Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Sinodo reglamentas

Tvirtinu:
† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
Kaunas, 2003 06 11

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS ANTROJO SINODO REGLAMENTAS

1 straipsnis

Tolimesnis Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo tikslas – religinio gyvenimo pagilinimas, svarstant ne vien religinę praktiką, bet siekiant suvokti tikėjimo motyvus, iš kurių kyla tikėjimo praktika Kauno arkivyskupijoje bei sąmoningas tikėjimo pasirinkimas.

2 straipsnis

Artimesnis Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo tikslas – parengti nuostatus, pagrįstus Kanonų teisės Kodekso ir kitų Visuotinės Bažnyčios dokumentų normomis, kurie saistytų Kauno arkivyskupijos tikinčiuosius.

3 straipsnis

Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo šaltiniai yra Kanonų teisės Kodeksas, Apaštalų Sosto dokumentai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretai, potvarkiai ir instrukcijos, Kauno arkivyskupo potvarkiai, dekretai ir instrukcijos, liturginiai dokumentai, Kauno pirmojo sinodo nuostatai, arkivyskupijoje egzistuojantys papročiai ir praktika, kitų vyskupijų sinodų nuostatai bei tikinčiųjų pasiūlymai.

4 straipsnis

Sinodo darbams vadovauja Vyriausioji komisija, kurią sudaro du pirmininko pavaduotojai ir parengiamųjų komisijų pirmininkai. Vyriausiosios komisijos pirmininkas yra Kauno arkivyskupas.

5 straipsnis

Vykdomasis organas yra Sinodo sekretoriatas, kuriam vadovauja generalinis sek-retorius. Jis drauge yra ir vyriausiosios komisijos pirmininko pavaduotojas.

6 straipsnis

Už bendrą Sinodo darbų organizavimą yra atsakingas generalinis sekretorius.

7 straipsnis

Sinodo sekretoriatas rašo vyriausiosios komisijos ir plenarinių sesijų protokolus, teikia informaciją apie sinodo darbus žiniasklaidai, tvarko ir saugo Sinodo dokumentus, redaguoja ir leidžia „Sinodo kroniką“.

8 straipsnis

Parengiamosios komisijos nustato siūlomas temas ir jas pateikia Vyriausiajai komisijai. Temas po svarstymo Vyriausiojoje komisijoje tvirtina Kauno arkivyskupas, pagal kurias vėliau parengiamosiose komisijose rengiami dokumentų projektai.

9 straipsnis

Kiekvienai parengiamajai komisijai vadovauja Kauno arkivyskupo paskirtas pirmininkas. Jis parenka kitų komisijos narių kandidatūras. Juos patvirtinus Vyriausiajai komisijai, parengiamosios komisijos narius skiria Kauno arkivyskupas.

10 straipsnis

Kiekviena parengiamoji komisija pirmajame posėdyje išsirenka pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

11 straipsnis

Parengiamosios komisijos posėdžius šaukia pirmininkas, apie posėdžio laiką ir datą informuodamas sinodo sekretoriatą. Posėdžių dažnumas priklauso nuo spręstinų klausimų skaičiaus, tačiau jie rengiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Parengiamosios komisijos sekretorius rašo posėdžių protokolus, redaguoja dokumentų projektus ir tvarko komisijos dokumentaciją. Parengiamosios komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas ar jo pavaduotojas.

12 straipsnis

Parengiamųjų komisijų pirmininkai atliktą darbą pristato Vyriausiosios komisijos posėdžiuose. Vyriausiajai komisijai pateikiami taip pat ir dokumentų projektai, jeigu parengiamosios komisijos posėdyje jiems buvo pritarta balsų dauguma. Tokius perduodamus dokumentus pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys parengiamosios komisijos nariai.

13 straipsnis

Gautus projektus Vyriausioji komisija peržiūri ir tvirtina paprasta balsų dauguma. Jei dokumentų projektas atmetamas, jis su pastabomis grąžinamas parengiamajai komisijai peržiūrėjimui.

14 straipsnis

Parengiamajai komisijai baigus darbą, visi komisijos dokumentai perduodami sinodo sekretoriatui.

15 straipsnis

Dokumentų projektai privalo būti trumpi ir aiškūs, sekant Kanonų teisės Kodekso formuluotėmis.

16 straipsnis

Parengiamosios komisijos gali naudotis ekspertų pagalba.

17 straipsnis

Vyriausiosios komisijos priimtus dokumentų projektus, Sinodo sekretoriatas persiunčia dekanams, kad jie dekanatų konferencijose aptartų su kunigais bei per juos perduotų projektus parapijų ir rektoratų sinodo grupėms.

18 straipsnis

Projektų pastabos perduodamos Sinodo sekretoriatui per mėnesį nuo projektų pa-teikimo. Pastabas svarsto ir jas balsų dauguma priima vyriausioji komisija. Galutines pa-taisas dokumentų projektuose pavedama padaryti parengiamosioms komisijoms.

