Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Vėl mokyklon-į žinių šalį

 
Su rugsėjo pirmąja vienaip ar kitaip esame susiję kiekvienas. Ir šios dienos patirtį taip pat kiekvienas turime skirtingą. Betgi kad ir kas būtume šiandien, nuo kiekvieno bent šiek tiek gali priklausyti, kokia bus ši diena mūsų mokiniams, studentams ar mūsų vaikams.
 
Sau­lė­ta ir pa­ki­li Rug­sė­jo 1-osios šven­tė bu­vo Ario­ga­los pradinėje ir vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­se. Moks­lo šven­to­vės pa­si­ti­ko jau­ni­mą pa­si­puo­šu­sios, at­jau­nė­ju­sios, pri­si­pil­džiu­sios nau­jos švie­sos ir dva­si­nio jau­ku­mo.
 
Kaip teigė Ariogalos pradinės mokyklos vadovybė, senieji langai pakeisti naujais, šiuolaikiniais. Naujos ir paradinės durys. Nekels rūpesčių ir atnaujintas stogas. Nauja ir mokyklos direktorė.
 
Aštuonerius metus šias pareigas ėjusiai Astai Pagarauskaitei perėjus dirbti vyriausiąja specialiste į rajono Savivaldybės Švietimo skyrių, mokyklos vairas patikėtas Gražinai Seredienei, šioje ugdymo įstaigoje anksčiau mokiusiai pradinukus. Direktorę mokyklos bendruomenei pristatė rajono Savivaldybės meras Edmundas Jonyla. Jis pedagogus, mokinius, tėvus pasveikino Rugsėjo 1-osios proga, palinkėjo sėkmingo darbo naujaisiais mokslo metais. Jis sakė: „ Man labai džiugu pasveikinti rajono Savivaldybės vardu su viena iš gražiausių rudens švenčių-Rugsėjo pirmąja. Ši šventė paliečia kiekvieno iš mūsų namus“.
 
Šiltų žodžių mokyklos bendruomenei pasakė Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis. Kartu palinkėjau ir aš, kad visus mokslo metus pedagogus ir mokinius lydėtų Dievo palaima.
 
G.Seredienė, kiti pedagogai padėkojo rajono Savivaldybei už dėmesį mokyklai. Atnaujintame pastate žiema bus nebaisi. Pedagogai dirbs, mokiniai mokysis šiltose klasėse.
 
Šventės iškilmingumą pagyvino pirmokėlių ir dvyliktokų pasirodymas, kitų klasių mokinių skaitomi eilėraščiai, linkėjimai...Tą atmintiną rytą su mokykla atsisveikino per penkiasdešimt berniukų ir mergaičių, kurie joje mokėsi ketverius metus. Juos, paėmę už rankučių, į Ariogalos vidurinę mokyklą palydėjo abiturientai. Pirmą kartą pradinės mokyklos slenkstį peržengė beveik 50 mažųjų ariogališkių. Šiais mokslo metais šią ugdymo įstaigą lankys per 230 mokinių.
 
Jeigu šventę atidarė iškilmingas Lietuvos respublikos himno giedojimas, tai jos uždarymą vainikavo mokyklos himnas, kuris vienija mokytojus, mokinius, tėvelius.
 
1992 m. lapkričio 9 d.yra pradinės mokyklos gimimo diena. Anksčiau šioje vietoje buvo Ariogalos vaikų darželis „Pingvinas“.
 
1997 m. mokykla šventė penkerių metų sukaktį. Tuo metu buvo 12 klasių komplektų, mokėsi 244 mokiniai. Jau yra sustiprintas dailės ir anglų kalbos  mokymas. Tais metais mokykla įsijungė į sveikos gyvensenos projektą. 1999 m. Ariogalos pradinė mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2001/2002 m.m. mokykloje įvestas kryptingas meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis ir drama. Mokinių piešiniai dažnai siunčiami į respublikinius konkursus ir laimi prizines vietas.
 
2001 m. – mokyklos kompiuterizavimo metai. Gauti 5 kompiuteriai. Pradėjo veikti informacinių technologijų būrelis.
 
2002 m. švenčiamas mokyklos jubiliejus – 10 metų. Mokykloje – 11 klasių komplektų, mokėsi 210 mokinių. Atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė. Vasarą veikia vasaros poilsio stovyklos vaikams.
 
