Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Arkivyskupo dekretas dėl sinodo komisijų sudarymo

Kaunas, 2003 01 04
Nr. 5

DEKRETAS
dėl Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo komisijų sudarymo

Siekdamas, kad Kauno arkivyskupijos antrajame sinode svarstomi klausimai būtų pagrįsti arkivyskupijos tikinčiųjų nuomone, jai apibendrinti ir dokumentų projektams parengti

SUDARAU

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo komisijas ir

SKIRIU

minėtų komisijų pirmininkus:

Dvasininkų gyvenimo komisija – pirmininkas mons. Vytautas Steponas Vaičiūnas
Liturginė komisija – pirmininkas kun. Mindaugas Pukštys
Sielovados komisija – pirmininkas kun. Augustinas Paulauskas
Katechetikos komisija – pirmininkas kun. Vidmantas Balčaitis
Dievui pašvęstojo gyvenimo komisija – pirmininkas kun. Stasys Kazėnas SJ
Šeimų sielovados komisija – pirmininkas kun. Ričardas Repšys
Jaunimo sielovados komisija – pirmininkas kun. Kęstutis Kėvalas
Socialinės ir karitatyvinės veiklos komisija – pirmininkas kun. Virginijus Veprauskas
Ekonominės veiklos komisija – pirmininkas kun. Vytautas Grigaravičius
Žiniasklaidos komisija – pirmininkas p. Gediminas Žukas

Komisijų pirmininkai savo įgaliojimus pradeda vykdyti padarę priesaiką.

Kaunas, 2003 metų sausio 4 diena

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas

Kunigas Evaldas VITULSKIS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

© Kauno arkivyskupija, 2007