19 straipsnis

Sinodo komisijų bei parapijų sinodo grupių nariai privalo paslaptyje laikyti visa, kas yra susiję su sinodo dokumentų projektų aptarimu.

20 straipsnis

Galutiniai Vyriausiosios komisijos patvirtinti dokumentų projektai pateikiami Kauno arkivyskupui.

21 straipsnis

Kauno arkivyskupo patvirtinti dokumentų projektai pateikiami sinodo delegatų svarstymui plenarinėse sesijose.

22 straipsnis

Plenarinėse sesijose dalyvauja Kanonų teisės Kodekso kan. 463 § 1 išvardinti asmenys, visų parengiamųjų komisijų nariai bei asmenys, kuriuos arkivyskupas kviečia į sesiją, kaip narius ar stebėtojus (plg. kan. 463, §§ 2 – 3).

23 straipsnis

Iš kiekvieno dekanato paprasta balsų dauguma sinodo nariais išrenkamas vienas kunigas ir vienas jo pavaduotojas. Jei surenkama vienodai balsų, išrinktu laikomas seniau dekanate dirbantis kunigas. Negali būti renkami tie kunigai, kurie pagal teisę dalyvauja sinodo darbe (kan. 463, § 1 nn. 3, 4, 7).

24 straipsnis

Sinodo nariais yra po vieną išrinktą visų Kauno arkivyskupijoje turinčių namus vienuolinių institutų bei apaštališkojo gyvenimo draugijų narį, kuriam išrenkamas ir pavaduotojas.

25 straipsnis

Kiekvienos parapijos ar rektorato, kur yra sudarytos sinodo grupės, jų nariai iš sa-vo tarpo išrenka vieną delegatą ir vieną jį pavaduojantį asmenį. Jei parapijoje nėra sudary-ta sinodo grupė, delegatai renkami iš sielovados tarybos narių tarpo.

26 straipsnis

Visi sinodo nariai privalo dalyvauti plenarinėse sesijose.

27 straipsnis

Pavaduojantieji nariai plenarinėse sesijose dalyvauja tik išrinktajam nariui negalint dalyvauti sesijose, arkivyskupui patvirtinus pakeitimą. Be tokio patvirtinimo pavaduojan-tis narys neturi balso teisės plenarinėse sesijose.

28 straipsnis

Prieš pradedant pirmąją plenarinę sesiją visi sinodo nariai padaro tikėjimo išpažinimą.

29 straipsnis

Plenarinėms sesijoms vadovauja Kauno arkivyskupas arba, jo pavedimu, vienas iš Vyriausiosios komisijos pirmininko pavaduotojų.

29 straipsnis

Pirmoji ir baigiamoji plenarinė sinodo sesija vyksta Kauno arkikatedroje. Kitų sesijų pravedimo vietą nustato Vyriausioji komisija. Šį sprendimą tvirtina Kauno arkivyskupas.

30 straipsnis

Plenarinių sesijų darbotvarkę sudaro Vyriausioji Komisija, ją tvirtina Kauno arkivyskupas.

31 straipsnis

Sinodo nariams dokumentų projektus pateikia Sinodo generalinis sekretorius.

32 straipsnis

Pasibaigus diskusijai dėl pateiktų projektų, sinodo nariai slaptu balsavimu priima dokumentus. Dokumentų priėmimui reikalaujama kvalifikuotos visų plenarinės sesijos dalyvių balsų daugumos (du trečdaliai plius vienas balsas).

33 straipsnis

Už balsavimo pravedimą atsakingas Sinodo sekretoriatas.

34 straipsnis

Balsai pareiškiami trejopai: „Sutinku“, „Nesutinku“, „Sutinku su išlygomis“. Pas-tarieji balsai laikomi pritarimu sinodo dokumentams, tačiau nurodytas pastabas privalo išnagrinėti Vyriausioji komisija.

35 straipsnis

Balsavimo rezultatus, suskaičiavus balsus, skelbia plenarinės sesijos pirmininkas.

36 straipsnis

Kilus neaiškumams balsų skaičiavime, juos sprendžia plenarinės sesijos pirminin-kas, remdamasis Kanonų teisės kodeksu.

37 straipsnis

Jei dokumento projektas nesurenka reikalingos balsų daugumos, jis grąžinamas peržiūrėti Vyriausiajai komisijai, kuri paveda atitinkamai parengiamajai komisijai pataisy-ti projektą.

38 straipsnis

Plenarinės sesijos priimti dokumentai pateikiami patvirtinti Kauno arkivyskupui, kaip vieninteliam įstatymų leidėjui sinode.

39 straipsnis

Po sinodo uždarymo priimtų dokumentų tekstai persiunčiami Lietuvos vyskupų konferencijai bei atitinkamoms Šventojo Sosto institucijoms.

© Kauno arkivyskupija, 2007