 2005 metais mokykloje priskirti 5 skyriai: Gėluvos (mokytojos D. Korsakienė, M. Gudavičienė), Gynėvės (mokytojos L. Litvinskienė, V. Šegždienė), Butkiškės (mokytojos A. Lukminienė, L. Klangauskienė), Didžiulių (mokytojos S. Brazienė, S. Visockienė). Mokykloje yra spec. pedagogė S. Laduckienė, soc. pedagogė R. Jocienė.
 
Dabar mokykloje veikia korespondentų, dramos, dailės, sporto, saugaus eismo būreliai.
 
Sau­lė­ta ir pa­ki­li Rug­sė­jo 1-osios šven­tė bu­vo ir Ario­ga­los vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Moks­lo šven­to­vė pa­si­ti­ko jau­ni­mą pa­si­puo­šu­si, at­jau­nė­ju­si, pri­si­pil­džiu­si nau­jos švie­sos, dva­si­nio jau­ku­mo. Re­no­vuo­ta 2-oji pas­ta­to da­lis, at­nau­jin­ti ka­bi­ne­tai, švy­tin­tys ko­ri­do­riai, ma­lo­niai nu­tei­kian­tis kiek­vie­nas da­žais kve­pian­tis kam­pe­lis. Daug at­lik­ta re­konst­ruk­ci­nių spren­di­mų, ori­gi­na­lių vi­daus pe­rtvar­kos pro­jek­tų. Džiau­gė­si gra­žiai tvar­ko­ma mo­kyk­la ir jos ap­lin­ka tė­ve­liai, mo­ky­to­jai, daug gra­žių žo­džių iš­sa­kė sve­čiai.
 
Ne vi­si moks­lei­viai su­grį­žo į iš­si­ilg­tą mo­kyk­lą. Skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vius A.Jo­cių ir A.Ja­nuš­ką. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je jie žu­vo au­to­a­va­ri­jo­je. Jų ne­tek­tis pa­gerb­ta ty­los mi­nu­te.
 
Mo­kyk­los ben­druo­me­nę džiu­gi­no ma­lo­ni nau­jie­na – mo­kyk­los kie­me sto­vė­jo nau­ju­tė­lai­tis gel­to­nas mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas. Tai di­de­lio rū­pes­čio ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ir mo­kyk­los va­do­vų, Sei­mo na­rio G.Mi­ko­lai­čio, rė­mė­jų dė­ka mo­kyk­la ga­vo to­kią bran­gią do­va­ną.
 
Mo­kyk­los di­rek­to­rius A.Stan­kus, svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius su rug­sė­jo 1-ąja, pa­žy­mė­jo, kad šis rug­sė­jis mo­kyk­lai vi­sa­pu­siš­kai dos­nus. Mo­kyk­la tu­ri kuo pa­si­gir­ti ug­dy­mo pro­ce­so sri­ty­je, tam­pa tur­tin­ges­nė ma­te­ria­li­nė­je sfe­ro­je. Mo­kyk­los va­do­vas pa­lin­kė­jo moks­lei­viams puo­se­lė­ti tar­pu­sa­vio pa­gar­bą, te­i­sin­gu­mu ir ge­ru­mu grįs­ti sa­vo san­ty­kius su ben­dra­am­žiais, mo­ky­to­jais ir ki­tais žmo­nė­mis.
 
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras E.Jo­ny­la iš­reiš­kė pa­si­ten­ki­ni­mą mo­kyk­los va­do­vy­be ir mo­ky­to­jais, ku­rie su­telk­to­mis pas­tan­go­mis si­e­kia aukš­tų ug­dy­mo ko­ky­bės re­zul­ta­tų, ren­gia jau­ni­mą kom­pe­ten­tin­gam ir at­sa­kin­gam gy­ve­ni­mui.
 
Aš pa­lin­kė­jau mo­kyk­los ben­druo­me­nei si­ek­ti bran­džių ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų, nau­jų ži­nių ir veik­los ge­bė­ji­mų, taip pat nepamiršti dvasinio gyvenimo vertės.
Mo­ky­to­jus ir moks­lei­vius svei­ki­no Ario­ga­los se­niū­ni­jos, Ario­ga­los mies­to se­niū­nai R.Pa­nkie­nė, A.Va­liu­šis, mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas L.Biels­kis. Jie lin­kė­jo sėk­min­gų moks­lo me­tų, vai­sin­gos pe­da­go­gi­nės veik­los, to­le­ran­tiš­ko ben­dra­dar­bia­vi­mo.
 
Mo­kyk­los moks­lei­vių pre­zi­den­tė A.Bu­žins­kai­tė iš­reiš­kė vil­tį, kad jau­ni­mas į ženk­lius te­i­gia­mus mo­kyk­los po­ky­čius at­sa­kys pa­vyz­din­gu mo­ky­mui­si, ak­ty­via vi­suo­me­ni­ne veik­la.
 
Po Rug­sė­jo 1-osios iš­kil­mių kla­sių auk­lė­to­jos su moks­lei­viais ka­bi­ne­tuo­se gvil­de­no ak­tu­a­lius nau­jų­jų moks­lo me­tų už­da­vi­nius ir veik­los pro­ble­mas.
 
Dar prieš rug­sė­jo 1-ąją mo­ky­to­jų ta­ry­ba ap­ta­rė ug­dy­mo tiks­lus: efek­ty­vin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, pa­di­din­ti mo­ki­nių mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ją ir at­sa­ko­my­bę už mo­ky­mą­si, ska­tin­ti lan­ko­mu­mą. Svar­biu mo­kyk­los pri­o­ri­te­tu yra jos kul­tū­ros kai­ta. To­dėl pa­grin­di­niai tiks­lai – ska­tin­ti ben­druo­me­nės na­rių ben­dra­dar­bia­vi­mą, stip­rin­ti jų sau­gu­mą, svei­ką ap­lin­ką, ge­rin­ti mo­ki­nių el­ge­sio kul­tū­rą.
 
Mo­ky­to­jų po­kal­biuo­se su moks­lei­viais bu­vo pa­žy­mė­ta, kad ug­dy­mo pro­ce­se žy­mi vie­ta te­nka pi­lie­tiš­ku­mo for­ma­vi­mo ir ver­ty­bių sklai­dos klau­si­mams. Svar­bu su­vok­ti, kad gy­ve­ni­mo bū­das mo­kyk­lo­je pri­klau­so nuo ki­tų žmo­nių ir ap­lin­kos. To­dėl rei­kia jaus­tis at­sa­kin­gais už pa­gar­bius san­ty­kius su ki­tais ko­lek­ty­vo na­riais ir gerb­ti kiek­vie­no as­mens veik­lą.
Ne­pa­mirš­ta­mos bu­vo tra­di­ci­nės kla­sės auk­lė­to­jų veik­los sri­tys: dar­bas su kla­se, ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, ry­šiai su kla­sė­je dir­ban­čiais mo­ky­to­jais.
 
Ariogalos vidurinę mokyklą šiais mokslo metais pradėjo lankyti 739 mokiniai. Juos ugdys 60 mokytojų kolektyvas.
 
Jei mokymosi tikslas būtų  skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, skleisti jų „miegančius” talentus ir gebėjimus, bendradarbiauti su jais kaip su lygiais, sudominti ir ugdyti asmenybę, mokymasis galėtų ne tik teikti naudos, bet žadintų teigiamas emocijas, paliestų visą asmenybę, skatintų mokytis ne dėl pažymio. Sakysite, tai tik gražūs žodžiai, tikrovėje yra viskas kitaip. Tačiau visi žinome bent vieną ar du mokytojus, kurie sugeba patraukti, sudominti savo dėstomu dalyku, neretai net „sugundo” tą dalyką studijuoti.
 
12 val. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje aukojau šv. Mišias už mokytojus, moksleivius ir tėvelius.
 
Visiems priminiau, kad Bažnyčia ir šiandien žiūri į mūsų besimokantį jaunimą su viltimi, gerbdama moksleivio ir studento vardą bei būsimos profesijos darbo specialistą. Ji drąsiai tiesia savo rankas su tikėjimo ir doros mokymu į mūsų mokyklas.
 
Mielas mūsų parapijos jaunime, jūsų sielos šviečia jaunyste, grožiu, naujų siekių bei užsibrėžtų tikslų realizavimu. Visuomet pradėkite kūrybinį darbą ne tik su knyga, bet ir su nuoširdžia malda. Tauta ir Bažnyčia laukia iš jūsų naujų pažangių idėjų visose žmonių veiklos srityse. Brandinkite tikėjimo vertę. Kaip gamtai reikalingi skaistūs saulės spinduliai, taip jaunatviškoms širdims – tikėjimo spinduliai, palaikantys sielą ilgesnį laiko tarpą pašvenčiamos malonės stovyje. Tik subrandinta dvasinė asmenybė yra Tautos kelrodis ir Bažnyčios šviesi ateitis.
 
Po šv. Mišių aukos moksleiviams ir mokytojams suteikiau jiems skirtą palaiminimą.
 
Ry­to­jaus die­ną pra­si­dė­jo at­sa­kin­gas kū­ry­bi­nis dar­bas – pa­mo­kos.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija