Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Komisijų parengti dokumentai

Dešimt Sinodo komisijų parengė 47 dokumentus. Remiantis jais yra rengiamas Sinodo nutarimų projektas.

Dvasininkų gyvenimo komisija parengė dokumentus:

 1. Vidinė Kauno arkivyskupijos sąranga.
 2. Kunigų gyvenimas ir tarnystė.
 3. Pašaukimų ugdymas.

Liturginė komisija parengė dokumentus:

 1. Liturginiai metai.
 2. Liturginė erdvė.
 3. Liturginis giedojimas ir bažnytinė muzika.
 4. Eucharistijos sakramentas.
 5. Eucharistijos kultas ne šv. Mišių metu.
 6. Laidojimo apeigos ir šventos vietos.
 7. Įvairūs liturginiai punktai.

Sielovados komisija parengė dokumentus:

 1. Kauno arkivyskupijos dekanatų konferencijos.
 2. Kauno arkivyskupijos parapijos pastoracijos tarybos bendrieji nuostatai.
 3. Vizitacija, perdavimas ir kanceliarija Kauno arkivyskupijos parapijose.
 4. Kauno arkivyskupijos sielovados struktūra.
 5. Ekumenizmas Kauno arkivyskupijoje.
 6. Ligonių sielovada Kauno arkivyskupijoje.
 7. Neįgaliųjų rengimas sakramentams Kauno arkivyskupijoje.
 8. Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose esančiųjų sielovada Kauno arkivyskupijoje.
 9. Sergančiųjų priklausomybės ligomis sielovada Kauno arkivyskupijoje.
 10. Piligrimų sielovada Kauno arkivyskupijoje.
 11. Pasauliečių bendradarbiavimas Kauno arkivyskupijos sielovadoje.

Katechetikos komisija parengė dokumentus:

 1. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro veiklos nuostatai.
 2. Tėvų ir krikštatėvių rengimo kūdikio Krikštui nuorodos Kauno arkivyskupijoje.
 3. Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams nuorodos Kauno arkivyskupijoje.
 4. Jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui nuorodos Kauno arkivyskupijoje.
 5. Suaugusiųjų rengimo Įkrikščioninimo sakramentams nuorodos Kauno arkivyskupijoje.
 6. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui nuorodos Kauno arkivyskupijoje.
 7. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų etikos kodeksas.

Dievui pašvęstojo gyvenimo komisija parengė dokumentą:

 1. Pašvęstasis gyvenimas Kauno arkivyskupijoje

Šeimų sielovados komisija parengė dokumentą:

 1. Kauno arkivyskupijos šeimų sielovada

Jaunimo sielovados komisija parengė dokumentą:

 1. Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje

Socialinės ir karitatyvinės veiklos komisija parengė dokumentą:

 1. Kauno arkivyskupijos socialiniai ir karitatyviniai reikalai

Ekonominės veiklos komisija parengė dokumentus:

 1. Kauno arkivyskupijos bažnytinio turto apskaitos nuostatai.
 2. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas Kauno arkivyskupijoje.
 3. Nekilnojamojo turto paminklinę vertę turintys objektai bei leidimai dėl jų remonto Kauno arkivyskupijoje.
 4. Kauno arkivyskupijos statybos ir remonto darbai parapijoje.
 5. Kauno arkivyskupijos bažnytinio turto perleidimas ir atsisakymas.
 6. Taisyklės dėl aukų priėmimo Kauno arkivyskupijoje.
 7. Instrukcija apie parapijos finansų knygos vedimą Kauno arkivyskupijoje.
 8. Religinėse bendruomenėse dirbančiųjų įdarbinimo, apmokėjimo bei atleidimo tvarka Kauno arkivyskupijoje.
 9. Kauno arkivyskupijos parapijos ekonominės tarybos reglamentas.

Žiniasklaidos komisija parengė dokumentus:

 1. Kauno arkivyskupijos Informacijos taryba.
 2. Kauno arkivyskupijos Informacijos skyrius.
 3. Viešoji komunikacija Kauno arkivyskupijoje.
 4. Komunikacija Kauno arkivyskupijos parapijoje.
 5. Pasiūlymai dėl visuomenės komunikavimo finansavimo Kauno arkivyskupijoje.
 6. Pasiūlymai dėl Bažnyčios narių švietimo visuomenės komunikavimo klausimais Kauno arkivyskupijoje.
© Kauno arkivyskupija, 2007