Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Klausimai ir atsakymai

Klausimas:

Norėtųsi sužinoti, kodėl atgavus Nepriklausomybę Sinodą organizuoja tik Kauno arkivyskupija? Juk būtų daug racionaliau paruošti visų Lietuvos vyskupijų bendrą Sinodą, nei visų atskirai po vieną. O gal tai ir bus viskas? Ar Sinodo nutarimai, kurie, be abejo, bus, nepadarys Kauno arkivyskupijos, dvasininkų ir tikinčiųjų „išrinktaisiais, teisingaisiais, pavyzdingaisiais" o likusieji - tamsioji liaudis? Gal tai Lietuvos Vyskupų Konferencijos nesusikalbėjimas? ( 2003-02-06 Remigijus)

Atsakymas:

Pagal katalikų Bažnyčios teisę, Sinodas yra šaukiamas vienos vyskupijos rėmuose. Tokiu atveju į jį įmanoma pakviesti daugiau pasauliečių tikinčiųjų. Kuomet kalbama apie kelias vyskupijas, tai jau vadinama nebe Sinodu, o daliniu susirinkimu (analogija su visuotiniais Bažnyčios susirinkimais), kuriame daugiau atstovaujama dvasininkija. Tikrai Kauno arkivyskupija neturi pretenzijų būti „išrinktąja, teisingąja ir pavyzdingąja“, kitus laikydama „tamsiąja liaudimi“. Kaip liudija kitų kraštų patirtis, kuomet vienoje vyskupijoje įvyksta sinodas, jo nutarimais pasinaudoja ir kitos tos šalies vyskupijos. Kita vertus, vyskupijos sinodas negali prieštarauti jau priimtiems vyskupų konferencijos nutarimams. Kiek žinome, kitos vyskupijos taip pat galvoja apie sinodų surengimą, tačiau prieš pradedant ruoštis sinodui, visada reikia daug ką pasverti.Klausimas:

Kas paprastai dalyvauja Sinode? ( 2003-01-23 Indrė )

Atsakymas:

Kauno Sinodo pasiruošimo darbams yra paskirta 10 komisijų. Šiuo metu yra paskirti pirmininkai, kurie formuoja komisijas. Visose parapijose ir kt. bendruomenėse bus kuriamos Sinodo grupės nuo 5 iki 30 žmonių. Greitu laiku bus Sinodo puslapis, kuriame galėsite rasti visą informaciją apie Sinodą ir net bus galimybė rūpimais klausimais teikti savo siūlymus.


Klausimas:


Ar galima teiigt, jog naujasis Sinodas bus tarsi Vatikano II Susirinkimas Kauno arkivyskupijos mastu? Žodžiu, ar galima tikėtis aggiornamento? ( 2003-01-22 Robertas )

Atsakymas:

Sinodo organizatoriai iš Sinodo tikisi labai daug. Tačiau jo sėkmę nulems ne tiek per Sinodą padaryti nutarimai, kiek dvasininkų ir pasauliečių užsiangažavimas darbui, kad į Bažnyčios gyvenimą ateitų naujas pavasaris.

© Kauno arkivyskupija, 2007