Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Sinodo grupių reglamentas

Tvirtinu:
† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
Kaunas, 2003 01 21

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS ANTROJO SINODO GRUPIŲ REGLAMENTAS

1 straipsnis

Arkivyskupui paskelbus apie sinodo sušaukimą, parapijose bei rektoratuose turi būti sudarytos sinodo grupės.

2 straipsnis

Toliau šiame reglamente naudojami terminai ir jų reikšmė:

  • Sinodo grupė - parapijoje arba rektorate sudaryta tikinčiųjų grupė, dalyvaujanti, rengiant dokumentų projektus arkivyskupijos sinodui;
  • Klebonas - parapijai ar rektoratui vadovaujantis kunigas;
  • Parapija - parapija arba rektoratas.


SINODO GRUPIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3 straipsnis

Sinodo grupės per sinodo sekretoriatą teikia pasiūlymus arkivyskupijos sinodo svarstymams, svarsto pateiktus dokumentų projektus ir siūlo pastabas.

4 straipsnis

Sinodo grupei gali priklausyti tik tie bendruomenės nariai, kurie gyvena pagal tikėjimo reikalavimus, turi kitų parapijos narių pasitikėjimą ir aktyviai dalyvauja parapijos veikloje.


SINODO GRUPIŲ ORGANIZAVIMAS

5 straipsnis

Klebonas organizuoja vieną ar kelias sinodo grupes, priklausomai nuo bendruomenės dydžio.

6 straipsnis

Kunigai pagal užimamas pareigas priklauso sinodo grupėms.

7 straipsnis

Sinodo grupę sudaro nuo 5 iki 20 narių.

8 straipsnis

Už sinodo grupių sudarymą yra atsakingas klebonas.

9 straipsnis

Klebonas nustato sinodo grupių skaičių ir jų dydį, atsižvelgdamas į bendruomenės narių skaičių.

10 straipsnis

Parenkant kandidatus, būtina tartis su parapijos sielovados taryba.

11 straipsnis

Kunigai emeritai ir diakonai taip pat turi teisę dalyvauti sinodo grupių veikloje.


SINODO GRUPIŲ NARIŲ RINKIMAI

12 straipsnis

Prieš rinkimus klebonas privalo supažindinti tikinčiuosius su sinodo grupių sudarymo principais, kandidatų parinkimu, paaiškinti, kaip siūlomi kandidatai į sinodo grupes, paskirti balsavimo dieną ir nustatyti balsavimo tvarką.

13 straipsnis

Kandidatų sąrašas bent prieš dvi savaites iki rinkimų privalo būti iškabintas parapijos skelbimų lentoje. Gali būti numatyti ir kiti pranešimo būdai, su sąlyga, kad informacija bus prieinama visiems parapijiečiams.

14 straipsnis

Rinkimuose balso teisę turi visi pilnamečiai bendruomenės nariai.

15 straipsnis

1. Rinkimus organizuoja ir jiems vadovauja klebonas.

2. Rinkimuose gali būti balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai arba už visą grupę kartu.

3. Jei, klebono nuomone, reikalingas slaptas balsavimas, jis privalo pasirūpinti balsavimo biuleteniais.

16 straipsnis

Klebonas negali pats paskirti sinodo grupės narių.

17 straipsnis

Išrinktų sinodo grupės narių sąrašas pateikiamas arkivyskupui patvirtinti. Tik gavus patvirtinimą, grupė įgyja įgaliojimus veikti.

18 straipsnis

Prieš pradėdami eiti savo pareigas, sinodo grupės nariai prisiekia, dalyvaujant klebonui.


SINODO GRUPIŲ VEIKLA

19 straipsnis

Kiekvienoje sinodo grupėje gali būti išrenkamas sekretoriatas, kuriam vadovauja klebonas ar kitas parapijoje dirbantis kunigas. Sekretoriatas palaiko ryšį su arkivyskupijos sinodo generaliniu sekretoriumi, rašo sinodo grupės posėdžių protokolus ir tvarko sinodo grupės dokumentaciją.

20 straipsnis

1. Sinodo grupė rengia eilinius ir neeilinius posėdžius. Eiliniuose posėdžiuose dalyvauja visi grupės nariai, o neeiliniuose - tie nariai, kurie yra suinteresuoti, svarstant konkrečią temą.

2. Eiliniai posėdžiai rengiami vieną kartą per mėnesį, dalyvavimas juose privalomas. Posėdžius šaukia klebonas ar jo įgaliotas asmuo.

21 straipsnis

Visi posėdžio dalyviai gali siųsti savo pastabas raštu sinodo grupei arba tiesiogiai arkivyskupijos sinodo generaliniam sekretoriui.

22 straipsnis

Sinodo grupės posėdžiai vyksta bažnyčioje arba kitose parapijos patalpose.

23 straipsnis

1. Posėdžiai vyksta tokia tvarka: malda, pranešimas, išdėstant sinode svarstytiną klausimą, diskusija, apibendrinimas.

2. Kiekviename sinodo grupės posėdyje surašomas protokolas, kuris per savaitę turi būti pristatytas arkivyskupijos sinodo generaliniam sekretoriui.

24 straipsnis

Sinodo grupės turi teisę gauti arkivyskupijos sinodo komisijų parengtus dokumentų projektus, kuriuos po svarstymo su savo pastabomis vėliau privalo grąžinti.

25 straipsnis

Neveiklūs arba nesilaikantys šio reglamento sinodo grupių nariai gali būti pakeisti klebono arba sinodo grupės narių daugumos siūlymu, kurį patvirtina arkivyskupas.


SINODO GRUPIŲ VEIKLOS PABAIGA

26 straipsnis

Sinodo grupės veikla trunka iki sinodo uždarymo.

© Kauno arkivyskupija, 2007