Apie ženklą ir šūkį
 
 
   
   

Spaudos tarnybos informacija pasibaigus Sinodui (2007 10 22)

Paskelbta: 2007-10-22

Dvi savaitgalio dienas – spalio 20 ir 21 d. – Kaune, po beveik penkerių metų pasirengimo laikotarpio (prasidėjusio 2003 m. pradžioje), vyko arkivyskupijos II Sinodas. Ta proga išvakarėse Kauno kurijoje surengta spaudos konferencija.

Pagrindiniai pasirengimo darbai vyko arkivyskupo paskirtose Sinodo komisijose. Jų sudaryta dešimt: Dvasininkų gyvenimo, Sielovados, Liturgijos, Šeimų, Jaunimo, Ekonominės veiklos, Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų, Katechetikos, Socialinės bei karitatyvinės veiklos ir Žiniasklaidos komisijos, kurios paruošė darbinę medžiagą Sinodo grupėms parapijose ir rektoratuose. Jose surinkti tikinčiųjų pasiūlymai ir nuomonės grįžo atgal į komisijas tolesniems svarstymams, kol buvo parengti galutiniai komisijų dokumentai (iš viso pasirengimo Sinodui darbuose dalyvavo beveik tūkstantis dvasininkų bei pasauliečių, pastarųjų – dauguma). Šio darbo rezultatas apibendrintas į Sinodo nutarimų projektą. 2007 m. birželio 24 d., švenčiant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo dekretu paskelbė Sinodo sušaukimo datą ir delegatų sudėtį.

Sinodo susirinkimas pradėtas ir baigtas Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis , kuriose dalyvauti ir melsti Viešpaties palaimos Sinodo darbui buvo kviečiami visi arkivyskupijos tikintieji.

Sinodo delegatai spalio 20 d. šeštadienio rytmetį rinkosi prie Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios, iš kur procesija atėjo į arkikatedrą baziliką. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos II Sinodo Vyriausiosios komisijos pirmininkas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Sinodo pirmininko pavaduotojas ir generalinis sekretorius mons. Adolfas Grušas, kiti dvasininkai, vadovavę Sinodo komisijoms. Šv. Mišių pradžioje į pamaldų dalyvius kreipęsis arkiv. S. Tamkevičius pasveikino delegatus ir kvietė prašyti Viešpaties palaimos Sinodo darbui. Meldžiant Šventosios Dvasios pagalbos Sinodo darbams buvo sugiedotas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas šį Sinodą prilygino tokiems reikšmingiems Kauno arkivyskupijos gyvenimo įvykiams, kaip popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas ar Eucharistinis kongresas 2000 metais. Vyskupas kvietė įsigilinti į Evangelijos pasakojimą apie mokinius kelyje į Emausą, nusivylusius neišsipildžius lūkesčiams turėti mesiją, atkursiantį Izraelį, bei priminė Jėzaus įspėjimą dėl širdžių nerangumo tikėti tuo, kas buvo apreikšta, ir atpažinti jį. Prisiminus, kokia nelengva buvusi Kauno Bažnyčios kelionė į šį Sinodą, aplaistyta kankinių krauju, išlietu už tikėjimą ir Bažnyčios bei visos tautos laisvę, pasidžiaugta ryškiai pasikeitusia sielovados situacija šiandien, atgaivintomis daugeliu Bažnyčios gyvenimo sričių, rengusių dirvą Sinodo nutarimų įgyvendinimui. Pasak ganytojo, Bažnyčia ir šiandien žmogui, suluošintam vartotojiškumo, pavargusiam nuo gyvenimo be Dievo, nori ne tik padėti išgyventi, bet ir jį išgydyti. „Sinodo darbus sudedame Į Švč. M. Marijos, apsireiškusios mūsų krašte, rankas ir širdį“, – baigdamas sakė vysk. J. Ivanauskas.

Po šv. Mišių Sinodo delegatai buvo registruojami į plenarinius posėdžius, Sinodo darbe dalyvavo 118 delegatų – 31 dvasininkas, 2 seserys vienuolės ir 85 pasauliečiai, deleguoti į Sinodą arba dėl einamų pareigų Kauno arkivyskupijoje, arba išrinkti savo parapijose, rektoratuose ar dekanatuose. Plenariniai posėdžiai prasidėjo iškilmingu Šventojo Rašto knygos įnešimu, Tikėjimo išpažinimu bei delegatų priesaika. Buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvavo svečiai – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei jo generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. Per dvi dienas įvyko penki posėdžiai, apsvarstytos svarbiausios arkivyskupijos bažnytinio gyvenimo sritys (vidinė struktūra, kunigų tarnystė, pašaukimai, liturgija, šeimų ir jaunimo sielovada, pasauliečių bendradarbiavimas, socialinė karitatyvinė veikla, katechezė, komunikacija ir t. t.).

