Apie ženklą ir šūkį
 
 
   
   

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija, skirta Kauno arkivyskupijos II Sinodui (2007 10 19)

Paskelbta: 2007-10-22

Spalio 19 d., penktadienį, Kauno kurijoje vyko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija, skirta Kauno arkivyskupijos II Sinodui, kuris po ketverių pasirengimo metų baigs darbą šį savaitgalį, spalio 20–21 d., iškilmingais posėdžiais arkivyskupijos konferencijų salėje ir šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje.

Į spaudos konferenciją susirinkusius žiniasklaidos atstovus Sinodo generalinis sekretorius mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas supažindino su Sinodo (jo pradžią arkiv. S. Tamkevičius paskelbė 2003 m. sausio 5 d. arkikatedroje bazilikoje) eiga ir siekiu atnaujinti arkivyskupijos gyvenimą bei naujai pertvarkyti organizacinę jos struktūrą. Pagrindiniai pasirengimo Sinodui darbai vyko arkivyskupo paskirtose 10 Sinodo komisijų: Dvasininkų gyvenimo, Sielovados, Liturgijos, Šeimų, Jaunimo, Ekonominės veiklos, Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų, Katechetikos, Socialinės bei karitatyvinės veiklos ir Žiniasklaidos. Komisijų paruošta medžiaga svarstyta parapijų ir rektoratų Sinodo grupėse, vėliau tikinčiųjų pasiūlymai ir nuomonės toliau svarstyti komisijose, kol parengti galutiniai komisijų dokumentai. Iš viso pasirengimo Sinodui darbuose dalyvavo beveik tūkstantis dvasininkų bei pasauliečių (pastarųjų – dauguma). Sinodo darbo rezultatas – parengtas Sinodo nutarimų projektas.

Mons. A. Grušas atkreipė dėmesį, jog, skirtingai nei arkivyskupijos I Sinode (jį 1934 m. buvo sušaukęs arkivyskupas Juozapas Skvireckas), kurį rengė tik dvasininkai, arkivyskupijos II Sinodo darbe reikšmingas vaidmuo buvo skiriamas pasauliečiams. „Taip norėta atspindėti visos tikinčiųjų bendruomenės interesus ir lūkesčius, nes Bažnyčios gyvenime ir siekiama visų jos narių tarpusavio vienybės ir susiklausymo“, – sakė mons. A. Grušas, atkreipdamas dėmesį į Sinodo delegatus. Iš 118 delegatų tik trečdalis (31) yra dvasininkai bei seserys vienuolės (2), o daugumą (85) sudaro pasauliečiai, kurie Bažnyčioje skatinami bendradarbiauti su arkivyskupijos ganytoju. Pasidalijęs rūpesčiais, kilusiais per ketverių metų laikotarpį (deja, ne visose parapijose tikintieji nepristigo aktyvumo burdamiesi į Sinodo grupes, o kai kurios komisijos pradėto darbo nebaigė labai vaisingai), generalinis sekretorius išreiškė viltį, kad rytoj vyksiantys Sinodo posėdžiai vainikuos jo darbą, suteiks naujų impulsų arkivyskupijos gyvenimui ir išreikš tikinčiųjų vienybę su savo ganytoju.

Vyriausiajai komisijai ir Sinodo darbams vadovavęs arkivyskupijos ordinaras Sigitas Tamkevičius spaudos konferencijoje teigiamai įvertino Sinodo veiklą ir atliktus darbus – parengtus nutarimus. Kalbėdamas apie Sinodo naudą Bažnyčiai, arkivyskupas paminėjo, kad šiame Sinode, remiantis Visuotinės Bažnyčios patirtimi, Vatikano II Susirinkimo nutarimais, aiškiai nubrėžtas arkivyskupijos gyvenimo kelias kelis dešimtmečius į priekį, numatyta arkivyskupijos – dalinės Bažnyčios – ateities vizija ir aiškiai įvardyta pasauliečių vieta joje. Arkiv. S. Tamkevičius išsakė dėkingumą Sinodo generaliniam sekretoriui bei visiems aktyviai pasirengime dalyvavusiems kunigams ir ypač daugybei pasauliečių, kurie šia proga dar aktyviau ir sąmoningiau įsitraukė į darbą Bažnyčioje; jie ir toliau bus jėga, padėsianti Sinodo nutarimus įgyvendinti arkivyskupijos gyvenimo realybėje. Pasak ganytojo, Sinodo nutarimų reikšmė ateičiai bus aiškiau matoma po kelerių metų ir toliau priklausys nuo Bažnyčios narių aktyvumo. „Tikiuosi, jog Sinodas suteiks daugiau drąsos būti aktyviems, o ne pasyviems Bažnyčios nariams“, – kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius.

Į žiniasklaidos atstovų pateiktus klausimus dėl išsamiau Sinodo nutarimuose aptartų Bažnyčios gyvenimo sričių, dėl parapijų dalyvavimo parengiamajame etape (iki pabaigos Sinodo darbe iš 90 parapijų aktyviai dalyvavo tik pusė), arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog Nutarimai nuodugniau apibrėžia liturgijos, kunigų gyvenimo ir tarnystės, jaunimo sielovados, katechezės sritis. Pasak arkivyskupo, šio Sinodo patirtis bus naudinga ir kitoms vyskupijoms, jei jose būtų šaukiami tokie sinodai. Pasak mons. A. Grušo, dalyvauti Sinodo darbe ir dvasininkai, ir parapijų tikintieji buvo kviečiami ir skatinami, tačiau nesiekta dirbtinai įtraukti jam nepasirengusių ar dėl įvairių priežasčių nepasiryžusių tam tikinčiųjų. Sinodo tikslas nebuvo spręsti arkivyskupijos gyvenimo problemų, bet sistemingiau jį reglamentuoti. Kita vertus, Sinodas atspindi šio gyvenimo atnaujinimo pastangas: atsinaujinimo mintį išreiškia ir Sinodo šūkis – „Aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5).

Po spaudos konferencijos arkiv. S. Tamkevičius atsakė į kitus žurnalistus dominusius klausimus apie Bažnyčios gyvenimą bei požiūrį į dabarties visuomenės problemas.

Rytoj prasidedančiuose Sinodo iškilminguose posėdžiuose delegatai svarstys Nutarimų projektą ir balsuos dėl jo priėmimo. Priimti Nutarimai bus perduoti patvirtinti arkivyskupui, kaip vieninteliam įstatymų leidėjui Sinode.

Sinodo iškilmingi posėdžiai šeštadienį, spalio 20 d., prasidės šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje 10 val. ir baigsis sekmadienį, spalio 21 d., 15 val. iškilminga Eucharistijos liturgija taip pat arkikatedroje. Šv. Mišiose dalyvauti ir malda palaikyti Sinodo susirinkimą kviečiami visi arkivyskupijos tikintieji. Delegatai į Sinodo atidarymo šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje eis procesija nuo Kauno kunigų seminarijos.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

© Kauno arkivyskupija, 2007