Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Dvidešimtasis patriotų sąskrydis

Kito tokio masiško, įspūdingo renginio, kaip Lietuvos patriotų są­skrydis Ariogaloje, tikrai nėra. Jis jau dvidešimtą kartą vyksta vidurio Lie­tuvoje, gražiajame Dubysos slėnyje. 1990 metais Ariogaloje, pirmojo są­skrydžio metu taip lijo, jog sauso siū­lelio neliko, o dabar dalyvius alino ne­pakeliamas karštis. Tik buvusius trem­tinius, politinius kalinius, partizanus jokie karščiai, liūtys ar vėtros nesu­stabdo nuo dalyvavimo tradiciniame sąskrydyje.
 
Rugpjūčio 7 dieną Žemaičių plen­te rinkosi Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos nariai, jau sulaukę so­lidaus amžiaus (visiems per 80 me­tų). Sąjungos vadas Bronislovas Gird­vainis skaičiuoja 86 metus, bet entu­ziastingai atvyko į didžiąją bendra­minčių sueigą. Gražu buvo regėti nuo kalno nenutrūkstamu srautu plau­kiančią gyvą patriotų upę su vėliavo­mis, su dainomis artėjančią į veją prie­šais centrinę tribūną. Keitėsi užrašai – Klaipėda, Plungė, Birštonas, Bir­žai, Raseiniai, Marijampole Alytus, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, Joniškis, Jurbarkas, Šakiai, Vilnius, Prienai... Didžiuosius miestus keitė mažų mies­telių pavadinimai. Statistika tvirtina, kad šiemet sąskrydyje dalyvavo apie 10 000 žmonių. Eiseną lydėjo KOP kariuomenės pučiamųjų orkestras.
 
Scenoje prie įrengto altoriaus prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kunigai Petras Mackevičius, Kazimie­ras Skučas, mons. Alfonsas Svarins­kas, Gintautas Jankauskas, Juozas Kaknevičius, Viktoras Aukštakalnis. Arkivyskupas sakė, kad tikrieji patrio­tai ir Lietuvą mylintys atvyko į Duby­sos slėnį. Į sąskrydį atvyko Lietuvos socialinio apsaugos ir darbo minist­ras, Seimo narys Donatas Jankaus­kas, Seimo nariai prof. Arimantas Dumčius, A. Dagys, Saulius Pečeliū­nas, Vincė Vaidevutė Margevičienė, LPKTS pirmininkas Povilas Jakučio­nis ir kiti. Dalyvavo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, rajonų vadovai, Lietuvos šaulių sąjungos va­das pulkininkas Antanas Plieskis, LVRKS vadas dim. mjr. Br. Girdvai­nis, LLKS Štabo viršininkas dim. mjr. Vytautas Balsys, LLKS Valdybos pirm. Jonas Burokas, LPKTS tary­bos pirmininkas Antanas Lukša. Są­skrydžiui sveikinimą atsiuntė prezi­dentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pir­mininkė Irena Degutienė, premjeras Andrius Kubilius.
 
Tradiciškai į Ariogalos patriotų sąšauką atvyksta kaimynai iš Latvi­jos ir Estijos. Dėl ligos į Ariogalą ne­galėjo atvykti europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, LLKS pirmininkas dim. pulk. Jonas Čepo­nis. Turiningą koncertinę programą atliko jungtinis politinių kalinių ir tremtinių choras. Lietuvos naciona­linę vėliavą pakėlė LLKS štabo virši­ninkas V Balsys, LPKTS vėliavą kėlė varėniškis, Vyčio Kryžiaus kavalierius V. Kazilionis. Sąskrydžio ugnį užde­gė buvęs partizanas Kazimieras Dap­kus. Dubysos slėnyje galingai nuai­dėjo Lietuvos himno žodžiai.
 
LPKTS pirmininkas P. Jakučio­nis savo pranešime kalbėjo apie poli­tinių kalinių ir tremtinių socialinius klausimus, teisinės bazės, įstatymų lei­dybos aspektus, kurie spręstų aktua­lius nūdienos ekonominius, sociali­nius klausimus. Ypač svarbu, kad jau­nimas liktų Lietuvoje, nes jauni žmo­nės sudaro mūsų valstybės pamatą.
 
Svečiai iš Latvijos ir Estijos linkėjo lietuviams neužleisti iškovotų pozici­jų, nes Lietuva yra daug padariusi įam­žindama partizanų atminimą. Mūsų žemiškąjį pasaulį palieka žymiausi ko­votojai, o mes privalome išsaugoti ir atminti nuveiktus žygius vardan savo ir ateities kartų, sakė mūsų kaimynai.
 
Buvo suteikta galimybė pasisakyti Lietuvos Seimo nariams. Kaip visada labai aktyvus buvo mons. A. Svarins­kas. Jis pliekė Vilniaus miesto merą, kuris leido gėjams žygiuoti Vilniaus miesto gatvėmis. Monsinjoras kvietė susilaikyti ir nuo stikliuko. Visi buvo­me kviečiami neužmiršti maldos, kuri mus visus telktų vienybėn ir stiprintų.
 
Šventinę pramoginę programą pagyvino solistai Liudas Mikalaus­kas, Egidijus Bavikinas, eiles skaitė aktorė Virginija Kochanskytė, daina­vo Vytautas Šiškauskas. Jungėnų kai­mo kapela ir kiti meno kolektyvai. Pa­triotinis sąskrydis „Su Lietuva širdy" neišblėso, o dar arčiau suartino jau­nąją ir senąją kartas.
 
Kazimieras Dobkevičius

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija