Apie ženklą ir šūkį
 
 
   
   

Informacija

PAGRINDINIAI FAKTAI

Mons. Adolfas Grušas skaito Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretą, kuriuo sušaukiamas Sinodas (Kaunas, 2007 06 24)Sinodą šaukia, jo vyriausiajai komisijai ir Sinodo darbams vadovauja Kauno arkivyskupijos ordinaras Sigitas TAMKEVIČIUS. Sinodo generalinis sekretorius – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS.

Pasirengimas Sinodui pradėtas 2003 m. sausio 4 d. Vadovaujamos vyriausiosios komisijos Sinodą rengimo darbe dalyvavo 10 komisijų ir virš 60 Sinodo grupių parapijose ir rektoratuose (40 iš jų buvo aktyvios).

Sinodo sušaukimo dekretas paskelbtas 2007 m. birželio 24 d.

Sinodo iškilmingi posėdžiai – 2007 m. spalio 20–21 d. Baigamosios sesijos darbotvarkė...

Sinodo darbų užbaigime dalyvaus 118 delegatų – 31 dvasininkas ir 87 pasauliečiai, deleguoti į Sinodą arba dėl einamų pareigų Kauno arkivyskupijoje, arba išrinkti savo parapijose, rektoratuose ar dekanatuose.

Plenarinių sesijų metu Sinodo komisijų pirmininkai pristatys savo komisijų darbo rezultatus, suformuluotus į Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimų projekto atskirus punktus; po to Sinodo delegatai slaptu balsavimu balsuos dėl šių Nutarimų priėmimo (Sinodo nutarimų projektas ...).

Plenarinės sesijos priimti dokumentai bus pateikiami tvirtinti Kauno arkivyskupui, kaip vieninteliam įstatymų leidėjui sinode. Po sinodo uždarymo priimtų dokumentų tekstai bus persiunčiami ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai.

Apie vyskupijų sinodus

Vyskupijos sinodas tai vyskupijos vyskupo išrinktųjų kunigų ir tikinčiųjų susirinkimas, siekiant atkreipti dėmesį į vyskupijos Bažnyčios bendruomenės gėrį. Sinodas sušaukiamas, kad jame dalyvaujantieji padėtų vyskupui savo patarimais ir žiniomis, jam sprendžiant aktualias sielovados problemas. Sinodo posėdžiuose atsižvelgiama į ekspertų nuomonę teologijos, sielovados ir teisės srityse bei į įvairių vyskupijos bendruomenės grupių pasiūlymus. Plačiau...

Sinodai Bažnyčioje praktikuojami nuo pat jos atsiradimo. Pirmaisiais amžiais daugiau dėmesio buvo kreipiama, sprendžiant doktrinines problemas, vėlesniais laikais imtasi spręsti moralinių normų ir bažnytinės teisės klausimus. Šiais laikais pagrindinė sinodinių susirinkimų tema yra aktualios sielovados problemos. Plačiau ...

Pirmąjį Kauno arkivyskupijos sinodą sušaukė arkivyskupas Juozapas Skvireckas 1934 metais. Plačiau...

Kaip vyko pasirengimas šiam Sinodui?

Pagrindiniai pasirengimo darbai vyko arkivyskupo paskirtose Sinodo komisijose. Jos paruošė darbinę medžiagą Sinodo  grupėms parapijoe ir rektoratuose. Jose surinkti tikinčiųjų pasiūlymai ir nuomonės grįžo atgal į komisijas tolimesniems svarstymams, kol buvo parengti galutiniai komisijų dokumentai. Šio darbo rezultatas bus Sinodo nutarimai, kurie bus perduoti patvirtinti arkivyskupiją valdančiam arkivyskupui. Plačiau...

 

© Kauno arkivyskupija, 2007