Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Arkivyskupo dekretas dėl vyriausiosios komisijos sudarymo

Kaunas, 2003 01 05
Nr. 6

DEKRETAS
dėl Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo vyriausiosios komisijos sudarymo

Ryšium su Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo paskelbimu, apie kurį pranešiau tikintsiems Kauno arkikatedroje – Bazilikoje 2003 metų sausio 5 dieną,

SUDARAU

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo vyriausiąją komisiją.

Pagal Kanonų teisės Kodekso kan. 462 § 2 nuostatus šiai komisijai vadovausiu asmeniškai. Kitais komisijos nariais

SKIRIU

Kunigą Joną IVANAUSKĄ, generalvikarą, komisijos pirmininko pavaduotoją
Kunigą Adolfą GRUŠĄ, komisijos pirmininko pavaduotoją ir sinodo generalinį sekretorių
Monsinjorą Vytautą Steponą VAIČIŪNĄ, dvasininkų gyvenimo komisijos pirmininką
Kunigą Mindaugą PUKŠTĮ, liturginės komisijos pirmininką
Kunigą Augustiną PAULAUSKĄ, sielovados komisijos pirmininką
Kunigą Vidmantą BALČAITĮ, katechetikos komisijos pirmininką
Kunigą Stasį KAZĖNĄ SJ, Dievui pašvęstojo gyvenimo komisijos pirmininką
Kunigą Ričardą REPŠĮ, šeimų sielovados komisijos pirmininką
Kunigą Kęstuti KĖVALĄ, jaunimo sielovados komisijos pirmininką
Kunigą Virginijų VEPRAUSKĄ, socialinės ir karitatyvinės veiklos komisijos pirmininką
Kunigą Vytautą GRIGARAVIČIŲ, ekonominės veiklos komisijos pirmininką
Poną Gediminą ŽUKĄ, žiniasklaidos komisijos pirmininką.

Vyriausioji komisija vadovauja sinodo darbams, koordinuoja atskirų sričių komisijų veiklą, priima parengtus projektus, rengia plenarinių posėdžių darbotvarkę, pateikia dokumentų projektus svarstymui plenarinėse sesijose ir Kauno arkivyskupui įteikia pasirašyti patvirtintus dokumentus.

Komisijos nariai savo įgaliojimus pradeda vykdyti padarę priesaiką.

Kaunas, 2003 metų sausio 5 diena

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas

Kunigas Evaldas VITULSKIS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

© Kauno arkivyskupija, 2007