Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Sinodo sušaukimo dekretas

Kauno arkivyskupijos II Sinodo sušaukimo
DEKRETAS

Kauno arkivyskupijos II Sinodo komisijų bei sinodo grupių parapijose atliktas darbas liudija, kad Sinodo parengiamieji darbai yra baigti.

Atsižvelgdamas į tai ir remdamasis Kanonų teisės Kodekso kan. 463 nuostatomis,

SUŠAUKIU

Kauno arkivyskupijos II Sinodą, kuris prasidės 2007 metų spalio mėnesio 20 dieną (šeštadienį) 10 valandą Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Sinodo posėdžiai vyks Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.

Pagal kanonų teisės Kodekso kan. 463 nuostatas dalyvauti Sinode

ŠAUKIU:

1. Jo Ekscelenciją Kauno vyskupą augziliarą ir generalvikarą;
2. Kauno arkivyskupijos tribunolo oficiolą;
3. Kunigų tarybos narius;
4. Kunigų seminarijos rektorių;
5. Kauno arkivyskupijos dekanus ir vicedekanus;
6. Po vieną išrinktą kunigą iš kiekvieno dekanato;
7. Po vieną parapijų ir rektoratų sinodo grupėse išrinktą kataliką pasaulietį.

Taip pat, pagal Kanonų teisės Kodekso kan. 463 § 2 nuostatas, į Sinodą narių teisėmis šaukiu Sinodo vyriausiosios komisijos narius, komisijų išrinktus narius, Kauno arkivyskupijos centrų vadovus bei arkivyskupijos sinodo generalinį sekretorių.

Visų pašauktųjų į Sinodą dalyvavimas yra būtinas.

Per mėnesį laiko nuo šio dekreto išleidimo datos, t. y. iki 2007 metų liepos 25 dienos, parapijų sinodo grupėse bei dekanatų kunigų susirinkimuose privalo būti pravesti rinkimai pagal Kanonų teisės Kodekso nuostatas, ir delegatų pavardės praneštos Sinodo sekretoriatui.

Kad Sinodo darbai vyktų sėkmingai, pasitikėdamas Viešpaties Dievo pagalba ir Šiluvos Dievo Motinos užtarimu,

ĮSAKAU

Iki Sinodo pabaigos kiekvienoje parapijoje sekmadienio Šventųjų Mišių metu tikinčiųjų visuotinėje maldoje pridėti invokaciją už Kauno arkivyskupijos II Sinodo sėkmę.

Kaunas, 2007 metų birželio 24 diena, Nr. 255.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

© Kauno arkivyskupija, 2007