FREIDT, Vilkijos par.,
 28. Vitas TRIUKAS, Domeikavos par.,
 29. Aleksandra KEMZŪRIENĖ, Karmėlavos par.,
 30. Raimonda PRASCIENIENĖ, Dotnuvos par.,
 31. Ona SIKORSKYTĖ, Pagirių par.,
 32. Laimutė ŠIRKIENĖ, Kėdainių šv. Juozapo par.,
 33. Marius MISEVIČIUS, Kėdainių šv. Jurgio par.,
 34. Gediminas DZIKAS, Josvainių par.,
 35. Vida ČESIENĖ, Pernaravos par.,
 36. Veronika ŽILINSKIENĖ, Krakių par.,
 37. Vanda KAVOLIŪNIENĖ, Pajieslio par.,
 38. Violeta BARCIENĖ, Gudžiūnų par.,
 39. Gintarė VENSLOVAITĖ, Šėtos par.,
 40. Janina ČERNIAUSKIENĖ, Labūnavos par.,
 41. Jolanta BUDZINAUSKIENĖ, Raseinių par.,
 42. Laimutė NEVERDAUSKIENĖ, Ariogalos par.,
 43. Ingrida ČIAPAITĖ, Betygalos par.,
 44. Laima VAITIEKŪNAITĖ, Girkalnio par.,
 45. Alfonsas VAIČIULIS, Paliepių par.,
 46. Irena BLUŽIENĖ, Šiluvos par., 
 47. Edita BALTRUŠAITIENĖ, Viduklės par.,
 48. Rita ŠILVIENĖ, Žaiginio par.,
 49. Alvydas PURLYS, Balninkų par.,
 50. Onutė TIDIKIENĖ, Kavarsko par.,
 51. Roma ADOMAITIENĖ, Lyduokių par.,
 52. Edmundas JASTČEMBSKIS, Pabaisko par.,
 53. Jadvyga KAVALIAUSKIENĖ, Pašilės par.,
 54. Aušra PANCERYTĖ, Siesikų par.,
 55. Kostas TULUŠIS, Taujėnų par.,
 56. Vida TUŠKEVIČIENĖ, Ukmergės Švč. Trejybės par.,
 57. Janina MORKŪNIENĖ, Ukmergės šv. Petro ir Povilo par.,
 58. Jonas ŽENTELIS, Veprių par.,
 59. Jūratė KEŠYTĖ, Vidiškių par.,
 60. Neringa DRUSKYTĖ, Žemaitkiemio par.;

komisijų išrinkti nariai:

 1. Kun. dr. Vytautas BRILIUS MIC, Dievui pašvęstojo gyvenimo komisija,
 2. Kun. Gintaras BLUŽAS, Liturginė komisija, 
 3. Kun. Jonas BABONAS, Sielovados komisija,
 4. ses. dr. Daiva KUZMICKAITĖ MVS, Dievui pašvęstojo gyvenimo komisija,
 5. dr. Benas ULEVIČIUS, Dvasininkų gyvenimo komisija,
 6. dr. Faustas JONČYS, Dvasininkų gyvenimo komisija,
 7. lic. Jurga MACIENĖ, Dvasininkų gyvenimo komisija,
 8. dr. Lina ŠULCIENĖ, Dvasininkų gyvenimo komisija,
 9. ses. Laura Vanda NAVIKAITĖ SJE, Ekonominės veiklos komisija,
 10. Jurgita PAPLAUSKAITĖ, Ekonominės veiklos komisija,
 11. Egidija VAICEKAUSKIENĖ, Ekonominės veiklos komisija,  
 12. mgr. Ramunė GECAITĖ, Jaunimo sielovados komisija,
 13. mgr. Arūnas KUČIKAS, Jaunimo sielovados komisija,
 14. mgr. Lina DAUGĖLAITĖ, Jaunimo sielovados komisija,
 15. Danutė BORUTIENĖ, Katechetikos komisija,
 16. lic. Aurelija LEONAVIČIENĖ, Katechetikos komisija,   
 17. lic. Vilija KARALIŪNAITĖ, Liturginė komisija,
 18. Antanas JONAUSKIS, Sielovados komisija,
 19. Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ, Sielovados komisija,  
 20. Onutė VIRBAŠIŪTĖ, Socialinės ir karitatyvinės veiklos komisija,
 21. Odeta NORKUTĖ, Socialinės ir karitatyvinės veiklos komisija, 
 22. mgr. Jūratė LENKUVIENĖ, Šeimų sielovados komisija,
 23. Dalia LUKĖNIENĖ, Šeimų sielovados komisija,
 24. Zita VASILIAUSKAITĖ, Šeimų sielovados komisija,
 25. mgr. Dalė ŠMERAUSKAITĖ, Žiniasklaidos komisija,
 26. lic. Darius CHMIELIAUSKAS, Žiniasklaidos komisija.

Iš viso 118 Sinodo delegatų, iš jų 31 dvasininkas, 2 seserys vienuolės ir 85 pasauliečiai.

© Kauno arkivyskupija, 2007