Plenarinių sesijų metu Sinodo komisijų pirmininkai supažindino su savo komisijų darbo eiga ir rezultatais. Po delegatų pasisakymų ir paklausimų už juos, suformuluotus atskirais Kauno arkivyskupijos II Sinodo Nutarimų projekto punktais, balsuota slaptu balsavimu. Baigiamajame posėdyje Sinodo delegatai balsavo už visą Nutarimų projektą. Balsų dauguma priimtus Nutarimus tvirtins Kauno arkivyskupas, kaip vienintelis įstatymų leidėjas Sinode. Prieš parengiant galutinę jų redakciją, Sinodo dalyviai, paraginti arkivyskupo, dar gali siųsti savo pasiūlymus iki lapkričio 5 d.

Kauno arkivyskupijos II Sinodas baigė darbą sekmadienį, spalio 21 d. 15 val. iškilminga Eucharistijos liturgija arkikatedroje bazilikoje. Koncelebruoti šv. Mišių atvyko ir Sinodo darbe tiesiogiai nedalyvavę arkivyskupijos dvasininkai, jose taip pat kviesti melstis visi tikintieji. Liturgijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius paragino dėkoti Viešpačiui už malones, gautas per Sinodo darbo dienas, bei visus žmones, kelerius metus rengusius Nutarimus. Savo homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog 1934 m. arkivyskupijos I Sinodo gairių nebuvo galima įgyvendinti dėl skaudžių istorinių aplinkybių: „Kauno Bažnyčios ir visos Lietuvos Bažnyčios kelias aplaistytas tikėjimo kankinių krauju. Po Vatikano II Susirinkimo, kai Visuotinė Bažnyčia žengė atsinaujinimo keliu, ji, kaip ir visa Lietuva, buvo už geležinės uždangos.“ Pasak ganytojo, tik atkūrus nepriklausomybę Bažnyčia gavo progą atsitiesti. Daugybė pozityvių permainų jos ir visuomenės gyvenime, drauge su laisve atėję sekuliarizmo iššūkiai skatino apmąstyti savo gyvenimą ir ateities gaires, todėl 2003 m. ir buvo pradėtas pasirengimas Sinodui. „Sinodo pasirengimo darbą lydėjo Apreiškimo knygos žodžiai: „Štai aš visa darau nauja!“. Tik Šventoji Dvasia Bažnyčioje kuria naujus dalykus. Antrasis Kauno atkivyskupijos Sinodas buvo Sekminių Dvasios dvelktelėjimas vietinėje Kauno Bažnyčioje“, – sakė arkivyskupas didžiai įvertindamas darbą tų, kurie stengėsi, kad arkivyskupijos gyvenimas atitiktų laiko dvasią. Pasak ganytojo, negalime nieko pakeisti Evangelijoje, bet galime ieškoti būdų, kaip žmogaus širdį ir protą atverti Dievo Žodžiui. Arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo Sinodo generaliniam sekretoriui mons. A. Grušui, kunigams, visiems komisijų nariams bei prisidėjusiems malda prie to didžiulio darbo, kuris labai reikalingas ne tik Kauno, bet ir visai Lietuvos Bažnyčiai.

Šv. Mišių pabaigoje buvo išstatytas bei pagarbintas Švč. Sakramentas. Pagiedojus himną „Tave, Dieve, garbinam“ visi pamaldų dalyviai palaiminti Švenčiausiuoju Sakramentu.

Užbaigdamas Kauno arkivyskupijos II Sinodą, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius šį svarbų bažnytinio gyvenimo įvykį pavadino didžiausia dovana artėjančiam Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui. Sinodo Nutarimų įgyvendinimas ir Kauno Bažnyčios atsinaujinimas priklausysiąs nuo visų tikinčiųjų šventumo ir maldos – tai ypač svarbu neužmiršti tiems, kurie dirba įvairiose sielovados ir kitose bažnytinio darbo srityse, Sinodo komisijoms ir parapijų grupėms, padėsiančioms įgyvendinti II Sinodo Nutarimus. „Tegul ir posinodinius darbus lydi Viešpaties ir Švč. M. Marijos globa“, – džiugiai ir viltingai kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

© Kauno arkivyskupija, 2007