Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Tikslai ir uždaviniai

Kodėl šaukiamas Kauno arkivyskupijos II sinodas?

Arkivyskupas S. Tamkevičius šaukia antrąjį arivyskupijos Sinodą 2003 01 05Siekdamas Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų gerovės, atsiklausęs Kunigų tarybos nuomonės, atsižvelgdamas į Kanonų teisės kodekso kan. 460 ir 461 § 1 nuostatus, Kauno arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS šaukia Antrąjį arkivyskupijos sinodą, kurio tiksli susirinkimo data – 2007 m. spalio 20 d.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, jau pats pasirengimo Sinodui etapas, prasidėjęs nuo 2003 m. sausio 5 d., yra labai atsakingas ir svarbus.

Šiuo gyvenimo laikotarpiu arkivyskupija turi nuodugniai išanalizuoti praeitį bei dabartį ir pasirinkti šiandienio sielovados darbo prioritetus, atnaujinti arkivyskupijos gyvenimą kuriant aktyvias tikinčiųjų bendruomenes, kuriose tikintieji gyventų kaip darni šeima ir gyvenimo prasmės ieškantiems žmonėms veiksmingai liudytų Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio ir kiekvieno žmogaus Gelbėtoją.

Visuomenės sekuliarizacija, masinės kultūros įtaka, piktnaudžiavimas laisve, naujų religijų antplūdis, globalizacija - tai nauji dideli iššūkiai, į kuriuos nelengva atsakyti. Neretai pastebima įtampa tarp tradicinės tikėjimo praktikos ir naujų dvasingumo formų, pritrūksta pozityvaus dialogo tarp vyresnės ir jaunesnės kartos kunigų bei tikinčiųjų.

Ganytojo teigimu, rengimasis Kauno arkivyskupijos 75-erių metų jubiliejui parodė, jog jau yra subrendusių naujų jaunų jėgų, kurios gali atnešti gražių sielovadinio darbo vaisių. Užsimezgęs dialogas ir bendradarbiavimas tarp dvasininkų ir pasauliečių, tarp įvairių bažnytinių ir pasaulietinių institucijų žada bažnytinį gyvenimą pakylėti į dar aukštesnį lygmenį.

© Kauno arkivyskupija, 2007